Publications

Boeren als partners in natuurbeheer

Westerink - Petersen, J.

Summary

Oude cultuurlandschappen zijn cultuurhistorisch, maar ook ecologisch bijzonder interessant. De hoge natuurwaarden hangen samen met de afwisseling in ecotopen, de kleinschaligheid en de aanwezigheid van veel overgangszones. Daarom koopt de overheid delen binnen de EHS op ten behoeve van de natuurbeherende organisaties. Het resultaat is dat natuurbeherende organisaties bloemrijke hooilanden en weidevogelgrasland beheren door het traditionele agrarische gebruik weer op te pakken. Zou het echter niet logischer zijn om het door boeren gemaakte landschap door boeren te laten beheren en ontwikkelen?