Over Universiteitsfonds Wageningen

Sinds 1951 draagt het Universiteitsfonds Wageningen (UFW) bij aan activiteiten die een verschil maken voor de studenten en voor Wageningen University & Research (WUR).

UFW verbindt mensen, ideeën en fondsen om bij te dragen aan de groei en bloei van de universiteit. Daarom investeert het fonds in versterking van de contacten tussen WUR en haar alumni, het bedrijfsleven en relevante maatschappelijke organisaties.

UFW draagt bij aan het belonen en stimuleren van excellent Wagenings onderwijs en onderzoek, zet zich in voor de wetenschappelijke en culturele erfenis van de universiteit en geeft kennis door via goed bezochte evenementen. Verder sponsort UFW de ontwikkeling van studenten en faciliteert UFW scholarships voor internationale studenten.

Voelt u zich betrokken bij Wageningen en wilt u ook bijdragen aan de missie van UFW?
Het bestuur van UFW nodigt bedrijven alumni, medewerkers, studenten, (oud)hoogleraren en andere betrokkenen uit om een van onze fondsen financieel te steunen. Heeft u vragen of suggesties of wilt u ook bijdragen aan onze missie, als vriend of als alumnus? We bespreken graag de mogelijkheden.

Behaalde resultaten in 2018

De nadruk van fondsenwerving lag in 2018 op de 100x100 actie. Hierbij werd in het kader van 100 jaar WUR een bijdrage gevraagd voor vier jubileumprojecten. In totaal hebben bijna 600 mensen meer dan €40.000 gedoneerd. Een van de projecten was een herdenkingsbos van UniversiTREES, hiervoor zijn reeds in 2018 meerdere bomen geplant in Nederland en in het buitenland. Een ander project richtte zich op sportende Wageningse studenten. Dankzij donaties hebben zij tijdens het Groot Nederlands Studentenkampioenschap in WURtenues kunnen strijden. De belangrijkste resultaten van het jubileumjaar vindt u terug in “uitgelicht” op pagina’s 8 en 9. Het aantal vaste donateurs en de grootte van giften is in 2018 opnieuw gestegen. Zo heeft het Anne van den Ban Fonds in 2018 bijna twee keer zoveel in giften ontvangen, een mooi resultaat om veelbelovende studenten uit ontwikkelingslanden in Wageningen te laten studeren. Middels het crowdfunding platform zijn in 2018 drie projecten gesteund. De projecten “WURth-while” en “Bestuiving van Lupine” waren het meest succesvol. Zij ontvingen via crowdfunding 100% en 115% van hun financiële doelstelling. Zie voor uitgebreidere informatie van WURth-while “uitgelicht” op pagina 13.

Anne van den Ban Fonds
Het Anne van den Ban Fonds ontving in 2018 een bedrag van €317.000 aan giften van particulieren, fondsen en stichtingen. Dit fonds van UFW stelt veelbelovende studenten uit ontwikkelingslanden in staat om een opleiding aan WUR te volgen door het uitgeven van studiebeurzen. De kracht van het fonds zit in de bijzondere combinatie van het steunen van een talentvolle student met zijn of haar persoonlijke verhaal en het bijdragen aan de ontwikkeling van zijn of haar land van herkomst middels de kennis en ervaring die deze student weer mee terugneemt. In 2018 werd voor het eerst een beurs toegekend aan een student die een online master programma volgt. Het fonds werkt samen met een aantal andere fondsen op naam van het UFW die specifieke studiebeurzen toekennen voor bepaalde landen of studierichtingen. Het Anne van den Ban Fonds bewaakt voor de deze fondsen de studievoortgang van de student en verzorgt de uitbetaling van de beurs. De beurzen vergoeden de helft van de totale studiekosten: de andere helft betaalt WUR door het kwijtschelden van collegegeld.

Fonds Belmonte Arboretum
Met het Fonds Arboretum Belmonte ondersteunt UFW de voormalige wetenschappelijke collectietuin in Wageningen. Tijdens de droge zomer van 2018 was dit hard nodig. Talrijke vrijwilligers stonden elke dag paraat om de historische collectie te voorzien van voldoende water en er is een beregingsinstallatie aangelegd bij de rododendrons. Zonder deze ingrepen zou tot een kwart van de collectie verloren zijn gegaan. De huis-aan-huisactie onder omwonenden van 2017 leverde ook in 2018 nog nieuwe donateurs op. Het fonds ontving in 2018 in totaal ruim 830 giften. De 50ste-jaars reünisten droegen dit jaar bij aan het behoud en beheer van de mooiste plek van Wageningen.

Baanbrekend Onderzoek
In het afgelopen jaar zijn verschillende onderzoeksprojecten mogelijk gemaakt dankzij de steun van filantropische partners. Het onderzoeksproject “Met stro meer melk en vlees” werd in 2018 succesvol afgerond. Dit baanbrekende project is mogelijk gemaakt door een bijzondere combinatie van donateurs: een particuliere gever, een bedrijf (vanuit MVO beleid) en een stichting. Daarnaast heeft de slotbijeenkomst van het project “Africa Agribusiness Academy” (AAA) plaatsgevonden en een doorstart gekregen in een investeringsfonds. Een nieuw bijzonder project dat dankzij een genereuze gift van een filantropische stichting dit jaar heeft kunnen starten, is het project “Waterlinzen” waarin het razendsnel groeiende plantje Lemna (eendenkroos) centraal staat als potentieel nieuw eiwitgewas voor menselijke consumptie. Tot slot is de basis gelegd voor “Fundamental Change”, bestaande uit 15 baanbrekende en innovatieve onderzoeksprojecten die mogelijk bij kunnen dragen aan het realiseren van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Tijdens de SDG-conferentie Towards Zero Hunger: Partnerships for Impact op 30 en 31 augustus 2018, heeft het UFW diverse filantropische partners bij elkaar gebracht in een wereldcafé-setting. De deelnemers, zowel donateurs als onderzoekers, hebben getracht antwoord te gegeven op de vraag hoe zij in samenwerking met elkaar impact kunnen realiseren op de sustainable development goals (SDG’s) van de Verenigde Naties en wat de kritische succesfactoren hiervoor zijn.

Crowdfunding
In 2018 is het streefbedrag van twee projecten via het crowdfunding platform behaald. Met het behaalde bedrag voor het project “Bestuiving van Lupine” wordt onderzoek gerealiseerd naar geschikte bestuivers voor lupine. Een win-win situatie voor zowel boeren als hommels. Via crowdfunding heeft het studiefonds “WURth-while” het voor vluchtelingstudenten mogelijk gemaakt om de benodigde studiematerialen aan te schaffen en reiskosten te bekostigen voor het bijwonen van colleges in Wageningen. De crowdfunding voor het project “Wormen op Mars” loopt nog door in 2019.

Missie en doelstellingen - Beleid en strategie 2016-2018

Beleid en strategie 2016-2018
WUR is in de komende jaren gebaat bij een verdere uitbouw van het serviceaanbod aan alumni, waarbij zowel wordt ingespeeld op de wensen van de universiteit als die van alumni in verschillende fasen van hun loopbaan, in Nederland en wereldwijd. Een campagne als ‘Food for Thought’ illustreert de groeiende trend in het (inter)nationaal bedrijfsleven van ‘filantropisch’ gemotiveerde particuliere giften in maatschappelijk relevant onderzoek.

Voor de toekomst streeft de universiteit naar verdere professionalisering van de fondsenwerving. De verwachting is dat bijdragen van derden een steeds grotere rol zullen gaan spelen, met name voor projecten die niet tot de speerpunten van het overheidsbeleid behoren of die geen direct bedrijfsbelang dienen. Naar verwachting komt er een toename van het maatschappelijk belang van charitatieve doelen. De samenwerking tussen UFW, WUR en KLV speelt hierbij een belangrijke rol en is geformaliseerd in een kosten gemene rekening, waarbij er naar verwachting een verlenging van twee jaar volgt in 2018.

De gezamenlijke kerndoelstellingen zijn:

a) kennisuitwisseling:
Het faciliteren van kennis en talentontwikkeling in het Wageningse domein. Dit doet UFW met de organisatie van activiteiten om mensen op de hoogte te houden van ontwikkelingen, toegang te bieden tot kennis in het Wageningse domein; voor, door en met alumni. Zo worden er workshops en lezingen voor studenten georganiseerd.

b) Netwerkorganisatie:
Het ontwikkelen en aanbieden van een levendig netwerk van alumnirelaties en betrokkenen in het Wageningse domein. UFW brengt maatschappelijk relevante onderwerpen onder de aandacht bij alumni, donateurs en overige partners en faciliteert verbindingen tussen alumni, bijvoorbeeld door het organiseren van alumnibijeenkomsten in binnen- en buitenland.

c) Steun en support:
Het bieden van steun – in tijd en geld – aan activiteiten van WUR en activiteiten die ondersteunen aan de missie van WUR. UFW werft en behoudt leden en giften voor onder andere onderwijsbeurzen, de financiering van onderzoeken of fondsen op naam. Daartoe beheert UFW 28 fondsen en doet zij het projectbeheer dat voortkomt uit giftenwerving voor geoormerkte en ongeoormerkte giften.

De kerndoelstelling van UFW blijft het werven van donaties van alumni en vrienden van WUR. Ook de ondersteuning van internationale alumninetwerken sluit aan bij de behoefte van internationale afgestudeerden en kan bijdragen aan de internationale naam en reputatie van WUR. En natuurlijk zullen we langdurige verbondenheid van relaties en anderen aan de stichting blijven koesteren en versterken.

Missie en doelstellingen
UFW dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk. Donaties aan het universiteitsfonds hebben als doel de groei en bloei van WUR te bevorderen. Het fonds wil dit doen door:
• bij te dragen aan de naamsbekendheid van de universiteit
• internationale studentenactiviteiten te stimuleren
• contacten tussen internationale en Nederlandse studenten te stimuleren
• excellentie te belonen
• aandacht te vestigen op het belang van de kwaliteit van onderwijs en onderzoek aan WUR
• bij te dragen aan de wetenschappelijke verbreding en vernieuwing van de universiteit.

UFW geeft hieraan vorm door
• het belonen van excellentie en bijzondere prestaties door het uitreiken van prijzen aan studenten, docenten, medewerkers en personen werkzaam in het Wageningse domein

• het zorgdragen voor de werving van nieuwe giften voor het algemene nut, de bestaande fondsen op naam en onderzoeksprojecten

• het zorgdragen voor het projectbeheer van alle fondsen op naam en baanbrekende onderwijs- en onderzoeks­projecten, die niet op andere wijze binnen de universiteit zijn te verwezenlijken.

Jaarverslagen en jaarrekeningen

Jaarplan 2019

In 2019 staan de volgende doelstellingen centraal:

1) het vergroten van inkomsten uit (internationale) fondsenwerving.
2) het binden van filantropische strategische lange termijn partners
3) een internationaal alumnibeleid en transformeren van generiek alumnibeleid naar gericht doelgroepenbeleid
4) het professionaliseren van internse systemen en processen op het gebied van fondsenwerving en relatiemanagement.

Nadat de fondsenwerving zich in 2018 hoofdzakelijk heeft gericht op de ondersteuning van activiteiten van het jubileumjaar, komt in 2019 weer ruimte vrij om in te zetten op vaste fondsen en landlopende projecten, die mogelijk worden gemaakt door loyale en betrokken donateurs.

Tevens gaat UFW zich toeleggen op het mogelijk maken van impactvol onderzoek van WUR voor de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties: concrete doelstellingen voor het jaar 2030, die alleen bereikt kunnen worden door samenwerking. Deze samenwerking wordt uitgevoerd met overheden, bedrijven, ngo's en andere kennisinstituten, en steeds vaker ook in nauwe samenwerking met filantropische partners die hun kennis, invloed en vermogen willen inzetten om bij te dragen aan oplossingen voor de grote vraagstukken van deze tijd. Hierbij zal het UFW zich speciaal richten op internationale partners en het aangaan van relevante langetermijnrelaties.

In haar relatie met alumni wil het UFW toewerken naar een meer doelgroepgerichte werkwijze waarin beter wordt ingespeeld op de behoeften en wensen behorend bij specifieke levensfasen van alumni. Met een toenemend aantal internationale alumni chapters en een groeiend aantal internationale alumni, zal internationaal alumnibeleid ook tot de speerpunten behoren van het komend jaar.

Tot slot kan de samenwerking met WUR verder worden versterkt door het verder professionaliseren van interne processen en systemen op het gebied van relatiemanagement, fondsenwerving en fondsbeheer.

Bestuur

Het bestuur van de stichting University Fund Wageningen (UFW), juridisch een voortzetting van Stichting Wageningen Universiteits Fonds (WUF) en bestaat uit:

Ir. Jan Karel Mak, voorzitter University Fund Wageningen
Ir. Jan Karel Mak, voorzitter University Fund Wageningen

Prof.dr.ir. Louise O. Fresco, qq Raad van Bestuur Wageningen University & Research
Prof.dr.ir. Louise O. Fresco, qq Raad van Bestuur Wageningen University & Research

Prof.dr.ir. Wouter Hendriks, qq Dean of Sciences, Wageningen University & Research
Prof.dr.ir. Wouter Hendriks, qq Dean of Sciences, Wageningen University & Research

Ir. Jules van Berlo, penningmeester
Ir. Jules van Berlo, penningmeester

Dr.ir. Han Swinkels, qq KLV Wageningen Alumni Network
Dr.ir. Han Swinkels, qq KLV Wageningen Alumni Network

Ir. Ronald van der Giessen, Wageningen Ambassadors
Ir. Ronald van der Giessen, Wageningen Ambassadors

De bestuursleden zijn vrijwilligers en ontvangen geen beloning.

Bankgegevens en ANBI status

IBAN: NL57ABNA0539314005
BIC: ABNANL2a t.n.v. Universiteitsfonds Wageningen
Kvk: 41047850
Fiscaal/ANBI nummer: 00.54.52.119

Donaties aan University Fund Wageningen komen grotendeels ten goede aan het goede doel wat de donateur kiest. Voor grotere giften, zoals een periodieke schenking of een nalatenschap van minimaal €25.000, zijn verschillende invullingen mogelijk, waaronder het oprichten van een Fonds op Naam. University Fund Wageningen heeft de algemeen-nut-beogende-instelling (ANBI) status. Dit betekent dat schenken aan het universiteitsfonds fiscaal aantrekkelijk is. Giften zijn vaak aftrekbaar van de belasting, ook in het buitenland.  Donaties aan University Fund Wageningen maken het mogelijk bij te dragen aan bijvoorbeeld onderwijsbeurzen, baanbrekende onderzoeksprojecten of studentenactiviteiten.

Heeft u hierbij hulp nodig of wilt u meer weten? Neem dan contact op met arianne.vanballegooij@wur.nl


Alumni

UFW vindt het onderhouden van de band met haar alumni belangrijk. Daarom organiseert het alumnibureau binnen UFW diverse inhoudelijke (netwerk-)activiteiten voor Wageningse afgestudeerden. Tot en met september 2020 heeft WUR ook een eigen alumnivereniging: KLV Alumni Network. Deze is op dit moment bezig met een proces van ontbinding.

Voor onze Privacy en Cookie verklaring verwijzen wij u graag door naar de Privacy en Cookie verklaring van de WUR binnen deze website.