Klantverhaal

Voor onderbouwde beslissingen over een gebied heb je de juiste data nodig

Voordat een waterschapsbestuur peilbesluiten kan vaststellen, moet je eerst alle informatie boven water krijgen. Voor weloverwogen keuzes zijn heldere voorstellen essentieel. En daarvoor is allerlei input nodig. Wageningen Economic Research hielp het Hoogheemraadschap van Rijnland bij de Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse voor twee polders.

Voor ons was alles nieuw, Wageningen Economic Research was er al mee bekend.
Projectleider Niels Minnen, Hoogheemraadschap van Rijnland

Het Hoogheemraadschap van Rijnland neemt peilbesluiten, gekoppeld aan de functie in een gebied. In het peilbesluit wordt vastgelegd waar en wanneer Rijnland welk waterpeil voert. Het waterschapsbestuur stelt een peilbesluit vast op basis van een goede onderbouwing en in overleg met de omgeving. Meestal verloopt dit proces zonder problemen, maar in twee polders bleek de problematiek wat complexer: Reeuwijk-West en Middelburg-Tempelpolder.

“In die eerste polder waren het agrarische belang en natuurbelang moeilijk te combineren, een compromis was niet te vinden”, aldus projectleider Niels Minnen. “Een van de problemen is dat de bodem zakt en het waterpeil niet, waardoor het steeds natter wordt. Dat is vooral voor de agrariërs lastig.” Om in kaart te brengen hoe het precies zit in het gebied heeft Rijnland gekozen voor het instrument Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA).

Medewerkers van Rijnland voeren deze MKBA zelf uit. Voor het uitwerken en rapporteren van een aantal onderdelen is een beroep gedaan op Wageningen Economic Research. Concreet leverde Wageningen Economic Research voor het studiegebied kentallen voor de landbouweconomische effecten en effecten voor natuur en landschap, in termen van euro’s per hectare voor elk grondgebruikstype. “Wat wordt er agrarisch verdiend in polder? Hoe zit de waarde in elkaar als je het hebt over natuur, woongenot, etcetera. Daar heeft Wageningen Economic Research ons input voor geleverd.”

Je weet waar je aan toe bent en krijgt geen verrassingen achteraf.
Projectleider Niels Minnen, Hoogheemraadschap van Rijnland

Wat levert ons dat op?

Bij de Middelburg-Tempelpolder gaat het ook om bodemdaling waarbij het waterpeil hier wel mee zakt. Hierdoor komt echter zoute kwel naar boven die het waterschap er met een gemaal uit pompt. “Hierdoor komt dit zoute water echter terecht bij boomteelt en de bomen zijn erg gevoelig voor zout”, vertelt Minnen. “Met de analyse willen we graag weten wat er precies gebeurt bij verschillende waterpeilen: wat levert ons en anderen dat op? Ook daarvoor hadden we kentallen nodig.”

Eerder werkte het Wageningen Economic Research mee aan de MKBA die het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) nodig had bij een aantal beleidsscenario’s voor bodemdaling in vijf studiegebieden. “De Stichtse Rijnlanden heeft het wiel uitgevonden en wij mochten dankbaar gebruikmaken van de verkregen informatie”, aldus Minnen. “De keuze voor Wageningen Economic Research lag daarmee ook voor de hand. Bovendien is het volgens mij de enige instantie die data kan leveren om de agrarische opbrengsten te kwantificeren. De onderzoekers hebben toegang tot de juiste databases.”

In het proces was het Wageningen Economic Research heel correct.
Projectleider Niels Minnen, Hoogheemraadschap van Rijnland

Weloverwogen keuzes maken

Een en ander heeft geleid tot een rapportage waar de medewerkers van Rijnland mee verder kunnen. Minnen: “We zijn nu nog ontbrekende input aan het verzamelen en modellen en berekeningen aan het uitvoeren. Over een maand moeten de analysegegevens klaar zijn. Daarna volgt publieke consultatie. Alles bij elkaar komen we tot voorstellen met alle voors en tegens, zodat het bestuur een weloverwogen keuze kan maken. Deze bestuurlijke keuze verwachten we eind dit jaar.”

Over de samenwerking met Wageningen Economic Research is Minnen tevreden. “We hebben eerst een gesprek gehad over wat ze bij Stichtse Rijnlanden hebben gedaan. Daarna kregen we een duidelijke offerte en uiteindelijk een helder rapport met een goede toelichting. In het proces was het Wageningen Economic Research heel correct.” Het grootste voordeel van de samenwerking was voor Rijnland dat Wageningen Economic Research de systematiek en het proces al kende. “Voor ons was alles nieuw, de medewerkers van Wageningen Economic Research waren er al mee bekend. Zij konden aangeven wat we allemaal nodig hadden, gaven advies en uitleg. Ze dachten graag mee en waren enthousiast. In de toekomst zou ik Wageningen Economic Research hoe dan ook weer uitnodigen. Het is natuurlijk ook een kostenkwestie maar de prijs was nu heel redelijk. All-in, dus je weet waar je aan toe bent en krijgt geen verrassingen achteraf.”