Rural and Environmental History Group

Literature

Aalbers P.G., Het einde van de horigheid in Twente en Oost - Gelderland, 1795 – 1850 (Zutphen 1979).

Aerts, Remieg, Herman de Liagre Böhl, Piet de Rooy en Henk te Velde, Land van kleine gebaren. Een politieke geschiedenis van Nederland, 1780-1990 (Nijmegen1999).

Agulhon, Maurice, La republique au village (Paris 1970).

Aschhoff, Gunther and Eckart Henningsen. The German Cooperative System. Its History, Structure and Strength (Frankfurt am Main 1996).

Baker, Alan R.H., Fraternity among the French peasantry. Sociability and voluntary associations in the Loire Valley, 1815-1914 (Cambridge 1999).

Beckett, J.V., The aristocracy in England, 1660-1914 (Oxford 1986).

Beekink, Erik, Onno Boonstra, Theo Engelen en Hans Knippenberg (red.), Nederland in verandering. Maatschappelijke ontwikkelingen in kaart gebracht, 1800-2000 (Hilversum 2003).

Bieleman, Jan, Geschiedenis van de landbouw in Nederland, 1500-1950. Veranderingen en verscheidenheid (Meppel 1992).

Bieleman, J., e.a. (red.), Anderhalve eeuw Gelderse landbouw. De geschiedenis van de Geldersche maatschappij van landbouw en het Gelderse platteland (Groningen 1995).

Blok, L., Stemmen en kiezen: het kiesstelsel in Nederland in de periode 1814-1850 (Groningen 1987).

Blom, J.C.H., en J.Talsma (redactie), De verzuiling voorbij. Godsdienst, stand en natie in de lange negentiende eeuw (Amsterdam 2000).

Botke, Ynte, Boer en heer. "De Groninger boer", 1760-1960. Groninger Historische Reeks, 23 (Assen 2002).

Brusse, Paul, Leven en werken in de Lingestreek. De ontwikkeling van het platteland in een verstedelijkt land, 1850-2000 (Utrecht 2002).

Collins, E.J.T.(ed.), The Agrarian History of England and Wales. Volume 7: 1850-1914. Two parts (Cambridge 2000).

Coster, W.,Overijssel op het land. Een geschiedenis van de Overijsselsche Landbouw Maatschappij (Zwolle 1996).

Cruyningen, Piet van, Landgoederen en landschap in De Graafschap, negentiende en twintigste eeuw (Utrecht 2004).

Dekker, J.C., Zuivelcoöperaties op de zandgronden in Noord-Brabant en Limburg, 1892-1950. Overleven door samenwerking en modernisering. Een mentaliteitsstudie (Middelburg 1996).

Demoed, H.B., Mandegoed schandegoed. De markeverdelingen in Oost-Nederland in de 19e eeuw (Zutphen 1987).

Diederiks, H., Lindblad, J.Th., Vries, B.M.A. de (eds.), Het platteland in een veranderende wereld. Boeren en het proces van modernisering (Hilversum 1993).

Duijvendak, Maarten, Kooij, Pim, `Tussen modernisering en behoud. Het provinciaal bestuur in de negentiende eeuw', in: P.Th.F.M. Boekholt, e.a. (red.), Rondom de reductie, Assen 1994, pp. 116-142

Duijvendak, M.G.J., Rooms, rijk of regentesk. Elitevorming en machtsverhoudingen in oostelijk Noord-Brabant, circa 1810-1914 ('s-Hertogenbosch 1990).

Els A.M.J. van, Het Nederlandsch Landhuishoudkundig Congres, 1846 - 1900 : ontstaan, geschiedenis en enkele onderwerpen ten Congresse behandeld (Schijndel 1984).

Evans, Richard J., Lee, W.R., The German peasantry. Conflict and community in rural society from the eighteenth to the twentieth centuries (New York 1986).

Geluk, J.A., Zuivelcoöperaties in Nederland. Ontstaan en ontwikkeling tot omstreeks 1930 (‘s-Gravenhage 1967).

Goddard, Nicholas, 'Agricultural institutions: societies, assocatiations and the press’, in: E.J.T. Collins(ed.), The Agrarian History of England and Wales. Volume 7, Part I (Cambridge 2000) 650-693.

Gordon, David, Merchants and capitalists. Industrialization and provincial politics in mid-nineteenth century France (Alabama 1985).

Groot, Frans, Roomsen, rechtzinnigen en nieuwlichters. Verzuiling in een Hollandse plattelandsgemeente, Naldwijk 1850-1930 (Hilversum 1992).

Guinane, Timothy W., 'Cooperatives as information machines. German rural credit cooperatives, 1883-1914’, in: The journal of economic history 61 (2001) 366-390.

Haan, Ido de, Het beginsel van leven en wasdom. De constitutie van de Nederlandse politiek in de negentiende eeuw (Amsterdam 2003).

Just, Fl (ed.), Co-operatives and farmers'unions in Western Europe (Esbjerg 1990).

Keillor, Steven J., Cooperative Commonwealth: Co-ops in Rural Minnesota, 1859-1939 (St. Paul 2000).

Kamerbeek, Erik,'Het belang der gemeente zeer ter harte'.Bestuur en bestuurselite in een Veluw dorp. Ede 1795-1914 (Utrecht 1992).

Kuiper, Y.B., Adel in Friesland 1780-1880 (s.l. 1993).

Kooij, P. (red.), Dorp naast een stad. Hoogkerk, 1770-1914. Groninger historische reeks, 9 (Assen 1993).

Marburg, Silke; Matzerath, Josef (Hrsg.), Der Schritt in die Moderne. Sächsischer Adel zwischen 1763 und 1918 (Köln 2001).

Mélonio, Françoise, et Jean-Claude Lamberti (eds.), Tocqueville. De la démocratie en Amérique. Souvenirs. L'Ancien régime et la révolution (Paris 1986).

Miert, J. van, Wars van clubgeest en partijzucht. Liberalen, natie en verzuiling, Tiel en Winschoten, 1850-1920 (Amsterdam 1994).

Munters, Q.J., De stille revolutie op het agrarisch platteland. Boeren en openbaar bestuur, 1917-1986 (Assen 1989).

Oosterhuis, Ton, Niet om het gewin, maar voor het gezin. De geschiedenis van de verbruikscoöperatie in Nederland vanaf 1865 (Den Haag 2000).

Oudheusden, Jan van en Gerard Trienekens, Een pront wijf, een mager paard en een zoon op het seminarie. Aanzetten tot een integrale geschiedenis van oostelijk Noord-Brabant, 1770-1914 (Den Bosch 1993).

Poel, J.M.G. van der, Heren en boeren. Een studie over de Commissiën van Landbouw, 1805-1851 (Wageningen 1949).

Poel, J.M.G. van der, Van Brakell van den Eng. Een Betuwse hereboer uit het begin van de 19e eeuw (Wageningen 1959).

Pohl, Hans, Die rheinischen Sparkassen. Entwicklung und Bedeutung für Wirtschaft und Gesellschaft von den Anfängen bis 1990 (Stuttgart 2001).

Roessingh, H.K., en A.H.G. Schaars, De Gelderse landbouw beschreven omstreeks 1825. Agronomisch Historische Bijdragen, deel 15 (Wageningen 1996).

Schroor, M., 'Van 'couleur regionale' naar 'couleur politique'. De parlementaire kaart van Noord-Nederland, 1850-1917' in: J.N.H. Elerie, M.A.W. Gerding, A.C. van Ooorschot, Noorderlicht. Berichten uit het verleden van Noord-Nederland, (Groningen 1988) 181-225

Schuurman, Anton, `Mensen maken verschil. Sociale theorie, historische sociologie en sociale geschiedenis', in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 22 (1996) 168-205.

Schuurman, Anton, `Plattelandscultuur in de negentiende en vroeg twintigste eeuw. Modernisering en glocalisering. Een essay (Rural culture in the nineteenth and early twentieth century. Modernisation and glocalisation)’, in: Jaarboek 1999. Nederlands Openlucht Museum (Nijmegen 1999) 270-301.

Schuurman, Anton, ‘Globalisering en geschiedenis’, in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 27 (2001) 385 – 410.

Sluyterman, Keetie, Joost Dankers, Jos van der Linden, en Jan Luiten van Zanden, Het coöperatieve alternatief. Honderd jaar Rabobank 1898-1998 (Den Haag 1998).

Stefan-Ludwig Hoffmann, Geselligkeit und Demokratie. Vereine und zivile Gesellschaft im transnationalen Vergleich 1750-1914 (Göttingen 2003).

Stuijvenberg, J.H., van, De ontstaansgronden van de landbouwcoöperatie in her-overweging (‘s-Gravenhage 1977).

Tijn, Theo van, 'The party structure of Holland and the Outer Provinces in the Nineteenth Century', in: J.S. Bromley and E.H. Kossmann, Britain and the Netherlands. Metropolis, dominion and province. Volume IV (The Hague 1971) 176-208.

Tilly, Charles, Contention and democracy in Europe, 1650-2000 (Cambridge 2004).

Van Molle, Leen, Katholieken en landbouw. Landbouwpolitiek in België, 1884-1914 (Leuven 1989).

Velde, Henk te, Gemeenschapszin en plichtsbesef. Liberalisme en nationalisme in Nederland, 1870-1918 ('s-Gravenhage 1992).

Veldink, J.G., W.C.H. Staring, 1808-1877. Geoloog en landbouwkundige (Wageningen 1970).

Vermeulen, W.H., Den Haag en de landbouw (Assen 1966).

Verrips-Roukens, K., Over heren en boeren. Een Sallands landgoed, 1800-1977 ('s-Gravenhage 1982).

Wildenbeest, Gerrit, De Winterswijkse scholten: opkomst, bloei en neergang. Een antropologische speurtocht naar het fatum van een agrarische elite (Amsterdam 1985).

Wintle, Michael, An economic and social history of the Netherlands, 1800-1920. Demographic, ecomomic and social transition (Cambridge 2001).

Wit, C.H.E. de, De strijd tussen aristocratie en democratie in Nederland, 1780-1848. Herwaardering van een periode (Heerlen 1965).

Wolffram, Dirk Jan, Bezwaarden en verlichten. Verzuiling in een Gelderse provinciestad Harderwijk, 1850-1925 (Amsterdam 1993).

Wordie J.R., Agriculture and politics in England, 1815-1939 (Basingstoke 2000).

Zanden, J.L. , van, De economische geschiedenis van de Nederlandse landbouw in de negentiende eeuw, 1800-1914. AAG Bijdragen 25 (Wageningen1985).

Zanden, Jan Luiten van, en Arthur van Riel, Nederland, 1780 - 1914. Staat, instituties en economische ontwikkeling (Amsterdam 2000).