Project

Meekoppelanalyse water en natuur

In de kamerbrieven van voorjaar 2013 heeft de minister van IenM aangegeven in waterprojecten doelstellingen op andere terreinen te willen ‘meekoppelen’. Daarbij wordt onder meer gedacht aan doelstellingen op het vlak van natuur. Afgelopen halfjaar hebben gesprekken plaatsgevonden tussen IenM, EZ, IPO, Unie van Waterschappen en Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers (CNK; zevental natuurorganisaties waaronder Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer) over de mogelijkheden van ‘meekoppelen’. In september 2013 is een akkoord gesloten tussen het Ministerie van EZ en het Interprovinciaal Overleg (IPO). In dit Natuurpact zijn afspraken gemaakt over de totstandkoming van het Nationaal Natuur Netwerk en is afgesproken dat betrokken partijen actief gaan zoeken naar synergiemogelijkheden voor water en natuur. Daarnaast wordt door EZ gewerkt aan de natuurambitie Grote Wateren. Inzicht in meekoppelmogelijkheden kan de Natuurambitie Grote Wateren versterken.   Onder meekoppelen wordt in het kader van dit onderzoek verstaan het koppelen van opgaven op het terrein van waterveiligheid, zoetwatervoorziening of waterkwaliteit met ecologische ontwikkeling of de ontwikkeling van natuur (water- en landnatuur). Algemeen beeld bij de betrokken partijen is dat er veel kansen liggen voor het koppelen van water en natuur in de periode tot en met 2021 en daarna maar dat die kansen in de praktijk moeilijk worden verzilverd .    

Nederland staat de komende jaren voor forse opgaven op het gebied van waterveiligheid, zoetwater­voorziening, waterkwaliteit en natuur. Er worden in de komende periode miljarden euro’s geïnvesteerd om deze opgaven te realiseren. Daarbij is het belangrijk bij deze investeringen ambities op het gebied van natuur, economie, milieu, cultuurhistorie en ruimtelijke kwaliteit te laten ‘meekoppelen’ om zo meer maatschappelijk rendement te halen. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken heeft Alterra een onderzoek uitgevoerd naar de succesfactoren en belemmeringen van het mee­koppelen van water- en natuuropgaven. Op basis van interviews met diverse vertegenwoordigers van rijksoverheid, provincies, waterschappen, bedrijfsleven en natuurorganisaties zijn de belangrijkste succesfactoren en belemmeringen in beeld gebracht. Op basis van de resultaten zijn aanbevelingen geformuleerd om het meekoppelen van water- en natuuropgaven te stimuleren.

Deliverables

Het resultaat van de meekoppelanalyse wordt beschreven in een heldere en beeldende rapportage bestaande uit de volgende onderdelen:

  • Theoretische beschouwing over meekoppelen (definitie, criteria, goede aanhaakmomenten) en de beleidsmatige context
  • Voorbeelden van meekoppelen vertaald naar succes- en faalfactoren
  • Inventarisatie van kansen voor meekoppelen voor zowel de grote wateren als de regionale wateren
  • Aanbevelingen voor een meekoppelprogramma

Publicaties