Stimuleer internationale contacten voor jonge onderzoekers met het HJS Fonds

Het HJS Fonds investeert in jonge agrobiologen en gewaskundigen om onderzoek in agrobiologie en gewaskunde te bevorderen, met bijzondere aandacht voor duurzame voedselproductie.

Wie komt in aanmerking voor steun?

PhD's en postdocs die verbonden zijn aan Wageningen University en jonger zijn dan 35 jaar krijgen één stipendium van maximaal vijftienhonderd euro per jaar voor een studiereis naar een buitenlandse universiteit of onderzoeksinstituut. De bedoeling is dat ze daar meer kennis opdoen over hun vakgebied.

Welke impact heeft uw gift?

Nieuwe contacten en feedback zijn belangrijk voor de ontwikkeling van jonge onderzoekers. Dankzij uw steun krijgen deze onderzoekers de kans om hun ideeën elders te toetsen. De onderzoeken die ze in het vakgebied doen hebben een positief effect op het helpen oplossen van het wereldvoedselprobleem.

Het Huub en Julienne Spiertz Fonds (HJS fonds) heeft in maart 2012 de eerste twee stipendia toegekend aan de Wageningse promovendi Jantiene Baartman en Gisella Cruz Garcia. Inmiddels hebben beide promovendi hun subsidie gebruikt.

Eerste twee stipendia

Het Huub en Julienne Spiertz Fonds (HJS fonds) heeft in maart 2012 de eerste twee stipendia toegekend aan de Wageningse promovendi Jantiene Baartman en Gisella Cruz Garcia. Het in 2011 opgerichte fonds ondersteunt AIO’s en postdocs, die verbonden zijn aan Wageningen Universteit, om hun onderzoek te verbreden en uit te dragen middels een buitenlandse studiereis. Inmiddels hebben beide promovendi hun subsidie gebruikt.

Jantiene Baartman heeft een MSc in de bodemkunde en haar PhD onderzoek richtte zich op bodemerosie processen. Zij heeft haar proefschrift op 9 mei 2012 succesvol verdedigd. Momenteel is ze werkzaam als postdoc-onderzoeker en docent bij de Soil Physics and Land Management (SLM) van Wageningen Universiteit. In haar PhD onderzoek combineerde zij bodemkunde, hydrologie en geomorfologie.

Zij heeft de HJS-subsidie gebruikt om tijdens de conferentie van de ‘European Geosciences Union’ (EGU) in Wenen haar onderzoek te presenteren en contacten te leggen met internationale topwetenschappers. Zij hoopt daarmee ideeën op te doen voor verder onderzoek, maar ook om samenwerkingsverbanden aan te gaan in internationale projecten. Gezien de omvang en brede opzet van de conferentie is het een ideale plek voor jonge onderzoekers om in contact te komen met experts in verschillende onderzoeksvelden.

Gisella Cruz Garcia, is docent bij de leerstoelgroep Sociology of Consumers and Households en PhD student bij de Plant Sciences and Social Sciences Departements van Wageningen University. Dankzij de HJS-subsidie heeft zij het congres van de ‘International Society of Ethnobiology’ dat dit jaar in Montpellier, Frankrijk van 20 tot 25 mei plaatst vond, bij kunnen wonen. Tijdens het congres heeft zij de resultaten van haar promotieonderzoek over “Management, distribution and local uses of wild trees in Northeast Thai agro-ecosystems” gepresenteerd en nam zij als Nederlandse afgevaardigde een plek in als bestuurslid van de International Society of International Ethnobiology. Daarnaast had ze de verantwoordelijkheid voor de organisatie en uitreiking van de studentenprijs.

Voorafgaand aan dit congres maakte Gisella deel uit van de organisatie en adviescommissie van de 2 daagse workshop “Brick by Brick: laying the foundations for future biocultural diversity research”. De workshop bestond uit een vol programma met tal van mogelijkheden om nieuwe contacten te leggen en tot eventuele samenwerkingsverbanden te komen.

Jantiene Baartman
Jantiene Baartman
 Gisella Cruz Garcia
Gisella Cruz Garcia

Interview met de heer en mevrouw Spiertz

GA--20110831-_ND72268.jpg

Op 21 mei 2015 is prof. Huub Spiertz overleden. Het fonds wordt voortgezet door zijn vrouw Julienne.

Prof. Huub Spiertz, emeritus hoogleraar Gewasecologie, besloot op zijn zeventigste verjaardag in 2011 besloot hij een Fonds op Naam op te richten.

Hij en zijn vrouw Julienne Spiertz willen promovendi (aio’s) en recent gepromoveerden met een tijdelijke aanstelling (post-doc’s) de kans geven om korte tijd in het buitenland meer kennis op te doen in de gewaskunde of agrobiologie. Ze krijgen dan een bijdrage uit het fonds aan een studiereis.

Ontdekkingsreis

Huub Spiertz: ‘Jonge onderzoekers moeten de kans krijgen om te ontdekken wat de wetenschappelijke wereld te bieden heeft. Ze hebben vaak weinig mogelijkheden om nieuwe wetenschappelijke contacten buiten Wageningen op te doen. Zeker in het begin van een promotie is hun blik nu vooral naar binnen gericht, terwijl het juist dan goed is om ideeën ook elders te toetsen, van gedachten te wisselen en feedback te krijgen. Congresbezoek komt meestal pas in de laatste fase van een promotie; zonder een duidelijk doel loopt een jonge onderzoeker het risico te verdrinken in de massa.’

Nieuwe contacten

Nieuwe contacten en feedback zijn belangrijk zijn voor je ontwikkeling als onderzoeker. Daar kwam Huub Spiertz al snel achter bij zijn eigen promotie in de jaren zeventig. ‘Binnen mijn vakgroep ontmoette ik weinig enthousiasme voor mijn onderzoeksidee. Tot ik een vooraanstaande wetenschapper uit Australië ontmoette, dr. Lloyd Evans. Hij was meteen enthousiast. Dat was het zetje dat ik nodig had. Anders was ik misschien nooit met mijn promotieonderzoek begonnen.’

Als hoogleraar begeleidde Spiertz vanaf ook veel promovendi. Zijn emeritaat in 2006 betekende nog geen afscheid van het werk en de leerstoelgroep. Hij schreef artikelen, beoordeelde manuscripten en gaf nog enkele promovendi praktische reflectie. Op deze manier had hij nog wekelijks contact met jonge onderzoekers.

De leerstoelgroep heeft volgens Spiertz een behoorlijk internationaal netwerk waar de aio’s en postdocs van kunnen profiteren. ‘Ik heb bijvoorbeeld veel aan tarwe gewerkt, en dat is echt een internationaal gewas. Overal ter wereld wordt daaraan gewerkt. Je kunt met een buitenlandreis naar universiteiten en instituten waar ze bezig zijn met de nieuwste dingen in het vakgebied. Niet alles gebeurt in Wageningen, elders is ook veel te koop.’

Kansen geven

De ontwikkeling van jonge mensen houdt het echtpaar Spiertz al langer bezig. Zo deed Julienne Spiertz jarenlang vrijwilligerswerk met vluchtelingen en steunen ze de stichting voor vluchtelingenstudenten UAF. Huub Spiertz had ook via de Rotary contact met jonge talenten die een opleidingsweekend van de Rotary volgden. ‘Het was leuk om het effect van zo’n weekend te zien’, zegt Huub Spiertz. ‘Zoiets wilde ik ook voor jonge agrobiologen.’ Toch noemt de oud-hoogleraar bijdragen aan dit fonds geen liefdadigheid. ‘Onze generatie heeft de wind altijd aardig mee gehad. Maar ook nu de tijden onzekerder en de budgetten krapper zijn, moet je jonge mensen kansen geven. Ik vind het dus eerder investeren: je kent het doel en je kent de mensen. Een bijdrage van dit fonds geeft jonge agrobiologen en gewaskundigen extra mogelijkheden en je helpt zo het vakgebied. Voor wie geld aan een goed doel schenkt, of bij een feestje liever geld vraagt voor een goed doel: dat geld kan je dus ook aan dit nichefonds of aan een ander UFW-fonds doneren.’

Wereldvoedselprobleem

Spiertz mag dan met emeritaat zijn, het wereldvoedselprobleem gaat hem nog steeds aan het hart. De gewaskunde kan daar volgens hem veel voor betekenen. ‘Tarwe, rijst en maïs leveren samen zeventig procent van onze energiebehoefte en er zijn nog zoveel mogelijkheden om die drie granen efficiënter en duurzamer te produceren. Er is veel aandacht voor genetica, maar door anders om te gaan met water en nutriënten is zeker zoveel te bereiken.’ Naast de hoeveelheid is ook het moment waarop water en voedingsstoffen beschikbaar zijn belangrijk. ‘Met een goede timing kun je optimaal aansluiten op de groei en ontwikkeling van het gewas.’

2011

Curatorium

Het curatorium van het HJS Fonds bestaat uit:

  • Mevr. Vivian Spiertz, vertegenwoordigster van de familie
  • Prof. dr. ir. P.C. Struik, Hoogleraar
  • Dr. P. Reidsma, Plant Sciences group Wageningen UR

In memoriam Huub Spiertz

Op donderdag 21 mei is Professor Huub Spiertz na een kort ziekbed overleden. Huub Spiertz studeerde aan de toenmalige Landbouwhogeschool en werd na zijn afstuderen wetenschappelijk medewerker bij de vakgroep Landbouwplantenteelt en Graslandcultuur. In die periode verrichte hij zijn internationaal vermaarde onderzoek naar de agronomie en fysiologie van tarwe. Hij vervolgde zijn loopbaan als afdelingshoofd bij het toenmalige Centrum voor Agrobiologisch Onderzoek (CABO), om vervolgens directeur te worden van het Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond. Daarna werd hij directeur van het CABO en het latere AB-DLO, het DLO instituut voor Agrobiologisch en Bodemvruchtbaarheidsonderzoek. Tenslotte werd hij benoemd tot DLO hoogleraar Gewasecologie. Hij begeleidde met grote inzet, ervaring, kennis en gezag promovendi, onder andere op het gebied van water-sparende teelttechnieken bij rijst. Eind april 2006 ging Huub met pensioen. Ter gelegenheid daarvan werd een internationaal congres georganiseerd met als titel: Scale and complexity in plant systems research: Gene-plant-crop relations. Huub bleef een trouw volger van de ontwikkelingen in de gewasecologie en in het landbouwkundig onderzoek in het algemeen. Totdat zijn ziekte het hem onmogelijk maakte, nam hij actief mee aan de lunchbesprekingen, studentencolloquia, onderwijsactiviteiten en academische plechtigheden. En tot het laatst toe schreef hij overzichtsartikelen en commentaren en beoordeelde hij manuscripten. Hij heeft gedurende de laatste maanden op bijzondere wijze zijn leven herbeleefd en gedeeld. Hij analyseerde zijn eigen loopbaan en zijn bijdrage aan kennisontwikkeling en kennisoverdracht. Wij wensen Julienne, de kinderen en de kleinkinderen heel veel sterkte bij het verwerken van het verlies van man, vader en grootvader. Wij verliezen een warm en bijzonder mens, een markant bestuurder, en een bevlogen wetenschapper die zijn sporen heeft nagelaten in het landbouwkundig onderzoek en onderwijs.

Namens het Centre for Crop Systems Analysis, Paul Struik en Niels Anten Namens de Plant Production Systems Group, Ken Giller en Martin van Ittersum

Informatie voor aanvragers