Mycotoxines en mycotoxine-producerende schimmels

Mycotoxines en mycotoxine-producerende schimmels

De aanwezigheid van mycotoxines in landbouwproducten is een bron van grote zorg in voedselketens voor mens en dier.

Deze secundaire metabolieten komen veel voor in basisvoedselgewassen en zijn onderwerp van intensief onderzoek over de hele wereld. Mycotoxines zijn schadelijk voor consumenten en hun aanwezigheid is wettelijk gereguleerd in een groot aantal landen, inclusief Europa, de VS en China. Fusarium, Aspergillus en Penicillium zijn de belangrijkste mycotoxine-producerende schimmelsoorten. Wij beschikken over brede expertise over de epidemiologie, populaties en genomica van Fusarium.

'Best practices' voor tarwe- en maïsproductieketens

We richten ons op de ontwikkeling van academisch verantwoorde strategieën voor risicomanagement door de identificatie en monitoring van kritische controlepunten en door bepaling van de effectiviteit van preventieve bestrijdingsmaatregelen en rationele interventiestrategieën. We hebben onze kennis en ervaring op dit gebied vastgelegd in 'best practices' voor tarwe- en maïsproductieketens in gematigde en tropische klimaatzones.

Voedselveiligheid

Ons onderzoek is richtingbepalend voor producenten van voedingsmiddelen voor mens en dier en wetgevende instanties op het gebied van voedselveiligheid. Voedselproducenten hebben kwaliteitsbewakingssystemen, inclusief Hazard Analysis of Critical Control Points (HACCP, Gevarenanalyse en Kritische Controlepunten), geïntroduceerd en geïmplementeerd om te voldoen aan wettelijke eisen en dit heeft geleid tot een aanzienlijke toename van bijzonder effectieve monitoringsystemen.