Project

Innovatienetwerk Nieuwe Energiesystemen - Gelderland

Binnen het project: “Innovatie netwerk Nieuwe Energie Systemen in Gelderland” hebben 22 Gelderse glastuinders in de periode 2011-2012 kennis gemaakt met nieuwe duurzame technologieën voor energiegebruik en -opwekking. De activiteiten van het netwerk zijn door de deelnemende telers zelf samengesteld. Zij hebben een aantal innovatieve Nederlandse tuinbouwbedrijven bezocht en presentaties bijgewoond van experts. Samen met onderzoekers en toeleveranciers hebben zij hun eigen innovatie-ambities kunnen verduidelijken.

Het netwerk heeft acht innovatiekansen beschreven en uitgewerkt tot een voorstel voor onderzoek of een pilot traject. Dit is gebeurd in een tiental bijeenkomsten. Tot slot is een kennisdag voor telers georganiseerd waarbij de resultaten openbaar gemaakt zijn. Telers en toeleverende bedrijven vinden vooral de toepassingen van energiezuinige ontvochtiging, diffuus licht, warmte pompen en het creatief oogsten van laagwaardige warmte interessant.

Samen met de netwerk telers is het tweejarige project geëvalueerd. Zij onderschrijven het succes van het netwerk. Er is meer elan in de regio, de 22 netwerktelers hebben meer inzicht verworven in 13 nieuwe energiesystemen, en een zevental telers heeft concrete stappen genomen en is met de innovaties aan de slag gegaan. De nieuwe contacten tussen telers, onderzoekers en experts hebben daarbovenop geleid tot nieuwe ideeën. Telers vinden voortzetting van het netwerk belangrijk, omdat er nu momentum is. Hun advies is om het netwerk uit te breiden met meer telers, nieuwe thema’s, en aansluiting te zoeken met andere regionale of landelijke netwerken.

De verzamelde kennis kan ook meer uitgedragen worden naar andere telers. De bestaande business cases moeten concreet uitgewerkt en geïmplementeerd worden, en daarvoor moet financiering gezocht worden. De provincie zou meer ondersteuning moeten bieden aan kleinschalige innovaties.