Project

Waterrijk Park Lingezegen

Uit de knelpuntenanalyse Deltaprogramma Zoetwater blijkt dat zelfs in het waterrijke Rivierengebied bij klimaatverandering er sprake zal zijn van perioden van watertekort, omdat inlaat van water uit het Pannerdens kanaal naar de Linge niet altijd meer mogelijk zal zijn. Er ligt dus een opgave om water vast te houden voor benutting in droge tijden.

Binnen Park Lingezegen moet ook piekberging worden gerealiseerd van water uit de Arnhemse wijk Schuytgraaf. Deze wateropgaven dienen binnen de randvoorwaarden van benodigde watercondities (kwantiteit en kwaliteit) voor de functies natuur, recreatie en landbouw in het park Lingezegen te worden gerealiseerd. Uitvoering van deze opgaven vindt plaats in samenhang met economische versterking, waaronder biomassaproductie voor duurzame energieopwekking.

Uit diverse landelijke studies blijkt dat als gevolg van klimaatverandering de kans op extreme buien én de kans op langdurige perioden van droogte toenemen. Dat vraagt om innovatieve oplossingen om het overtollige water te conserveren en weer te gebruiken in perioden van schaarste, en tegelijk ook om ruimte voor hoogwaterberging. Een verbeterde waterkwaliteit van het geborgen water is van groot belang voor het hergebruik ervan. De combinatie van waterberging van neerslagpieken en waterretentie voor gebruik in droge tijden blijkt vaak moeilijk te realiseren.

Doelstelling

Het project WaterRijk heeft als doel om te verkennen en in praktijk te meten of deze combinatie toch mogelijk is, door koppeling van een hydrologisch voorspellingsmodel aan geavanceerde sensortechnologie en weersvoorspellingsmethoden, als basis voor operationeel waterbeheer. Er wordt een innovatief klimaatadaptief watersysteem ontwikkeld en uitgetest waarbij waterretentie voor suppletie in droge tijden, in samenhang met berging van neerslagpieken en natuurlijke waterzuivering gecombineerd worden aangelegd. Met veldmetingen worden maatregelen voor waterretentie, berging en zuivering op effectiviteit en op mogelijkheden voor integrale toepassing onderzocht. Deze kennis is bouwsteen voor een verkenning (in WP4) van de mogelijke economische meerwaarde van een dergelijke integrale aanpak, uit opbrengsten van biobased producten, teruggewonnen mineralen en energie.

Plangebied Waterrijk binnen Park Lingezegen (KB-onderzoeksgebied is het oostelijk deel, ten oosten van de snelweg Arnhem – Nijmegen). Paars: zoekgebied waterberging (piekberging). Geel: zoekgebied waterretentie (conservering)
Plangebied Waterrijk binnen Park Lingezegen (KB-onderzoeksgebied is het oostelijk deel, ten oosten van de snelweg Arnhem – Nijmegen). Paars: zoekgebied waterberging (piekberging). Geel: zoekgebied waterretentie (conservering)

Producten

  • Rapportage van hydrologische modelberekeningen van effecten van KNMI-klimaatscenario's (2050) en korte termijn weerscenario's op de waterbalans in het gebied Waterrijk Park Lingezegen en ruime omgeving. De rapportage bevat tevens de berekening van de effectiviteit van maatregelen voor waterretentie en toepassing van het vastgehouden water voor suppletie in droge tijden.
  • Ontwikkeling van een 'carefree backoffice' waarin meteodata, sensordata en hydrologische modelgegevens integraal worden aangeboden als informatie t.b.v. klimaatadapatief operationeel waterbeheer. Deze faciliteit wordt ontwikkeld in nauw overleg met het Waterschap Rivierenland als beoogd primair gebruiker.
  • Een ingerichte meetlocatie voor uitvoering van veldwaarnemingen aan ontwikkelingen in bodem, (grond)water en atmosfeer, waarin in 2014 de ontwikkelingen door de seizoenen heen worden gemeten als nul-situatie, en waarin in 2015 metingen zijn voorzien aan maatregelen voor waterretentie, waarmee inzicht ontstaat over de effectiviteit van verschillende mogelijke maatregelen w.b. het vergroten van het watervasthoudend vermogen.
  • In de meetlocatie worden ook veldexperimenten uitgevoerd in WP3 aan natuurlijke waterzuivering van N en P, in samenhang met waterretentie. Hiermee ontstaat inzicht in een integrale en duurzame aanpak van waterkwantiteits- en waterkwaliteitsopgaven, en daarmee van wateropgaven voor het Deltaprogramma en de Kaderrichtlijn Water.

Alle producten worden ontsloten via www.richwaterworld.com

Publicatie: