News

Onderzoeksopzet en onderzoeksresultaten inzake onderwijszorgboerderijen voor leerlingen die op school zijn uitgevallen

article_published_on_label
February 19, 2024

Schooluitval is een groot probleem in onze samenleving. Één van de initiatieven om hier wat aan te doen is
de onderwijszorgboerderij, boerderijen die zowel zorg als onderwijs bieden.

Het hoofddoel van het onderzoek was na te gaan op welke manier onderwijszorgboerderijen bijdragen aan het verder voorkomen van uitval en
een gunstiger toekomstperspectief van risicoleerlingen. Aan het onderzoek namen 56 leerlingen deel die startten op één van de 11 deelnemende locaties. Bijna 60% heeft een grote leerachterstand op de basisvaardigheden lezen, spellen en rekenen, 70% kent tekortschietende executieve functies en ervaart
duidelijke problemen in het sociaal-emotioneel functioneren. Tijdens de boerderijperiode trad er een statistisch significante verbetering op in het cognitief en sociaal-emotioneel functioneren van de leerlingen en werd het leren steeds minder belemmerd wordt door tekorten in executieve functies. Ruim 80% van de
leerlingen stroomt uit naar een vorm van (speciaal) onderwijs. Wat werkt is de combinatie van een nietschoolse “groene” omgeving en een pedagogische en didactische aanpak met veel aandacht voor ieder kind, waarbij het kind zich veilig en gehoord en gezien voelt.

Een uitgebreidere beschrijving van het onderzoek is te vinden in rapport: ‘Iedereen binnenboord door de inzet van de groene leeromgeving; Onderzoek naar onderwijszorgboerderijen voor leerlingen die op school zijn uitgevallen’; rapport WPR-1305; Jan Hassink, Jan Willem Veerman, Ronald De Meyer, Marion van Binsbergen, Renate Wesselink. Dit rapport is gratis te downloaden op https://doi.org/10.18174/647405

Link naar de NRO factsheet van het onderzoek:
Onderzoek naar onderwijszorgboerderijen voor leerlingen die op school zijn uitgevallen
Link naar het rapport :
Iedereen binnenboord door de inzet van de groene leeromgeving

Meer informatie:
Jan Hassink
T +31 (0)317 48 05 76
E jan.hassink@wur.nl
www.wur.nl/plant-research

Dit onderzoek is (mede) gefinancierd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO), Eleven Floawers Foundation en Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg. Het is uitgevoerd door stichting Wageningen Research(WR), Radboud Universiteit, Praktikon, Kohnstamm Instituut en Wageningen Universiteit in het kader van de subsidieronde Praktijkgericht onderwijsonderzoek Gedrag en Passend Onderwijs met projectnummer 40.5.20630.102.

WR is een onderdeel van Wageningen University & Research, samenwerkingsverband tussen Wageningen
University en de Stichting Wageningen Research.