resultaten waterkwaliteit

Resultaten

Het LMM brengt zowel de waterkwaliteit als de landbouwpraktijk in beeld.

Voor de waterkwaliteitsresultaten verwijzen we u naar de LMM-website van het RIVM. Op deze pagina worden de resultaten op het gebied van de landbouwpraktijk gepresenteerd. Onder landbouwpraktijk verstaan we in eerste instantie de hoogte van de bemesting en overschotten in kg stikstof en fosfaat per hectare. Meer informatie hierover kunt u vinden in de berekeningswijze van bemesting en overschotten. De resultaten worden op twee manieren gepresenteerd:

Resultaten per sector

Het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) brengt de effecten van het mestbeleid op de bedrijfsvoering en waterkwaliteit op landbouwbedrijven in beeld. Uitvoerders zijn Wageningen Economic Research en het RIVM, de opdrachtgever is het ministerie van Economische Zaken. Op agrimatie vindt u een overzicht van de belangrijkste resultaten van dit in 1992 opgerichte meetnet.

Grafiek Agrimatie