Project

Duurzaamheid coöperatieve mestvergisting in de Achterhoek

De Stichting Natuur en Milieu Aalten heeft de Wetenschapswinkel gevraagd om de effecten in beeld te brengen van de plaatsing van coöperatieve mestvergisters in de gemeente Aalten.

De Stichting Natuur en Milieu Aalten vraagt zich af hoe duurzaam mestvergisting nu echt is. Door onderzoek hoopt zij tot een goed onderbouwd advies te komen naar haar achterban, de gemeentelijke en provinciale politici en de agrariërs in de streek, die de coöperatieve aanschaf van een mestvergister overwegen. Daarnaast hoopt de stichting om de maatschappelijke discussie over deze technologie te voeden: Wat zijn de lokale (en internationale) effecten van mestvergisting op het milieu en op het landschap?

Onderzoek

De horizontale propstroomvergister van Nij. Bosma Zathe - Bron: www.asg.wur.nl

Een begeleidingscommissie ondersteunt dit onderzoeksproject. Hierin hebben zitting een innovatieve agrarische ondernemer, Gelderse milieudeskundigen, Wageningse onderzoekers en de opdrachtgever.

Een internationale groep van 8 MSc. studenten heeft een AMC-rapport geschreven met de titel: “Sustainable biogas production from manure by co-digesting”. Dit rapport is op 30 mei 2008 in Wageningen gepresenteerd.

Een tweede groep van 6 MSc. studenten heeft in het kader van het ACT een onderzoeksrapport opgesteld met de titel: “Co-vergisting in de Achterhoek, wat zijn de gevolgen voor de beleving van het landschap door toeristen en bewoners?”. Dit onderzoek is op 23 oktober in Barlo gepresenteerd tijdens een discussiebijeenkomst waaraan ongeveer 50 bewoners hebben deelgenomen. Voor- en tegenstanders van de geplande biogasinstallaties gingen met elkaar in debat.

Vervolgens hebben onderzoekers van META (SSG) en van Wageningen UR Livestock Research (ASG) in Lelystad het onderzoek af gerond. Zij hebben de twee ACT-onderzoeken in één rapport geïntegreerd en leemtes aangevuld met kennis en inzichten die binnen Wageningen UR beschikbaar zijn. Het rapport wil een handreiking zijn voor de betrokkenen in de gemeente Aalten waarmee zij tot een beter onderbouwd besluit kunnen komen over de plaatsing van coöperatieve mestvergisters. Tegelijk hoopt het rapport een bijdrage te leveren aan de discussie over mestvergisting als (deel) oplossing van het mestvraagstuk in Nederland.

Het rapport is op 28 mei 2009 gepresenteerd aan de opdrachtgever tijdens een door haar georganiseerde bijeenkomst met ambtenaren, raadsleden en B&W van de gemeente Aalten en heeft bijgedragen aan het raadsbesluit van B&W van 8 september 2009.

Het onderzoek is gepresenteerd op:

  • 30 mei 2008 in Wageningen: presentatie AMC-onderzoek;
  • 23 oktober 2008 in Barlo: discussiebijeenkomst en presentatie ACT-onderzoek;
  • 28 mei 2009 op het gemeentehuis in Aalten: discussiebijeenkomst en presentatie eindrapport.