Dossier Biodiversiteit

Dossier

Biodiversiteit

Wetenschappers, boeren, bedrijven en natuurorganisaties maken zich zorgen over de sterke afname van biodiversiteit in Nederland en Europa. Wageningen University & Research draagt bij aan biodiversiteit door kennis te ontwikkelen op diverse niveaus: genetisch, in soorten en ecosystemen, in circulaire en natuurinclusieve landbouw en het geven van beleidsadvies.

Bijen en andere bestuivende insecten

De honingbij is maar één van de 350 soorten bijen die je in Nederland kunt aantreffen. Wilde bijen (hommels en solitair levende bijen) vormen een enorme diversiteit aan bestuivers. Zowel in natuurgebieden als in de stad voelen deze bijen zich thuis. Onderzoekers van Wageningen University & Research bekijken niet alleen welke factoren van belang zijn voor de gezondheid van honingbijen, maar ook voor die van andere bestuivende insecten.

Weidevogels

De weidevogelstand in Nederland ontwikkelt zich al decennia negatief. Alleen een duidelijke verbetering van zowel inrichting als beheer van de huidige weidevogelgebieden kan leiden tot een duurzame populatie.

Natuurinclusieve landbouw

Natuurinclusieve landbouw is een vorm van landbouw die streeft naar een veerkrachtig voedsel- en ecosysteem. Deze maakt optimaal gebruik van de natuurlijke omgeving (het ‘natuurlijk kapitaal’) en integreert die in de bedrijfsvoering. Daarnaast draagt natuurinclusieve landbouw actief bij aan de kwaliteit van diezelfde natuurlijke omgeving. Natuurinclusieve landbouw produceert voedsel binnen de grenzen van natuur, milieu en leefomgeving, en heeft een positief effect op de biodiversiteit.

Weerbare bloemen en planten

Bloemen en planten kunnen met biodiversiteit hun natuurlijke weerbaarheid terugkrijgen, waarmee ze ziekten en plagen in toom houden. Dit kan via weerbare bodems, weerbare planten en weerbare teeltsystemen. We kunnen hiervoor technieken gebruiken als gewasrotatie, mengteelt of bloeiende akkerranden met waardplanten voor nuttige insecten. Maar ook met de modernste gereedschappen om die natuurlijke weerbaarheid te begrijpen. Zo kunnen we de enorme verzameling micro-organismen in de bodem in kaart brengen en toepassingen voor de praktijk ontwikkelen.

Mengteelt: biodiversiteit gebruiken in de akkerbouw

Een uitgekiende mengteelt van bijv. zes rijen tarwe, afgewisseld met twee rijen maïs, levert hogere opbrengsten, met minder gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen, dan monocultuur. In een monocultuur breiden ziekten en plagen zich explosief uit doordat er een overvloed aan dezelfde planten in het veld staan. In een mengteelt komen meer nuttige beestjes voor, die bij de oogst van het eerste gewas hun toevlucht kunnen zoeken in het tweede gewas.

Lees meer:

Geintegreerde gewasbescherming (Integrated Pest management, IPM)

Geïntegreerde gewasbescherming of Integrated Pest Management (IPM) is vandaag de dag de norm in de land- en tuinbouw. Daarover zijn alle betrokken partijen – nationale en Europese overheden, land- en tuinbouwsectoren, bedrijven en kennisinstellingen – het eens. "Meer biodiversiteit en gebruik van resistente planten vormen de crux in het succesvol toepassen van IPM", aldus Willem Jan de Kogel, business unit manager bij Wageningen University & Research.

Lees meer in het dossier:

Data voor beleid

Het gemeenschappelijk belang van biodiversiteit is vastgelegd in de Convention of Biological Diversity (CBD). In Nederland is NLBIF het Nederlandse data-knooppunt van de Global Biodiversity Information Facility (GBIF). Wageningen University & Research participeert met diverse instituten in NLBIF/ GBIF en is momenteel een van de grootste Europese leveranciers van open data over biodiversiteit. Het Nederlandse Compendium voor de Leefomgeving met veel feiten en cijfers over natuur en milieu wordt mede uitgegeven door Wageningen University & Research.

Waarde creëren voor en met de natuur

De eeuwenoude relatie tussen landbouw en natuur staat vandaag de dag sterk in de belangstelling. Hoe zorgen we voor een gezonde balans tussen het benutten van natuur voor bijvoorbeeld recreatie en landbouw en het behoud en beheer van natuur? Hierbij zien wij een uitdaging om op zoek te gaan naar verdienmodellen waar  de natuur een vast onderdeel van is. Kern van het verdienmodel is dat niet alleen geld wordt verdiend met bijvoorbeeld agrarische productie. Er wordt ook waarde gecreëerd voor en mét de natuur.


Nieuws over biodiversiteit

Projecten over biodiversiteit