Project

Bruinvissen (bijvangsten)

Voor de Nederlandse kust en in de Nederlandse visserij worden onbedoeld bruinvissen bijgevangen in de visserij. Het is niet bekend of dit schadelijk is voor de populatie bruinvissen voor de Nederlandse kust en in de Noordzee, doordat de mate van bijvangst niet systematisch wordt bijgehouden. De bruinvis is een beschermde diersoort. In dit onderzoek wordt met behulp van Electronic monitoring (EM) met behulp van camera's aan boord van staandwant vissers onderzocht hoeveel bruinvissen waar in welke type net bijgevangen worden. Ook onderzoeken we op welke wijze bijvangst efficiënt te reduceren is indien dit noodzakelijk blijkt voor een gunstige staat van instandhouding van de populatie (Favourable Conservation Status).

Voor de Nederlandse kust en in de Nederlandse visserij worden onbedoeld bruinvissen bijgevangen in de visserij. Het is niet bekend of dit schadelijk is voor de populatie bruinvissen voor de Nederlandse kust en in de Noordzee, doordat de mate van bijvangst niet systematisch wordt bijgehouden. Recent is in opdracht van EZ een soortbeschermingsplan voor de bruinvis ontwikkeld. De staat van instandhouding van de bruinvis is beoordeeld als ‘matig ongunstig’, de populatie als ‘kwetsbaar’. Een van de redenen voor deze beoordeling is het jaarlijkse aantal waargenomen gestrande bruinvissen, waarvan een deel bijvangstverdacht is. Het doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in de mate van bijvangst van bruinvissen voor de Nederlandse kust.

Deliverables

Gedurende het project zal een drietal Engelstalige tussenrapportages worden opgeleverd en eind 2016 wordt een Engelstalige eindrapportage met de bevindingen opgeleverd. Er is gekozen voor Engelstalig om review en kennisuitwisseling met andere (internationale) onderzoeksinstituten te waarborgen. Daarnaast zal gedurende het project externe communicatie over de voortgang van het project plaatsvinden aan de hand van informatiebijeenkomsten indien gewenst, perscommunicatie of presentatie op relevante fora zoals bijvoorbeeld de ICES werkgroepen. Dit betreft onder andere de jaarlijkse ICES werkgroep bijvangst en jaarlijkse stakeholderbijeenkomsten. 

Publications