Praktijknetwerken

Wat kunt u als ondernemer doen om uw bedrijf toekomstbestendig te houden? En hoe kunnen overheden en ketenpartijen ondernemers prikkelen tot verandering? Innovatie is nodig om de continuïteit van agrarische ondernemingen te kunnen waarborgen. Wij werken in korte cyclische ontwikkelprocessen in alle fasen van een innovatie; van vraag en idee tot implementatie op het bedrijf of in de markt. Deze 'co-innovatie' gebeurt met netwerken van ondernemers, samen met toeleveranciers, NGO’s en belangenorganisaties.

Wij hebben ervaring met het begeleiden van groepen ondernemers gedurende een innovatieproces. Hierbij wordt wetenschappelijk opgebouwde kennis van de experts van Wageningen University & Research ingezet, samen met de praktijkkennis van stakeholders. We beschikken over methoden om het toekomstperspectief te schetsen inclusief de haalbaarheid op bedrijfseconomisch en milieukundig vlak. Daarnaast zetten we innovatieprogramma's op voor Nederlandse overheden, marktpartijen en kennisorganisaties, maar ook in het buitenland.

Voorbeelden van praktijknetwerken

Lopende projecten:

In het netwerkproject 'Grondig Boeren met Maïs' werken groepen veehouders en loonwerkers aan een rendabele maïsteelt zonder negatieve effecten op de omgeving, met vooral aandacht voor goed bodembeheer.

Innovatie Veenkoloniën is een netwerk gericht op verduurzaming en opbrengstverhoging van zetmeelaardappelen, suikerbieten en graan.

Afgeronde projecten

Meer weten over praktijknetwerken?