Activiteit

Eco-engineering for clarity. Clearing blue-green ponds and lakes in an urbanized area

Samenvatting

Veel stadswateren hebben in de zomer te maken met bloei van giftige blauwalgen. Dit veroorzaakt gezondheidsrisico’s voor mens en (huis)dier, geeft onaantrekkelijke en stinkende drijflagen en maakt het water troebel waardoor waterplanten verdwijnen. Het verminderen van overlast is in de praktijk lastig gebleken. Symptoombestrijding werkt vaak maar kort, of helemaal niet. Onderzoek toonde aan dat het gebruik van zoetwatermosselen kansrijk is om troebele stadswateren te laten opklaren. Structurele aanpak van het probleem, gebaseerd op een locatie-specifieke diagnose, bestaat uit het beperken van de beschikbare hoeveelheid voedingsstoffen, met name fosfor, vaak in combinatie met visstandbeheer en herinrichting. Terugdringen van de hoeveelheid fosfor richt zich op de aanvoer van buitenaf, op nalevering vanuit de waterbodem en op de in het water aanwezige fosforvoorraad. In het onderzoek is deze aanpak effectief in praktijk gebracht en zijn methoden om de interne fosforvoorraad aan te pakken met elkaar vergeleken. Chemische fosfaatbinding kan een aantrekkelijk alternatief zijn voor traditioneel, kostbaar baggerwerk.