Weerbare dieren bij een veranderend klimaat

Het klimaat verandert. Dieren en veehouders hebben te maken met de gevolgen van die klimaatverandering. Denk aan langere perioden van extreme droogte, hete zomers en andere extreme weersomstandigheden.

Experts van Wageningen Livestock Research onderzoeken hoe we de veerkracht en weerbaarheid van dieren kunnen verbeteren, zodat ze beter bestand zijn extreme weersomstandigheden.

Hittestress bij koeien

Melkkoeien hebben door de veranderende weersomstandigheden bijvoorbeeld vaker last van hittestress. Dit uit zich onder meer in een lagere melkproductie, verhoging van het celgetal, afname in drogestofopname, moeilijker drachtig worden en minder liggen. Met behulp van biomarkers en koesensoren worden data verzameld. Die worden vertaald naar early-warning systemen die veehouders kunnen gebruiken om tijdig adequate maatregelen te nemen tegen de negatieve gevolgen van hittestress.

Vissenwelzijn bij warmer water

De gevolgen van klimaatverandering zien we ook in de zeeën en oceanen: het water wordt warmer en er treedt verzuring op. Wij onderzoeken wat de effecten zijn van die hogere watertemperaturen en verzuring op het welzijn en de weerbaarheid van vissen in kweeksystemen. Met dit onderzoek dragen we ook bij aan kennis over de effecten van klimaatveranderingen op natuurlijke vispopulaties.

Stel uw onderzoeksvraag

Wij helpen u graag met uw kennisvraag op het vlak van dierenwelzijn en gezondheid, neem contact op met onze expert: