Agroforestry

Agroforestry (landbouw met bomen) is kortgezegd de teelt van bos-, land- en tuinbouwproducten in combinatie met elkaar. Er zijn honderden combinaties mogelijk van bomen, struiken en land- tuinbouwgewassen. Ook het houden van dieren kan er onderdeel van zijn. De kunst is om een zodanige combinatie te kiezen dat de verschillende gewassen elkaar gunstig beïnvloeden, zodat een groter rendement wordt verkregen dan de optelsom van beide. De combinatie hoeft niet alleen op agrarische productie gericht te zijn. Er kan ook worden gemikt op andere functies, zoals recreatie of waterberging.

Combinatie van een land- of tuinbouwgewas met bomen kan de volgende voordelen opleveren:

  • Maximale ruimtebenutting (zowel horizontaal als verticaal)
  • Efficiënter nutriënten- en watergebruik (o.a. door diepere beworteling)
  • Bij juiste soortenkeuze, positieve interactie tussen gewas en bomen (bijvoorbeeld door stikstofaanmaak, rondpompen nutriënten, organische stofopbouw, schaduw bij extreme temperaturen, natuurlijke onderdrukking plaagorganismen)
  • Minder kunstmest en bestrijdingsmiddelen nodig
  • Organische stof opbouw in de bodem
  • Koolstofvastlegging in boom en bodem
  • Gevarieerder landschap
  • Meer biodiversiteit
  • Minder risico met extreem hoge temperaturen of neerslaghoeveelheden