Project

Beheer en onderhoud STONE/MAMBO

Het doel van het project is om STONE (Samen Te Ontwikkelen Nutriënten Emissiemodel), het consensusmodel voor landelijke emissieberekeningen, en MAMBO (Mest en Ammoniak Model voor Beleidsondersteunend Onderzoek) actief te onderhouden, en up-to-date te houden, zodat de modellen relatief snel zijn in te zetten voor een reguliere vraag.

Tot 2012 is het in ieder geval de bedoeling STONE en MAMBO gevalideerd en toepasbaar te houden. Gevraagd wordt een model te onderhouden waarmee de milieueffecten van het mestbeleid kunnen worden geëvalueerd en om te zorgen dat: 1) STONE en MAMBO toepasbaar blijven; 2) STONE en MAMBO gevalideerd blijven
Hiertoe is nodig:
 • beheer invoerdata en resultaten van recente toepassingen
 • versiebeheer
 • kwaliteitsmanagement
 • correctief onderhoud
 • up-to-date houden van data en modelcode na tussentijdse toepassingen

Aanpak en tijdspad:

MAMBO:

Het onderhouds- en beheersplan wordt opgesteld en wordt goedgekeurd door de stuurgroep MAMBO.

Coördinatie, overleg en afstemming

 • Opstellen jaarlijks onderhoud- en beheerplan
 • Stuurgroep MAMBO (voorbereiding, deelname, verslaglegging)
 • Ad hoc overleg (bijvoorbeeld Stone, Alterra, PBL, ER, werkgroep harmonisatie ammoniakemissie)

Verbeteren werkprocessen en klein onderhoud 

 • Inleesprocedures automatiseren
 • Kwaliteitsmanagement modelcode
 • Output automatiseren
 • Data management handleiding
 • Scenario analyse handleiding
 • MAMBO maintenance handbook

Databeheer en MAMBO

 • Aanpassingen indelingen gewasgroepen, diercategorieën naar aanleiding van beschikbare data en gebruikersbehoeften
 • Aanpassingen MAMBO aan veranderingen beschikbare gegevens uit onder andere landbouwtelling (bijvoorbeeld stalsystemen), grondsoortenbestand, bestand met derogatiebedrijven, bemestingsgegevens en kunstmestgegevens uit het BIN etcetera.
 • Identificeren andere databronnen

Beheer MAMBO modelserver

 • Beschikbaarheid server
 • Update software
 • Beheer modelversies en scenario’s
 • Maken van back-ups

Verbreden draagvlak MAMBO

 • Verbreding van de gebruikersgroep en ontwikkelen nieuwe ideeën.
 • Flyer toepassingsmogelijkheden MAMBO
 • Communicatie met overige gebruikers en geïnteresseerden

STONE:

De activiteiten ter attentie van STONE volgen uit de aanbevelingen van workshops met deskundigen in voorgaande jaren en de aanbevelingen van modeltoepassingen in 2008/2009, te weten: verkenningen van de consequenties van de Toetsdiepte van Nitraat en de ex-ante Kader Richtlijn Water (KRW)-evaluatie landbouw. In 2008 en 2009 is een wettelijke onderzoekstaak (WOT)-project uitgevoerd waarin de nitraatconcentraties berekend door STONE zijn gevalideerd op Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM)-gegevens. De resultaten van het WOT-project zullen waar nodig binnen dit project worden verwerkt in het activiteitenplan 2010. Door samen op te werken wordt maximale synergie en minimale overlap bereikt.

Bij de genoemde toepassingen in 2009 zijn enkele punten aan het licht gekomen die correctief onderhoud vergen. Dit onderhoud moet sowieso plaatsvinden voordat een volgend reguliere STONE-toepassing kan plaatsvinden waarin de fosfaattoestand van de bodem van belang is voor mestniveaus en mestnormen.

In de toepassing ter attentie van verkenningen van de consequenties van de Toetsdiepte van Nitraat zijn nieuwe gegevens van de potentiële denitrificatie in de bovenste 5meter van het grondwater beschikbaar gekomen die in de STONE-special voor deze studie zijn verwerkt.

In 2008/2009 is de geochemische schematisering van de ondergrond verbeterd op basis van nieuwe gegevens van Deltares-TNO. De fosfaatbindingscapaciteit van de ondergrond wordt nu drastisch lager ingeschat dan in vorige versies van STONE. Dit kan consequenties hebben voor de onderverdeling van emissies naar bronnen. De gegevens zijn reeds in STONE verwerkt.

De genoemde verbeteringen rechtvaardigen het uitbrengen van een nieuwe release, onafhankelijk van de vraag of voor Evaluatie Meststoffenwet (EMW) 2012 nieuwe modelontwikkeling nodig is voor specifieke beleidsvragen.

De STONE-aanpak behelst het doorrekenen en rapporteren van de gecombineerde effecten van de hierboven beschreven lichte modelaanpassingen, om zodoende een goede uitgangspositie te verkrijgen voor berekeningen ten behoeve van de EMW2012

Resultaten:

Resultaat is een set adequaat beheerde modellen die snel en efficiënt voor reguliere vragen over implicaties van beleidsscenario's ter attentie van mestoverschotten, milieu-emissies en milieukwaliteit zijn in te zetten.