Project

Voedselveiligheid in Taiwan: ook een zaak van de bodem!

De rijstbouw is een vitaal onderdeel voor het leven en de landbouw in Taiwan.

Om rijst te verbouwen die voldoet aan de geldende eisen voor voedsel, moet de bodem liefst schoon zijn, en dat is vaak niet het geval. Het overgrote deel van de stedelijke, industriële en agrarische ontwikkeling vindt plaats in het relatief vlakke westen en noordwesten van het eiland. De bevolkingsdichtheid is extreem hoog. En er is een sterke concentratie van veelal kleinere industriële bedrijven. Veel kleine boeren werken op de lager gelegen gebieden in de rijstteelt. Wageningen University & Research heeft meegewerkt aan oplossingen die de rijstteelt schoner maken.

Wageningen University & Research werkt in opdracht van het Ministerie van LNV en het Environmental Protection Agency in Taiwan aan een duurzame oplossing. Dit moet leiden tot een systeem van bodemnormen die aan kunnen tonen of een grond geschikt is voor het telen van rijst. Het onderzoek richt zich op een combinatie van:

 • de bodemchemie,
 • de opname van schadelijke stoffen door planten,
 • en maatregelen die boeren kunnen nemen om de effecten van bodemverontreiniging te verminderen.

Verontreinigd irrigatiewater

Het onderzoek bracht de volgende problemen aan het licht:

 • Door de industrie komen veel verontreinigde stoffen in de bodem,
 • Het gebruik van verontreinigd irrigatiewater zorgt voor toenemende concentratie van lood, cadmium en koper in de landbouwgrond,
 • Omdat de Taiwanese industrie bestaat uit een groot aantal kleine bedrijfjes is het moeilijk de afvalstromen te reguleren en controleren.

Het gezamenlijk onderzoek toont onder meer ook dat:

 • Het beter is de Japonica-varianten te telen in gronden met verhoogde cadmium gehalten dan Indica-varianten. Deze laatste nemen in vrijwel alle gevallen teveel cadmium op en zijn daarom alleen geschikt om te telen op echt schone grond
 • Risicogebieden waar rijst mogelijk niet voldoet aan de eisen voor de volksgezondheid gedetailleerd in kaart gebracht zijn.
 • Boeren de opname van cadmium door rijst verder terug kunnen dringen door de bodem langer onder water te zetten of kalk toe te voegen.

Kleurtabellen voor gezonde landbouw:

 • De meest vervuilde plekken worden schoner gemaakt door de verontreinigende grond te mengen met onderliggende schonere grond De vervuilde grond wordt ook behandeld met zuur en kalk.
 • De vervuilde grond wordt vervangen door schone grond.
 • Keuze van de meest geschikte rassen die zo weinig mogelijk verontreiniging uit de bodem opnemen
 • Het opstellen van eenvoudige kleurentabellen die de lokale boer of beleidsmaker in staat stelt zelf na te gaan of een grond geschikt is voor een bepaald ras of niet.

Bedrijfsmanagement

Vooral het schoonmaken van de grond met zuur heeft veel nadelen: bij het wassen met zuur neemt de functionele biodiversiteit en hoeveelheid voedingsstoffen in de bodem sterk af. De bodem is dan wel ‘schoon’, maar het bodemecosysteem functioneert in veel gevallen ook niet meer goed. En zolang de aanvoer van schadelijke stoffen via het vervuilde irrigatiewater en atmosferische deposities doorgaat, is het effect van het schoonmaken van de grond van tijdelijke aard.

Vandaar dat meer onderzoek nodig is dat zich richt op de mogelijkheden om via bedrijfsmanagement (keuze van gewassen, langer of juist korter irrigeren, toevoegen van stoffen als ijzer etc.) de kwaliteit van de gewassen te verbeteren. De productie van veilig voedsel is immers een van de basiselementen van een gezonde landbouw.