resultaten waterkwaliteit

Resultaten

Het LMM brengt zowel de waterkwaliteit als de landbouwpraktijk in beeld.

Voor de waterkwaliteitsresultaten verwijzen we u naar de LMM-website van het RIVM. Op deze pagina worden de resultaten op het gebied van de landbouwpraktijk gepresenteerd. Onder landbouwpraktijk verstaan we in eerste instantie de hoogte van de bemesting en overschotten in kg stikstof en fosfaat per hectare. Meer informatie hierover kunt u vinden in de berekeningswijze van bemesting en overschotten. De resultaten worden op twee manieren gepresenteerd:

1. Trendfiguren per sector

Detectie van beleidseffecten is een belangrijk onderdeel van het LMM-onderzoek. Om beleidseffecten te kunnen duiden is inzicht nodig in de ontwikkeling van de trend. Hoe ontwikkelen zich de bemesting en overschotten in de tijd? Omdat er in het Bedrijven-Informatienet slechts voor een beperkt deel van de bedrijven in Nederland gegevens beschikbaar zijn, wordt bij de trendbepaling gebruik gemaakt van de opschalingsmethode STARS. Informatie over de toepassingswijze van deze methode vind u in de notitie vaststellen landbouwtrends. In de onderliggende pagina's kunt u de trendfiguren voor melkvee en akkerbouwbedrijven in verschillende (sub-)regio's samenstellen. Voor de overige bedrijven kunnen (nog) geen trendfiguren worden samengesteld.

U kunt ook zelf LMM grafieken en trendfiguren per sector samenstellen.

LMM trendfiguur N-overschot bodem

2. Kaarten met regionale beelden

Naast trends per sector is het beleidsmatig ook interessant om de milieubelasting vanuit de gehele landbouw op gebiedsniveau in beeld te brengen. Wageningen Economic Research werkt aan een methode om de LMM gegevens op een zodanige manier op te schalen dat op regionaal niveau inzicht kan worden verschaft in de milieubelasting via stikstof en fosfaat. Binnenkort kunt u hier de resultaten vinden.