Project

De groene leeromgeving als katalysator: op weg naar een evidence-based practice

Het doel van dit onderzoek is om een onderwijskundige onderbouwing te leveren voor specifieke onderwijsactiviteiten gericht op leerlingen waarbij de groene leeromgeving als katalysator wordt ingezet. Zo kunnen de leeropbrengsten (waaronder individuele ontplooiing) worden verhoogd.

Dit gebeurt door een analyse te maken van de kenmerken van de groene leeromgeving als katalysator van het verhogen van de leeropbrengsten en de rol van de docent daarbij.

Hiertoe zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:

  • Welke kenmerken van de groene context als katalysator voor leren van leerlingen in het reguliere onderwijs zijn in de literatuur beschreven?
  • Wat is de optimale coaching van de docent daarbij?
  • Welke docent-competenties zijn hiervoor van belang?
  • Hoe ziet een effectief curriculum dat in een groene context uitgevoerd kan worden eruit?

Een gerelateerd doel van dit onderzoek is de beantwoording van de vraag of deze andere benadering van onderwijs in de buitenomgeving nieuwe perspectieven voor de NME praktijk kan bieden.

Stand van zaken project

In het voorjaar van 2011 is dit project van start gegaan met een voorstudie en verkenning in de praktijk. Hieruit zijn uitgangspunten voor het vervolg voortgekomen. Momenteel wordt gewerkt aan een systematische literatuurstudie. Ook is gekeken naar kenmerken van de groene leeromgeving. Leerlingen, studenten van Stoas Hogeschool en docenten en directieleden van AOC’s is gevraagd te reflecteren op het fenomeen “De groene leeromgeving als katalysator voor leren”.

Stap 1: Voorstudie en verkenning in de praktijk

Hiertoe is een aantal praktijken en percepties van docenten, directies en docenten in opleiding verkend. Daarnaast is ook een aantal praktijken waarin expliciet aandacht bestaat voor de meerwaarde van de groene omgeving voor de leeropbrengsten van leerlingen bestudeerd. Voorts zijn er enkele onderwijsontwerpen van deeltijdstudenten bestudeerd waarbij de ontwerpopdracht verwant is aan het onderwerp van deze studie. Op basis van de verzamelde kernbegrippen in stap 1 wordt gericht in de literatuur (stap 2) gezocht worden naar kenmerken zoals in de onderzoeksvragen beschreven.

Stap 2: Literatuurstudie

De voorstudie en verkenning in de praktijk hebben vooronderstellingen, observaties en literatuurverwijzingen opgeleverd die aanleiding zijn en mede richting geven aan de literatuurstudie. In de literatuurstudie wordt het theoretisch kader van Biggs (2003; zie ook volgende pagina) gebruikt als kapstok om relevante studentkenmerken, leeromgevingskenmerken, leeractiviteiten en leeropbrengsten die in de literatuur worden genoemd in relatie tot groene leeromgevingen te beschrijven.

Nog op te leveren producten/resultaten

  • Een reviewstudie
  • Ontwerprichtlijnen voor curricula met gebruikmaking van groene context
  • Praktijkobservaties op basis van gevalideerde criteria uit de literatuurstudie
  • Beschrijving van een set van relevante docentcompetenties en verwervingsmogelijkheden voor deze competenties.