Onderzoek waterkeringen

Vegetatie van dijken

vegetatiedijken_152.jpg

In de jaren '80 tot en met '90 is er door de vakgroep vegetatiekunde, plantenecologie en onkruidkunde van Wageningen Universiteit uitgebreid onderzoek gedaan naar de vegetatie van dijken. Onderzoek naar de soortsamenstelling in relatie tot erosiebestendigheid, naar beheer in relatie tot soortsamenstelling, vegetatie op zeedijken of rivierdijken. Onderwerpen die in detail zijn uitgewerkt, zijn methoden om de doorworteling te testen, transplantatie van soortenrijke vegetatie bij dijkreconstructie en inzaaien van soortenrijke graslandmengsels in relatie tot doorworteling (zie proefschriften Hans Sprangers en Friso van der Zee).

Toetsmethoden voor de erosiebestendigheid van dijkgraslanden

HollandsNoorderKwartier_151.jpg

De in Wageningen ontwikkelde toetsmethoden voor de erosiebestendigheid van dijkgraslanden zijn onderdeel van het wettelijke toetsingskader voor kwaliteit en veiligheid van waterkeringen. Dit toetsingskader voor primaire waterkeringen vereist dat Rijkswaterstaat en waterschappen eens in de vijf jaar rapporteren aan provincie en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat over de toestand van de waterkeringen (het Voorschrift Toetsen op Veiligheid Primaire Waterkeringen 2007 (Min. V&W, 2007). Sinds 2000 zijn door Wageningen Environmental Research diverse toetsingen van de erosiebestendigheid van dijkgraslanden in opdracht van Rijkswaterstaat en waterschappen uitgevoerd (zie literatuurlijst).

Golfoverslag en Erosiebestendigheid Dijkgraslanden

golfoverslag_151.jpg

Alterra is partner in het project 'Golfoverslag en Erosiebestendigheid Dijkgraslanden', dat onderdeel uitmaakt van het Rijkswaterstaat/Waterdienstprogramma 'Sterkte en Belastingen Waterkeringen'. Binnen dit project brengt Wageningen Environmental Research ecologische en biofysische kennis in en voeren we veldwerk uit met als doel een beter begrip van fysische processen tijdens golfoverslag op grasbekledingen en de rol van vegetatie daarbij. Het uiteindelijke doel van dit meerjarige project is te komen tot nieuwe en verbeterde toetsingsregels.

Cursus 'Kwaliteitsherkenning dijkgrasland'

cusus_151.jpg

Naast het toepassen en verbeteren van de toetsingsmethode heeft Wageningen Environmental Research diverse malen met aanbeveling van de "Unie van waterschappen" de cursus 'Kwaliteitsherkenning dijkgrasland' georganiseerd. Deze cursus is specifiek toegesneden op de beheerpraktijk van Waterschappen. Hierin wordt uitgelegd hoe de kwaliteittoetsing van een grasbekleding in het kader van de VTV moet worden uitgevoerd. Aan de orde komen verschillende beheertypen van dijkgrasland, het steken en beoordelen van wortelmonsters, herkenning van graslandplanten en het beoordelen van de veldresultaten.

Aanvullend onderzoek op wettelijk verplicht kwaliteitsonderzoek

begrazingdijken_152.jpg

Aan het wettelijk verplicht kwaliteitsonderzoek wordt regelmatig een aanvullende onderzoekvraag gekoppeld. Zo zijn er door Wageningen Environmental Research onderzoeken uitgevoerd naar de invloed van mos op de erosiebestendigheid van dijkvegetatie, de effecten van begrazing met runderen, schade aan primaire waterkeringen door bomen, de effectiviteit van hooilandbeheer en de invloed van bemesting op erosiebestendigheid van grasland op zeedijken. Tevens is meegewerkt aan de praktijkproeven voor innovatieve dijkbekledingen in het Comcoast-consortium (www.comcoast.org).

Wageningen Environmental Research denkt met u mee

zodendichtheidmeting_151.jpg

Alterra, Wageningen University & Research wil graag met u meedenken bij het vinden van een oplossing bij een probleem in het gevoerde dijkgraslandbeheer, door samen te zoeken naar een beheervorm die zowel veiligheid, efficiƫntie als natuurwaarden oplevert. Wij hebben ruime ervaring met het uitvoeren dijkgraslandtoetsingen, beheerevaluaties en expert inschattingen van de effectiviteit van (beheer)maatregelen. Daarbij kan binnen de eigen organisatie gebruik gemaakt worden van een groot netwerk van specialisten op het gebied van natuurbeheer, bodem, waterbeheer (kwaliteit en kwantiteit) en ruimtelijke planvorming.