Over University Fund Wageningen

Sinds 1951 draagt University Fund Wageningen (UFW) bij aan activiteiten die een verschil maken voor de studenten en voor Wageningen University & Research (WUR).

UFW verbindt mensen, ideeën en fondsen om bij te dragen aan de groei en bloei van de universiteit. Daarom investeert het fonds in versterking van de contacten tussen WUR en haar alumni, het bedrijfsleven en relevante maatschappelijke organisaties.

UFW draagt bij aan het belonen en stimuleren van excellent Wagenings onderwijs en onderzoek, zet zich in voor de wetenschappelijke en culturele erfenis van de universiteit en geeft kennis door via goed bezochte evenementen. Verder sponsort UFW de ontwikkeling van studenten en faciliteert UFW scholarships voor internationale studenten.

KLV Wageningen Alumni Networ
k
UFW vindt het onderhouden van de band met haar alumni belangrijk. Alumni kunnen daarom onder andere via KLV, de alumnivereniging van de universiteit met meer dan 8.000 leden, in contact blijven met elkaar. Wageningse afgestudeerden, studenten en andere professionals met affiniteit voor WUR zijn van harte welkom om lid te worden.

Voelt u zich betrokken bij Wageningen en wilt u ook bijdragen aan de missie van UFW
?
Het bestuur van UFW nodigt bedrijven alumni, medewerkers, studenten, (oud)hoogleraren en andere betrokkenen uit om een van onze fondsen financieel te steunen. Heeft u vragen of suggesties of wilt u ook bijdragen aan onze missie, als vriend of als alumnus? We bespreken graag de mogelijkheden.

Behaalde resultaten

Het aantal mensen dat zich aangesproken voelt door de thema’s van Wageningen University & Research en hier uiting aan wil geven, groeit. Er is een toename van het aantal donateurs van University Fund Wageningen van 2288 in 2015 naar 2589 in 2016. Het aantal acties van derden en de inkomsten hieruit is ook gegroeid. Het is goed om te zien dat er een toenemende behoefte van individuen en groepen mensen bestaat om hun directe betrokkenheid te tonen door zelf in actie te komen.

Het afgelopen jaar is UFW gestart met een pilot voor crowdfunding, oftewel publieksfinanciering. Inmiddels hebben al vijf onderzoeken financiering verkregen vanuit dit platform voor crowdfunding. Verder zijn er twee nieuwe fondsen op naam ingesteld: het Marina van Damme Fonds en het Gijsbert Oomen Fonds. Daarmee komt het totaal aantal fondsen op naam dat bij UFW is ondergebracht op 29. Het instellen van het Marina van Damme Fonds volgt uit de 4TU Federatie die afgelopen jaar is ontstaan. Bij de Universiteit Twente, TU Delft en TU Eindhoven bestond al een Marina van Damme beurs of fonds gericht op het ondersteunen van vrouwelijke ingenieurs en gepromoveerden. Met de 4TU Federatie heeft Marina Van Damme besloten om ook getalenteerde vrouwelijke WUR alumni te gaan ondersteunen bij een volgende stap in hun loopbaan.

Het Anne van den Ban Fonds heeft in 2016 een bedrag opgehaald van 178.000 euro. Dit fonds stelt veelbelovende studenten uit ontwikkelingslanden in staat om een opleiding aan Wageningen University & Research te volgen door het uitgeven van studiebeurzen. De afgelopen 25 jaar zijn er al 268 studenten gesteund door dit fonds. De kracht van het fonds zit in de bijzondere  combinatie van het steunen van een talentvolle student met zijn eigen persoonlijke verhaal en het bijdragen aan de ontwikkeling van zijn land van herkomst middels de kennis en ervaring die deze student weer mee terugneemt.
Een bijzondere bijdrage voor het Anne van den Ban Fonds kwam dit jaar van ‘onze’ eigen studenten. Tijdens de Algemene Introductie Dagen deden zij mee aan het project Small Change for a Big Change waarmee zij zich inzetten om andere studenten te steunen. Dit soort projecten helpen om studenten bewust te maken van het belang van filantropie voor de WUR. In dit geval om het andere studenten mogelijk te maken om en studie te volgen aan WUR.

Het Fonds Belmonte Arboretum mag zich verheugen op een groeiend aantal donateurs. Met dit fonds ondersteunt UFW bijvoorbeeld de voormalige wetenschappelijke collectietuin in Wageningen. Vorig jaar kon het Koetshuis in het Arboretum gerenoveerd worden dankzij bijdragen van alumni en anderen. Het is nu een prachtige locatie die te huur is voor recepties, vergaderingen en trouwplechtigheden en zorgt voor duurzame inkomsten waardoor beheer van deze hoogwaardige tuin mogelijk blijft.

Het afgelopen jaar zijn ook een aantal projecten uit de Food for Thought campagne succesvol afgerond zoals het Fosfaat project en Solarmal project.
Dankzij het Solarmal onderzoek naar een nieuw ontwikkelde muggenval op basis van nabootsing van menselijke lichaamsgeur, is een werkzame, milieuvriendelijke oen gifvrije oplossing gevonden voor de bestrijding van de malariamug. En het onderzoek naar fosfaat heeft inzicht gegeven in de wijze waarop beschikbaar fosfaat in de bodem beter benut kan worden, door middel van gewasselectie, aanpassen van bemestingsstrategie en verbeteren van biologische activiteit in de bodem.

Beleid en strategie 2016-2018

Beleid 2016 - 2018

WUR is in de komende jaren gebaat bij een verdere uitbouw van het serviceaanbod aan alumni, waarbij zowel wordt ingespeeld op de wensen van de universiteit als die van alumni in verschillende fasen van hun loopbaan, in Nederland en wereldwijd. Een campagne als ‘Food for Thought’ illustreert de groeiende trend in het (inter)nationaal bedrijfsleven van ‘filantropisch’ gemotiveerde particuliere giften in maatschappelijk relevant onderzoek. Voor de toekomst streeft de universiteit naar verdere professionalisering van de fondsenwerving. De verwachting is dat bijdragen van derden een steeds grotere rol zullen gaan spelen, met name voor projecten die niet tot de speerpunten van het overheidsbeleid behoren of die geen direct bedrijfsbelang dienen. De verwachting is dat dit een toename van het maatschappelijk belang van charitatieve doelen betekent.
De nieuwe samenwerking tussen UFW, WUR en KLV speelt hierbij een belangrijke rol en is geformaliseerd in een kosten gemene rekening van UFW, KLV en WUR tot eind 2018 en zal dan worden geëvalueerd.

De gezamenlijke kerndoelstellingen zijn:

a) kennisuitwisseling:
Het faciliteren van kennis en talentontwikkeling in het Wageningse domein. Dit doet UFW met de organisatie van activiteiten om mensen op de hoogte te houden van ontwikkelingen, toegang te bieden tot kennis in het Wageningse domein; voor, door en met alumni. Zo worden er workshops en lezingen voor studenten georganiseerd. Naast inhoudelijke activiteiten, wordt een Young KLV programma ontwikkeld gericht op studenten ten behoeve van loopbaanondersteuning, soft skills ontwikkeling. Bijvoorbeeld door de stimuleringsregeling waarmee internationale activiteiten van studenten worden ondersteund die inhoudelijk zijn maar buiten de reguliere subsidieregels van Wageningen University & Research vallen.

b) Netwerkorganisatie:
Het ontwikkelen en aanbieden van een levendig netwerk van alumnirelaties en betrokkenen in het Wageningse domein. UFW brengt maatschappelijk relevante onderwerpen onder de aandacht bij alumni, donateurs en overige partners en faciliteert verbindingen tussen alumni, bijvoorbeeld door het organiseren van alumnibijeenkomsten in binnen- en buitenland.

c) Steun en support:
Het bieden van steun - in tijd en geld - aan activiteiten van WUR en activiteiten die ondersteunen aan de missie van WUR. UFW werft en behoudt leden en giften voor onder andere onderwijsbeurzen, de financiering van onderzoeken of fondsen op naam. Daartoe beheert UFW 29 fondsen en doet zij het projectbeheer dat voortkomt uit giftenwerving voor geoormerkte en ongeoormerkte giften.

De kerndoelstelling van UFW blijft het werven van donaties van alumni en vrienden van WUR. Ook de ondersteuning van internationale alumninetwerken sluit aan bij de behoefte van internationale afgestudeerden en kan bijdragen aan de internationale naam en reputatie van WUR. En natuurlijk zullen we langdurige verbondenheid van relaties en anderen aan de stichting blijven koesteren en versterken. 

Missie en doelstelling 2016

University Fund Wageningen dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk. Donaties aan het universiteitsfonds hebben als doel de groei en bloei van Wageningen University & Research te bevorderen. Het fonds wil dit doen door:

bij te dragen aan een grotere naamsbekendheid van de universiteit
internationale studentenactiviteiten te stimuleren
contacten tussen internationale en Nederlandse studenten te stimuleren
excellentie te belonen
aandacht te vestigen op het belang van de kwaliteit van onderwijs en onderzoek aan WUR
bij te dragen aan de wetenschappelijke verbreding en vernieuwing van de universiteit

Wat betekent dit concreet?

University Fund Wageningen geeft vorm aan de doelstellingen door:

belonen van excellentie en bijzondere prestaties door het uitreiken van prijzen aan studenten, docenten, medewerkers en personen werkzaam in het Wageningse domein
zorgdragen voor de werving van nieuwe giften voor het algemene nut, de bestaande fondsen op naam en onderzoeksprojecten
instellen en ondersteunen van fondsen op naam ter financiering van specifieke goede doelen en initiatieven
zorgdragen voor het projectbeheer van alle fondsen op naam en baanbrekende onderwijs- en onderzoeksprojecten, die niet op andere wijze binnen de universiteit zijn te verwezenlijken

Jaarverslagen en jaarrekeningen

Jaarplan 2017

In 2017 staan twee doelstellingen centraal: 1. een hoger rendement va(internationale) fondsenwerving en 2. expertise versterking in de eigen organisatie. Tevens wordt in 2017 een  een start gemaakt met de programmering van het honderdjarig jubileum van Wageningen University & Research in 2018. De activiteiten van het jubileumprogramma zijn vooral bedoeld om alle relaties, studenten, medewerkers, alumni en donateurs blijvend te verbinden aan WUR. Zo zal er een Wereldwijde Alumnidag worden georganiseerd op 23 juni 2018.

Op het gebied van fondsenwerving worden in 2017 de eerste resultaten van de crowdfunding campagne verwacht. Daarnaast zal er speciale aandacht worden gegeven aan internationale fondsenwerving via stichtingen en door het uitbreiden van het internationale netwerk van alumni in de Verenigde Staten en China. Tot slot wordt het team van UFW mogelijk uitgebreid op een of meer van de volgende gebieden: relatiesupport, fondsenwerving en alumnibeleid internationaal.

Bestuur

Het bestuur van de stichting University Fund Wageningen (UFW), juridisch een voortzetting van Stichting Wageningen Universiteits Fonds (WUF) en bestaat uit:

Ir. Jan Karel Mak, voorzitter University Fund Wageningen
Ir. Jan Karel Mak, voorzitter University Fund Wageningen

Prof.dr.ir. Louise O. Fresco, qq Raad van Bestuur Wageningen University & Research
Prof.dr.ir. Louise O. Fresco, qq Raad van Bestuur Wageningen University & Research

Prof.dr. Richard Visser, qq Dean of Sciences, Wageningen University & Research
Prof.dr. Richard Visser, qq Dean of Sciences, Wageningen University & Research

Ir. Jules van Berlo, penningmeester
Ir. Jules van Berlo, penningmeester

Dr.ir. Han Swinkels, qq KLV Wageningen Alumni Network
Dr.ir. Han Swinkels, qq KLV Wageningen Alumni Network

Dr.ir. Peter Reinders
Dr.ir. Peter Reinders

De bestuursleden zijn vrijwilligers en ontvangen geen beloning.

Bankgegevens en ANBI status

IBAN: NL57ABNA0539314005BIC: ABNANL2at.n.v. Universiteitsfonds WageningenKvk: 41047850Fiscaal/ANBI nummer: 00.54.52.119

Donaties aan University Fund Wageningen komen grotendeels ten goede aan het goede doel wat de donateur kiest. Voor grotere giften, zoals een periodieke schenking of een nalatenschap van minimaal €25.000, zijn verschillende invullingen mogelijk, waaronder het oprichten van een Fonds op Naam.  University Fund Wageningen heeft de algemeen-nut-beogende-instelling (ANBI) status. Dit betekent dat schenken aan het universiteitsfonds fiscaal aantrekkelijk is. Giften zijn vaak aftrekbaar van de belasting, ook in het buitenland.  Donaties aan University Fund Wageningen maken het mogelijk bij te dragen aan bijvoorbeeld onderwijsbeurzen, baanbrekende onderzoeksprojecten of studentenactiviteiten.

Heeft u hierbij hulp nodig of wilt u meer weten? Neem dan contact op met arianne.vanballegooij@wur.nl