Project

STV-1 Monitoring Voortgang voedselverspilling

Jaarlijks wordt in Nederland naar schatting 1,7 tot 2,5 miljoen ton voedsel verspild (Soethoudt & Vollebregt, 2020). Dat gebeurt op tal van plekken in de voedselketen, van het boerenerf tot de supermarkt en alle tussenliggende schakels (transport, veiling, levensmiddelenindustrie). Consumenten gooien op jaarbasis gemiddeld zo'n 34 kilo eetbaar voedsel per persoon weg. De impact op klimaatverandering in Nederland bedraagt ongeveer 6% van de totale uitstoot van broeikasgassen door menselijke activiteiten.
Door de verspilling van voedsel in de gehele keten tegen te gaan wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de transitie naar een circulaire voedselproductie, waarin voedselzekerheid is geborgd en de effecten van klimaatverandering gemitigeerd worden.   [1] H. Soethoudt, M. Vollebregt, Monitor Voedselverspilling Update 2009-2018, Wageningen Food & Biobased Research, rapport 2050, 2020.

LNV heeft zich namens de Nederlandse overheid gecommiteerd aan het bereiken van de doelstelling geformuleerd door de Verenigde Naties, zoals die ook is onderschreven door de EU, om voedselverspilling en -verliezen te halveren voor 2030, ten opzichte van 2015 (SDG 12.3). Deze doelstelling is ook de ambitie van de stichting Samen Tegen Voedselverspilling (STV), waarbij men samen met Nederlandse bedrijven, organisaties, universiteiten, overheid èn consumenten significant wil bijdragen aan het verminderen van voedselverspilling. Hiertoe heeft de STV in 2018 de nationale Agenda tegen Voedselverspilling gelanceerd. Aan de hand van vier Actielijnen zijn roadmaps ontwikkeld voor de verschillende ketenschakels in Nederland. Actielijn 1, waarvan de uitvoering door Wageningen Research dit project gefinancierd wordt, focust op monitoren en registratie van de voortgang van de reductie van voedselverspilling. Monitoring vanuit de ketenschakels en onderliggende sectoren staat hierbij voorop. In samenwerking met STV stakeholders, branche organisaties en andere bedrijven wordt de omvang van voedselresten in kaart gebracht. Hierbij wordt naast omvang in kilogrammen gekeken naar ecologische en sociale indicatoren om impact van reductie te interpreteren. Deze inzichten in voedselresten, zowel in omvang, samenstelling en oorzaken, wat bedrijven hiermee krijgen helpt bij het prioriteren van het thema en het formuleren een strategie en van acties voor voorkomen, reduceren en verwaarden.

Publications