Project

Multimedia in SynBioSys

SynBioSys Onderwijs is een kennissysteem over 'bos en natuur' voor natuurbeheer, natuurbeleid en natuurontwikkeling. Het kennissysteem is te gebruiken als een elektronische encyclopedie, maar het is ook mogelijk om binnen SynBioSys allerlei gegevens met elkaar te verbinden.

Eind 2010 is een KIGO project gestart, waarin een aantal HBO- en MBO-instellingen samenwerken om te komen tot een optimale implementatie van het informatiesysteem in het onderwijs.

Het moderne onderwijs vraagt om up-to-date te blijven met de ontwikkelingen op het gebied van multimedia. De doelgroep die in het toekomstige werkveld met SynBioSys in aanraking komt, bevindt zich binnen zowel binnen het HBO als het WO en het MBO. Het is belangrijk dat de desbetreffende studenten tijdens de opleiding kennis nemen van en leren omgaan met moderne en aansprekende vormen van het informatiesysteem. De maatschappelijke ontwikkelingen en daaraan verbonden regelgeving (ruimtelijke planning, Natura 2000, Kaderrichtlijn water) vragen ook nadrukkelijk om deze kennis. De mogelijkheid om informatiesystemen als SynBioSys in die richting verder uit te werken bieden hiervoor een belangrijk perspectief.

Doelstelling van dit WURKS-project is om met moderne multimedia technieken de informatie in SynBioSys aantrekkelijker en nog beter toegankelijk te maken voor het groene onderwijs.

Aanpak en resultaten

Het project bestaat uit 3 deelprojecten:

Instructiefilms

Binnen SynBioSys Onderwijs is weliswaar een goede helpfunctie aanwezig in de vorm van een handleiding en een 'help' functie, maar het gebruik van het systeem wordt gebruiksvriendelijker met een aantal instructiefilms. Dit betreft enerzijds filmpjes waarmee het gebruik van het systeem wordt toegelicht, maar ook filmpjes over de methodiek van het vegetatieonderzoek.

Implementatie veldgids plantengemeenschappen

De recent verschenen Veldgids plantengemeenschappen bevat nieuwe teksten en sleutels ontwikkeld voor de determinatie van plantengemeenschappen op verschillende niveaus, variërend van klasse tot associatie. Deze nieuwe kennis wordt in het systeem geïntegreerd. In het bijzonder voor het MBO-onderwijs biedt de informatie uit de veldgids een geheel nieuw kader, dat toegankelijker is dan de huidige teksten en tabellen, die zijn gebaseerd op de vijfdelige boekenreeks De vegetatie van Nederland.

Flora van Nederland

Flora van Nederland is een nieuw initiatief, waarin de organisaties die zich landelijk bezighouden met het onderzoek aan flora en vegetatie zich hebben verenigd. Gebruik makend van moderne digitale en visuele technieken wordt de omvangrijke kennis en informatie die in de voorbije decennia in ons land is bijeengebracht via internet beschikbaar gesteld. Het gaat daarbij om teksten, afbeeldingen en verspreidingskaarten. Vernieuwend is het gebruik van filmpjes, waarmee de bezoeker op een bijzondere en compacte manier kennis kan maken met de plantensoorten en plantengemeenschappen in Nederland.

Met dit laatste is in 2010 succesvol geëxperimenteerd (zie de website Flora van Nederland voor een eerste indruk). Van minimaal 30 plantengemeenschappen in ons land, die het hele spectrum van natuurtypen vertegenwoordigen (variërend van open water, moeras, graslanden, kwelders, ruigten, pioniergemeenschappen, heiden, struwelen en bossen) worden op een professionele manier filmpjes gemaakt. Er vindt een koppeling plaats tussen SynBioSys Onderwijs en de nieuwe toepassing Flora van Nederland.