Windmolens en zonnepanelen

Dossier

Klimaat en energie

In 2020 moet Nederland 14% van haar energie duurzaam opwekken, zo is afgesproken in het Energieakkoord. Zowel op land als op zee wordt daarom flink geïnvesteerd in wind- en zonne-energie. Wageningen University & Research onderzoekt de kansen voor een natuurinclusieve inbedding van windmolens en zonnepanelen in het landschap. Daarnaast kijken we naar de impact van (de winning van) zowel hernieuwbare als fossiele brandstoffen op het ecosysteem en hoe ecologische effecten te ondervangen.

Zonne-energie

Om de doelstellingen van het Energieakkoord te halen zet de Nederlandse regering onder meer fors in op zonne-energie. Dit uit zich in een grote toename van zonneparken op met name landbouwgrond, veelal uitsluitend gericht het maximaliseren van de energieopbrengst.

Wageningen University & Research (WUR) maakt zich sterk om daaraan ook de natuurinclusieve en maatschappelijke impact toe te voegen. Daartoe is een programma ontwikkeld om deze zonneparken op een duurzame manier aan te leggen, met oog voor de landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit, governance, biodiversiteit, bodemkwaliteit en inpassing van voedselproductie. Daarbij maken we gebruik van de nieuwste technologische innovaties.

Dit Solar Research Programme beoogt een wetenschappelijke basis te leggen voor duurzame zonneparken die rendabel zijn voor economie, natuur en maatschappij. WUR werkt hiervoor samen met burgers, grondeigenaren, gewastelers, energie- en technologieleveranciers, overheden en maatschappelijke organisaties.

Lees meer over onderzoek naar zonne-energie

Nieuws

Projecten

Links

Publicaties

Windenergie

De grootschalige ontwikkeling van windparken op de Noordzee heeft ingrijpende gevolgen voor zowel de natuur als de ruimtelijke ordening, en daarmee voor alle Noordzeegebruikers. Er zijn voor de overheid, windenergiesector, natuurbeschermingsorganisaties en visserij- en aquacultuursector nog veel kennisleemten in te vullen.

Ook bij windmolens op land ontwikkelen onderzoekers van Wageningen University & Research kennis en technieken voor het minimaliseren van effecten op natuur. Zo worden foerageergebieden van kwetsbare vogels en vleermuizen ontzien, en economische schade voor windenergieleveranciers voorkomen.

Lees meer over onderzoek naar windenergie

Nieuws

Projecten

Links

Publicaties

Offshore olie en gas

Offshore olie- en gaswinning: wat voor effect heeft het op de natuur van kust & zee? En wat te doen met afgedankte olie- en gasplatforms? Wageningen University & Research onderzoekt ecologische effecten, maar ook kansen voor nieuwe natuur rondom olie- en gasplatforms op zee.

Lees meer over onderzoek naar offshore olie en gas

Nieuws

Projecten

Links

Publicaties