Historia Agriculturae

The series Historia Agriculturae is a series of the NAHI (Dutch Agronomic Historical Institute) in which since 1998 the University of Groningen and Wageningen University participate. Almost all volumes are written in Dutch (except numbers 19, 28, 34 and 42 – these are written in English) Most of the publication are on the nineteenth and twentieth centuries. They are often on agricultural policies and policymakers. When you are interested in any of these volumes please send an e-mail to office.rhi@wur.nl

46. M. Schoor, Rurale metropool. Bevolking, migratie en financiën van de stad Groningen ten tijde van de Republiek (1595-1795) 2014
45. K. Kuiken, Het Bildt is geen eiland. Capita cultuurgeschiedenis van een vroeg-moderne polder in Friesland. 2013
44. E.H. Karel, Boeren tussen markt en maatschappij. Essays over effecten van de modernisering van het boerenbestaan in Nederland (1945-2012). 2013
43. D. Broersma, Het Groene Front voorbij. De agrarische belangenbehartiging door LTO Nederland 1995-2000. 2010
42. P. Kooij, Town and Countryside in a Dutch perspective. 2010
41. M.G.J. Duijvendak, E.H. Karel en P. Kooij (red.), Groen onderwijs. Terugblik en uitzicht naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van de Vereniging voor Hoger Landbouw Onderwijs. 2008
40. W. Coster, Baron op klompen. Mr. B.W.A.E. baron Sloet tot Oldhuis (1807-1884): aan de hefboom tot welvaart. 2008
39. F.J. Dijksterhuis, B. van der Meulen, Tussen coördineren en innoveren. De Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek, 1957-2000. 2007
38. M. Knibbe, Lokkich Fryslân. Landpacht, arbeidsloon en landbouwproductiviteit in het Friese kleigebied, 1505-1830. 2006
37. E.H. Karel, De maakbare boer. Streekverbetering als instrument van het Nederlandse landbouwbeleid 1953-1970. 2005
36. J.E. van Kamp, Dien Hoetink. ‘Bij benadering’. Biografie van een landbouw-juriste in crisis- en oorlogstijd. 2005
35. S.M. van den Bergh, Verdeeld land. De geschiedenis van de ruilverkaveling in Nederland vanuit een lokaal perspectief, 1890-1985. 2004
34. P. Kooij e.a., Where the twain meet again, New results of the Dutch-Russian project on regional development 1750-1917. 2004
33. M.A.W. Gerding (red.), Belvedere en de geschiedenis van de groene ruimte. 2003
32. H.M.L. Geurts, Herman Derk Louwes (1893-1960) Burgemeester van de Nederlandse landbouw. 2002
31. W. Tijms, Groninger graanprijzen. De prijzen van agrarische producten tussen 1546 en 1990. 2000
30. P. Kooij e.a., De actualiteit van de agrarische geschiedenis. 2000
29. J. Kok e.a., Levensloop en levenslot, Arbeidsstrategieën van gezinnen in de 19de en 20e eeuw. 1999
28. P. Kooij e.a., Where the twain meet, Dutch and Russian regional development in a comparative perspective 1800-1917. 1998
27. R.F.J. Paping, "Voor een handvol stuivers": Werken, verdienen en besteden: de levensstandaard van boeren, arbeiders en middenstanders op de Groninger klei, 1770-1860. 1995
26. H.M.C. Gooren en L.J.B. Heger, Per mud of bij de week gewonnen. De ontwikkeling van beloningssystemen in de Groningse landbouw, 1800-1914. 1993
25. P.C.M. Hoppenbrouwers, Een middeleeuwse samenleving. Het Land van Heusden, 1360 - 1515. 1992
24. Peter R. Priester, De economische ontwikkeling van de landbouw in Groningen, 1800-1910. Een kwalitatieve en kwantitatieve analyse. 1991
23. Een loopbaan in de landbouw. Twaalf portretten van markante figuren in agrarisch Nederland. Onder redactie van P.C.M. Hoppenbrouwers. 1991
22. Het Oldambt deel II. Nieuwe visies op geschiedenis en actuele problemen. Onder redactie van J.N.H. Elerie en P.C.M. Hoppenbrouwers. 1991
21. J.L. Van Zanden, ‘Den zedelijken en materiëlen toestand der arbeidende bevolking ten platten lande’. 1991
20. W.H. Vermeulen, Europees landbouwbeleid in de maak. Mansholts eerste plannen, 1945-1953. 1989
19. D. Pilat, Dutch agricultural export performance (1846-1926). 1989
18. Noorderlicht, Berichten uit het verleden van Noord-Nederland. 1988
17. IJ. Botke, Het ‘Schrijf-boek’ van Marten Aedsges (1742-1806). 1988
16. H.M.F. Krips-van der Laan, Praktijk als antwoord. S.L. Louwes en het landbouwcrisis-beleid. 1985
15. H. van Zon, Bibliografie van literatuur over Nederlandse agrarische geschiedenis, verschenen in de jaren 1978 tot en met 1980, met aanvulling uit voorgaande jaren. 1983
14. J. de Bruijn. Plakkaten van Stad en Lande… 1594-1795. 1983
13. W.J. Formsma, Beklemrecht en landbouw. H. van Zon, Bibliografie over beklemrecht. 1981
12. H. van Zon, Bibliografie van op Nederland betrekking hebbende landbouw-historische literatuur verschenen in de jaren 1975 tot en met 1977. 1978
11. W. Tijms, Prijzen van granen en peulvruchten te Arnhem, Breda, Deventer, 's-Hertogensbosch en Kampen. 1977
10. Een landbouwwerktuigkunde-dictaat van de Landhuishoudkundige School te Groningen. 1976
09. Beschrijvende lijst van landbouwhistorisch belangrijke kaarten uit het archief der Genie in het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage door T.W. Bieze. 1968
08. Beschreeve Staat van de Meijerije (1794) door Mr. C. van Breugel. 1965
07. Bouwstoffen bibliografie van de Nederlandse landarbeider in de 19e eeuw. II. 1963
06. Bouwstoffen bibliografie Nederlandse landarbeider in de 19e eeuw. I. 1962
05. De landbouwkundige gegevens uit het Journaal der reize van den Agent van Nationale Economie der Bataafsche Republiek, J. Goldberg. 1959
04. Beschrijving der boerderijen op de kleilanden in Friesland door D. Fontein te Salvert, 1779-1835. 1957
03. De landbouw-enquête van 1800. Deel III: Drenthe, Friesland en Groningen. 1956
02. De landbouw-enquête van 1800. Deel II: Zeeland, Noord-Brabant, Utrecht, Gelderland en Overijssel. Internationale landbouwhistorische bibliografie over 1951. 1954
01. De landbouw-enquête van 1800. Deel I: Noord- en Zuid-Holland. Vragenlijst als bijlage. 1953