Studiewijzer Didactiek en Communicatie (ECS-20806)

1. Doelen

In dit practicum ontwikkel je een aantal didactische en communicatieve vaardigheden. Wat we verder willen bereiken is dat je leert reflecteren op je handelen voor een groep; dit biedt een basis om dat handelen te kunnen veranderen, ook nadat je het practicum afgerond hebt.

2. Doelgroep

Het practicum is bedoeld voor ieder die zijn of haar didactische en communicatieve vaardighe­den wil vergroten.

3. Samenhang met andere vakken

Didactiek en Communicatie kan je als een op zichzelf staand vak volgen. Didactiek en Communicatie vormt samen met Teaching as a Profession het Oriëntatieprogramma van de Leraren­opleiding. Voor het soepel doorstromen naar de universitaire lerarenopleiding wordt het Oriëntatieprogramma sterk aanbevolen.

4. Inhoud

In dit practicum staan didactische en communicatieve vaardigheden centraal. Deze vaardigheden heb je nodig bij het voorbereiden en uitvoeren van presentaties, colloquia, lessen, workshops en overlegsituaties.

Het practicum bestaat uit drie blokken. In het eerste blok staat het presenteren, het overdragen van kennis of informatie, centraal. In het tweede blok richten we de aandacht op het bewerkstelligen van interactie, we streven er naar dat het eenrichtingsverkeer doorbroken wordt. In het derde blok richten we ons op het werken met opdrachten. Presenteren en interacteren spelen hierbij nog steeds een rol.

In elk blok werken we middels oefeningen, zoals het inleiden, samenvatten en vragen stellen, toe naar het voorbereiden en verzorgen van een 'microles',; een les van 15 à 30 minuten aan de medestudenten.

Zoals we bij de doelen aangaven vinden we reflecteren heel belangrijk. Dit betekent dat vaardigheden als observeren, analyseren en feedback geven tijdens het gehele practicum aan de orde zijn.

Naast de bijeenkomsten (en de voorbereiding daarop) moet je ook nog 1,5 ECTS besteden aan de verdiepende opdracht. Voor een aantal mensen staat deze opdracht in het teken van het voorbereiden van de stage binnen het vak Teaching as a Profession of het schrijven van een POP (persoonlijk ontwikkelingsplan), als het gaat om de Minor Educatie. Anderen kiezen er in het kader van deze opdracht voor presentaties te begeleiden bij de modules Mondeling Presenteren of een aantal lessen te begeleiden op middelbare scholen in het kader van Cross Your Borders. Het is dus een opdracht die je een eigen invulling kunt geven en waar tijdens het vak suggesties voor worden aangedragen.

5. Werkwijze

De theorie vormt een klein deel van de basis waaruit we werken. Belangrijk zijn de ervaringen die de deelnemers al hebben met het volgen van onderwijs en voor zover van toepassing het participeren in kennisoverdracht- en/of overlegsituaties.

De groepen bestaan uit 10 tot 24 deelnemers. Bij de grotere groepen wordt een 2e docent ingeschakeld, op de dagdelen dat de groep in tweeën wordt gesplitst om voldoende oefenmogelijkheden voor iedereen te creëren.

Het practicum kent 12 halve (contact)dagen en daarnaast even zoveel dagdelen voor het bestuderen van de practicumhandleiding, het voorbereiden van oefeningen en het bekijken van videomateriaal. Voor het schrijven van een reflectieverslag en het uitvoeren van de verdiepende opdracht staat 30, respectievelijk 40 uur.

6. Beoordeling

We verwachten dat je in principe alle bijeenkomsten aanwezig bent. Het practicum sluit je af met het vastleggen van je leerervaringen in de vorm van een verslag. Bij de beoordeling daarvan spelen de volgende elementen een belangrijke rol:

  • Inzet en groei op het gebied van didactische en communicatieve vaardigheden
  • Reflecterend vermogen en/of bereidheid tot reflectie

Van de invulling van de verdiepende opdracht wordt ook verslag gedaan, waar daarbij het accent op wordt gelegd, wordt bepaald in overleg met de docent.  

7. Literatuur

Tijdens het practicum werken we met een practicumhandleiding.


8. Plaats, tijd, docent en inschrijving

LET OP: ECS-20806 Didactic Skills is in periode 4 van het studiejaar 2012/2013 alleen toegankelijk voor studenten die de Minor Education of de Minor Environmental Education volgen! Andere studenten kunnen alleen deelnemen in periode 1,2, 5 of 6.

Je moet je (vroegtijdig) intekenen voor het practicum. Dit moet via de Student Service Centre (SSC).

Het practicum wordt gegeven door een van de volgende docenten: Koen de Bruijne en Minny Kop. Zij worden bijgestaan door collega-docenten.

De ochtendbijeenkomsten zijn geroosterd van 8.30 tot 12.15 uur, de middagbijeenkomsten van 13.30 tot 17.15 uur.   

Meer informatie

Voor meer informatie kun je terecht bij Koen de Bruijne of als hij afwezig is bij Minny Kop, telefonisch via 0317-484344.