Project

Persoonlijkheidskenmerken en competentieontwikkeling van leerlingen: naar coaching op maat

In het groene mbo staat de ontwikkeling van competenties van de leerlingen centraal. Er zijn aanwijzingen dat persoonlijkheidskenmerken van leerlingen in belangrijke mate bepalen hoe de ontwikkeling van de beoogde competenties verloopt. Inzicht in deze relaties is van groot belang om individuele leerlingen optimaal te kunnen coachen bij hun competentieontwikkeling.

Daarom worden in deze studie relaties tussen competentieontwikkeling en persoonlijkheidskenmerken onderzocht en vertaald naar een coachingsinstrument voor docenten in het groene mbo. Dit maakt het mogelijk voor mbo-docenten om meer dan nu het geval is coaching op maat te bieden afhankelijk van de persoonlijkheidskenmerken van de betreffende leerling. Het project biedt docenten de tools om deze coaching op maat daadwerkelijk gestalte te geven. De huidige onderwijspraktijk wijst immers uit dat dit niet vanzelf gaat.

Stand van zaken project

Persoonlijkheidskenmerken van de deelnemende leerlingen zijn in kaart gebracht met behulp van het reeds gevalideerde IKTO-instrument omdat dit aansprekend en herkenbaar is voor zowel docenten als leerlingen (onderscheiden rollen in het IKTO-instrument: pionier, netwerker, handelaar, strateeg, coƶrdinator, controller, ambachtsman en coachend leider).

De competenties van de leerlingen worden op meerdere momenten gemeten met behulp van een gestandaardiseerde competentiemeter om hun ontwikkeling vast te kunnen stellen. De gegevens van de voormeting zijn inmiddels verwerkt. In de periode maart-april 2012 wordt de nameting van de competenties van de leerlingen verricht om hun competentieontwikkeling te kunnen vaststellen. Hierna zullen de relaties tussen persoonlijkheidskenmerken en competentieontwikkeling worden onderzocht.

Op basis van de gevonden relaties tussen persoonljkheidskenmerken en competentieontwikkeling van leerlingen zal een coachingsinstrument ontwikkeld worden dat aangeeft hoe diverse persoonlijkheden zich het beste bepaalde competenties eigen kunnen maken en wat de leerbaarheid van de competenties is in relatie tot de persoonlijkheid. Op dit moment zijn er al eerste gedachten geformuleerd hoe op basis van een analyse van coaching c.q. begeleidingsactiviteiten van een relatieonderzoek naar een coachingsinstrument te komen.

Dit coachingsinstrument zal vervolgens op effectiviteit in termen van competentieontwikkeling van de leerlingen worden geƫvalueerd. Om dit evaluatieonderzoek te kunnen verrichten, zullen coaches in het gebruik van het instrument worden gecoacht. Vervolgens zal het coachingsinstrument bij leerlingen worden ingezet. De effecten ervan op de competentieontwikkeling van de leerlingen zullen met behulp van een nulmeting en een nameting worden bepaald, waarbij een controlegroep in de onderzoeksopzet zal worden opgenomen.

Nog op te leveren producten/resultaten

  • Bepalen van de relaties tussen persoonlijkheidskenmerken van de leerlingen en hun competentieontwikkeling op basis van de gegevens uit de eerste fase van het onderzoek
  • Ontwikkeling van een coachingsinstrument voor mbo-docenten dat het hen mogelijk maakt om rekening te houden met persoonlijkheidskenmerken van de leerlingen bij de ontwikkeling van de competenties van de leerlingen. Dit instrument zal ontwikkeld worden in samenwerking met docenten uit het groene onderwijs.
  • Training van docenten in het gebruik van het coachingsinstrument
  • Testen van het coachingsinstrument in de onderwijspraktijk van mbo-docenten
  • Evaluatie van het op te leveren coachingsinstrument bij docenten en hun leerlingen
  • Aanpassen van het coachingsinstrument op basis van de uitkomsten van de evaluatie
  • Disseminatie van de onderzoeksresultaten en het coachingsinstrument in het groene (en het grijze) mbo.