Themadag

Praktijkdag Bodem en Verdichting

Praktijkonderzoek Plant & Omgeving organiseert op 28 augustus de Praktijkdag Bodem en Verdichting op proefbedrijf ’t Kompas in Valthermond. Centraal staan de onderwerpen: beperken van stuifschade, opheffen en kwantificeren van bodemverdichting en bodemstructuurverbeteraars. In een geleide rondgang geven onderzoekers een toelichting bij de verschillende objecten.

Organisator
Datum

do 28 augustus 2014

Locatie Open teelten Valthermond

Het programma van de dag is als volgt:

  • Om 10.15, 13.00 en 15.15 uur start  de geleide rondgang van circa twee uur langs verschillende bodemproeven op het proefbedrijf. Hierbij geven onderzoekers een toelichting bij de verschillende objecten. Hieronder een korte samenvatting van de onderwerpen.
  • Om 12.30, 14.15 en 15.30 uur start een excursie naar een praktijkperceel in de buurt waarop een deel met een diepspitter is bewerkt en een deel gediepspit met de kraan. De eigenaar (akkerbouwer) en een bodemkundige geven een toelichting tijdens deze excursie (ca. 45 minuten).
  • Vanaf 12:30 gaat de grote zaal open met enkele stands en posterpresentaties van praktijknetwerken  en videofilms rond grondbewerking. In de zaal is catering  en volop ruimte om elkaar te ontmoeten.   

Onderstaande items komen aan de orde in de geleide rondgang.

Beperken stuifschade

Om de kans op stuiven te beperken is behoud van structuur en kluiten belangrijk. De organische stof van de grond speelt een belangrijke rol bij stuifschade. Voor de organische stof in de bodem is de aanvoer van compost of het zo lang mogelijk laten staan van een groenbemester een belangrijk item.

Ook de wijze van bewerken, met name de rijsnelheid, is een belangrijke factor bij het ontstaan van stuifschade.  Met veel machines is de grond voorafgaand aan het poten goed te bewerken. Maar de omstandigheden zijn sterk bepalend voor hoe snel kan worden gereden.

In april zijn voorafgaand aan het poten van de  aardappelen verschillende vormen van organische stofbeheer, verschillende  grondbewerkingsmachines en verschillen in rijsnelheid van grondbewerking en uitrijden van mest uitgeprobeerd.

Op de Bodemdag is het effect van al deze maatregelen en bewerkingen op de structuur te zien.

Aanvullend laat DLV-Plant de effecten van een eigen gebouwde machine op de structuur zien.

Bodemverdichting opheffen en kwantificeren

De grond van percelen in het veenkoloniale gebied is zeer divers van samenstelling. Fluctuaties van de ontwateringsdiepte, het organische stofgehalte, het plaatselijk voorkomen van klei en leemlagen in de ondergrond veroorzaken grote verschillen in opbrengsten.

In natte jaren zijn er plekken waar de gewasgroei ernstig wordt belemmerd door wateroverlast. In droge jaren hebben gewassen op de hogere zandkoppen te lijden van verdroging. Op de hoge zandkoppen wordt de bewortelingsdiepte belemmerd doordat de zandlagen zo compact zijn dat plantenwortels er niet in kunnen doordringen. Een algemeen recept voor bodemverbetering voor deze gronden bestaat niet. Er is maatwerk nodig!

Op de Bodemdag wordt  een toelichting gegeven bij mogelijke oplossingen voor structuurproblemen in de ondergrond. Aan de orde komen o.a. verschillende vormen van drainage en  een aanvullende excursie op een praktijkperceel om de effecten van een diepe grondbewerking te zien.

Systeemproef Bodemkwaliteit in de Veenkoloniën

Het integraal verbeteren van de bodemkwaliteit (fysisch, chemisch en biologisch) is noodzakelijk voor een perspectiefvolle en duurzame landbouw. Op het proefbedrijf in Valthermond ontwikkelen we in de systeemproef ‘bodemkwaliteit’ praktisch toepasbare maatregelen op semi-praktijkschaal in een veenkoloniaal bouwplan met 1:2 zetmeelaardappelen, suikerbieten en zomergerst.

De verschillende maatregelen zijn:

  1. Minimale grondbewerking (minder stuifproblemen en af- en uitspoeling, betere waterhuishouding en draagkracht)
  2. Aanvoer organische stof (verdubbeling met compost en inwerken graanstro)
  3. Boostjaar met Tagetes (Afrikaantjes) i.p.v. zomergerst (beheersing bodemziekten, extra organische stof, ruimte voor bestrijding wortelonkruiden en oplossen structuurproblemen)
  4. Verbetering chemische bodemvruchtbaarheid (Ca-Mg-K-verhouding in de bodem)
  5. Verbetering bodemvruchtbaarheid met mineralen in de vorm van steenmeel (beschikbaarheid sporenelementen en verhogen bindingscapaciteit)
  6. Combinatie van bovenstaande maatregelen (verwacht maximaal effect op bodemkwaliteit)
Op de Bodemdag worden de effecten van deze maatregelen op opbrengst, bodemkwaliteit en bedrijfsvoering getoond.