Over University Fund Wageningen

Sinds 1951 draagt University Fund Wageningen (UFW) bij aan activiteiten die een verschil maken voor de studenten en voor Wageningen University & Research (WUR).

UFW verbindt mensen, ideeën en fondsen om bij te dragen aan de groei en bloei van de universiteit. Daarom investeert het fonds in versterking van de contacten tussen WUR en haar alumni, het bedrijfsleven en relevante maatschappelijke organisaties.

UFW draagt bij aan het belonen en stimuleren van excellent Wagenings onderwijs en onderzoek, zet zich in voor de wetenschappelijke en culturele erfenis van de universiteit en geeft kennis door via goed bezochte evenementen. Verder sponsort UFW de ontwikkeling van studenten en faciliteert UFW scholarships voor internationale studenten.

Voelt u zich betrokken bij Wageningen en wilt u ook bijdragen aan de missie van UFW?
Het bestuur van UFW nodigt bedrijven alumni, medewerkers, studenten, (oud)hoogleraren en andere betrokkenen uit om een van onze fondsen financieel te steunen. Heeft u vragen of suggesties of wilt u ook bijdragen aan onze missie, als vriend of als alumnus? We bespreken graag de mogelijkheden.

Behaalde resultaten in 2017

Het aantal mensen dat zich aangesproken voelt door de thema’s van Wageningen University & Research en hier uiting aan wil geven is dit jaar gelijk gebleven. Het aantal acties van derden en de inkomsten hieruit zijn wel gegroeid. Het is goed om te zien dat er een toenemende behoefte van individuen en groepen mensen bestaat om hun directe betrokkenheid te tonen door zelf in actie te komen.

In de campagne 100x100 vroegen we onder het motto ‘Share your story, support a project’ om een bijdrage aan vijf verschillende jubileumprojecten in het kader van 100 jaar WUR. Bijna 600 mensen brachten meer dan €40.000 bij elkaar. Daarnaast konden alumni en anderen een herinnering of verjaarswens voor de universiteit delen op een speciale website. WUR-alumni en studenten hebben 70 herinneringsverhalen opgetekend; een aantal langere zijn gedeeld via de website van wur/100years.

Het crowdfunding platform kende een rustig jaar met drie projecten. Het studententeam voor de iGEM-competitie was het meest succesvol. Zij ontvingen via crowdfunding 98% van hun financiële doelstelling waarmee hun mobiele detectieapparaat voor tropische ziektes gefinancierd kon worden. Ook in de finale van de competitie in Boston, VS presteerden ze goed. Ze behaalden verschillende deelprijzen.

Anne van den Ban Fonds
Het Anne van den Ban Fonds ontving in 2017 een bedrag van €161.000 aan particuliere giften. Dit fonds van UFW stelt veelbelovende studenten uit ontwikkelingslanden in staat om een opleiding aan WUR te volgen door het uitgeven van studiebeurzen. De kracht van het fonds zit in de bijzondere combinatie van het steunen van een talentvolle student met zijn of haar persoonlijke verhaal en het bijdragen aan de ontwikkeling in zijn of haar land van herkomst middels de kennis en ervaring die deze student weer mee terugneemt. In 2017 werd stil gestaan bij het 25-jarig bestaan van het fonds. Zo is de eerste student van het fonds, dr. Rose Mongi, geïnterviewd. Zij schreef de jaarlijkse brief aan de donateurs met daarin haar verhaal en de oproep om het fonds te (blijven) steunen. Het jubileum werd gevierd met een bijeenkomst voor donateurs en oud bestuursleden.

Fonds Belmonte Arboretum
Het Fonds Belmonte Arboretum mag zich verheugen op een groeiend aantal donateurs. Met dit fonds ondersteunt UFW de voormalige wetenschappelijke collectietuin in Wageningen. In 2017 is het aantal donateurs met een machtiging of meerjarige schenking aan dit fonds opnieuw gestegen. Het fonds ontving in 2017 totaal ruim 900 giften. Een speciale actie onder de omwonenden van de tuin in samenwerking met de vrijwilligers, leverde veel nieuwe donateurs op. Voorbeelden van gezamenlijke giften zijn: de giften van de 50ste jaars reünisten van startjaar 1967 en een inzameling ter gelegenheid van het afscheid in juli 2017 van Tijs Breukink, lid van de raad van bestuur van WUR.

Food for Thought Campagne
Het afgelopen jaar zijn ook een aantal projecten uit de Food for Thought campagne succesvol afgerond zoals het Fosfaat project en het Solarmal project. Dankzij het Solarmal onderzoek naar een nieuw ontwikkelde muggenval op basis van nabootsing van menselijke lichaamsgeur, is een werkzame, milieuvriendelijke en gifvrije oplossing gevonden voor de bestrijding van de malariamug. En het onderzoek naar fosfaat heeft inzicht gegeven in de wijze waarop beschikbaar fosfaat in de bodem beter benut kan worden. Betere benutting is mogelijk door middel van gewasselectie, het aanpassen van de bemestingsstrategie en het verbeteren van biologische activiteit in de bodem.

Missie en doelstellingen - Beleid en strategie 2016-2018

Beleid en strategie 2016-2018
WUR is in de komende jaren gebaat bij een verdere uitbouw van het serviceaanbod aan alumni, waarbij zowel wordt ingespeeld op de wensen van de universiteit als die van alumni in verschillende fasen van hun loopbaan, in Nederland en wereldwijd. Een campagne als ‘Food for Thought’ illustreert de groeiende trend in het (inter)nationaal bedrijfsleven van ‘filantropisch’ gemotiveerde particuliere giften in maatschappelijk relevant onderzoek.

Voor de toekomst streeft de universiteit naar verdere professionalisering van de fondsenwerving. De verwachting is dat bijdragen van derden een steeds grotere rol zullen gaan spelen, met name voor projecten die niet tot de speerpunten van het overheidsbeleid behoren of die geen direct bedrijfsbelang dienen. Naar verwachting komt er een toename van het maatschappelijk belang van charitatieve doelen. De samenwerking tussen UFW, WUR en KLV speelt hierbij een belangrijke rol en is geformaliseerd in een kosten gemene rekening, waarbij er naar verwachting een verlenging van twee jaar volgt in 2018.

De gezamenlijke kerndoelstellingen zijn:

a) kennisuitwisseling:
Het faciliteren van kennis en talentontwikkeling in het Wageningse domein. Dit doet UFW met de organisatie van activiteiten om mensen op de hoogte te houden van ontwikkelingen, toegang te bieden tot kennis in het Wageningse domein; voor, door en met alumni. Zo worden er workshops en lezingen voor studenten georganiseerd.

b) Netwerkorganisatie:
Het ontwikkelen en aanbieden van een levendig netwerk van alumnirelaties en betrokkenen in het Wageningse domein. UFW brengt maatschappelijk relevante onderwerpen onder de aandacht bij alumni, donateurs en overige partners en faciliteert verbindingen tussen alumni, bijvoorbeeld door het organiseren van alumnibijeenkomsten in binnen- en buitenland.

c) Steun en support:
Het bieden van steun – in tijd en geld – aan activiteiten van WUR en activiteiten die ondersteunen aan de missie van WUR. UFW werft en behoudt leden en giften voor onder andere onderwijsbeurzen, de financiering van onderzoeken of fondsen op naam. Daartoe beheert UFW 28 fondsen en doet zij het projectbeheer dat voortkomt uit giftenwerving voor geoormerkte en ongeoormerkte giften.

De kerndoelstelling van UFW blijft het werven van donaties van alumni en vrienden van WUR. Ook de ondersteuning van internationale alumninetwerken sluit aan bij de behoefte van internationale afgestudeerden en kan bijdragen aan de internationale naam en reputatie van WUR. En natuurlijk zullen we langdurige verbondenheid van relaties en anderen aan de stichting blijven koesteren en versterken.

Missie en doelstellingen
UFW dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk. Donaties aan het universiteitsfonds hebben als doel de groei en bloei van WUR te bevorderen. Het fonds wil dit doen door:
• bij te dragen aan de naamsbekendheid van de universiteit
• internationale studentenactiviteiten te stimuleren
• contacten tussen internationale en Nederlandse studenten te stimuleren
• excellentie te belonen
• aandacht te vestigen op het belang van de kwaliteit van onderwijs en onderzoek aan WUR
• bij te dragen aan de wetenschappelijke verbreding en vernieuwing van de universiteit.

UFW geeft hieraan vorm door
• het belonen van excellentie en bijzondere prestaties door het uitreiken van prijzen aan studenten, docenten, medewerkers en personen werkzaam in het Wageningse domein

• het zorgdragen voor de werving van nieuwe giften voor het algemene nut, de bestaande fondsen op naam en onderzoeksprojecten

• het zorgdragen voor het projectbeheer van alle fondsen op naam en baanbrekende onderwijs- en onderzoeks­projecten, die niet op andere wijze binnen de universiteit zijn te verwezenlijken.

Jaarverslagen en jaarrekeningen

Jaarplan 2018

In 2018 staan drie doelstellingen centraal:
1) integraal bijdragen aan het jubileumprogramma 100 jaar WUR met de werkorganisatie UFW
2) een hoger rendement van (internationale) fondsenwerving
3) een herijking van de strategie 2020 van KLV.

De werkorganisatie UFW is op meerdere terreinen actief betrokken bij diverse programmaonderdelen van het jubileum. Zo vindt er een wereldwijde reünie voor alumni, zowel in Wageningen als naar verwachting op 50 locaties in de wereld plaats op 23 juni 2018.

Deze activiteiten van het jubileumprogramma zijn vooral bedoeld om alle relaties, studenten, medewerkers, alumni en donateurs blijvend te verbinden aan WUR. De fondsenwerving richt zicht daarbij op ondersteuning van activiteiten gedurende het jubileumjaar.

Daarnaast kijken we creatief en kritisch hoe o.a. regionale alumnibijeenkomsten en de Wereldlezingen, verbonden kunnen worden met het jubileumprogramma. Dit om de werkorganisatie haar beschikbare capaciteit zo goed mogelijk in te zetten en te benutten.

Daarnaast zal er speciale aandacht worden gegeven aan internationale fondsenwerving via stichtingen en door het uitbreiden van het internationale netwerk van alumni in de Verenigde Staten en in België. De herijking van KLV krijgt in 2018 vorm door het uitwerken van meerdere scenario’s voor de lange termijn toekomst van KLV.

Bestuur

Het bestuur van de stichting University Fund Wageningen (UFW), juridisch een voortzetting van Stichting Wageningen Universiteits Fonds (WUF) en bestaat uit:

Ir. Jan Karel Mak, voorzitter University Fund Wageningen
Ir. Jan Karel Mak, voorzitter University Fund Wageningen

Prof.dr.ir. Louise O. Fresco, qq Raad van Bestuur Wageningen University & Research
Prof.dr.ir. Louise O. Fresco, qq Raad van Bestuur Wageningen University & Research

Prof.dr. Richard Visser, qq Dean of Sciences, Wageningen University & Research
Prof.dr. Richard Visser, qq Dean of Sciences, Wageningen University & Research

Ir. Jules van Berlo, penningmeester
Ir. Jules van Berlo, penningmeester

Dr.ir. Han Swinkels, qq KLV Wageningen Alumni Network
Dr.ir. Han Swinkels, qq KLV Wageningen Alumni Network

Dr.ir. Peter Reinders
Dr.ir. Peter Reinders

De bestuursleden zijn vrijwilligers en ontvangen geen beloning.

Bankgegevens en ANBI status

IBAN: NL57ABNA0539314005BIC: ABNANL2at.n.v. Universiteitsfonds WageningenKvk: 41047850Fiscaal/ANBI nummer: 00.54.52.119

Donaties aan University Fund Wageningen komen grotendeels ten goede aan het goede doel wat de donateur kiest. Voor grotere giften, zoals een periodieke schenking of een nalatenschap van minimaal €25.000, zijn verschillende invullingen mogelijk, waaronder het oprichten van een Fonds op Naam.  University Fund Wageningen heeft de algemeen-nut-beogende-instelling (ANBI) status. Dit betekent dat schenken aan het universiteitsfonds fiscaal aantrekkelijk is. Giften zijn vaak aftrekbaar van de belasting, ook in het buitenland.  Donaties aan University Fund Wageningen maken het mogelijk bij te dragen aan bijvoorbeeld onderwijsbeurzen, baanbrekende onderzoeksprojecten of studentenactiviteiten.

Heeft u hierbij hulp nodig of wilt u meer weten? Neem dan contact op met arianne.vanballegooij@wur.nl


KLV Wageningen Alumni Network

UFW vindt het onderhouden van de band met haar alumni belangrijk. Alumni kunnen daarom onder andere via KLV, de alumnivereniging van de universiteit met meer dan 8.000 leden, in contact blijven met elkaar. Wageningse afgestudeerden, studenten en andere professionals met affiniteit voor WUR zijn van harte welkom om lid te worden.