Project

Redesign of Adaptive Building with Nature- seafood production Networks for Food and Nutrition Security in stressed regions

Building with nature (BwN) is een principe dat wordt toegepast om gebieden die onder druk staan van zeespiegelstijging, saliniteitsdruk en diverse externe factoren te versterken. Dit principe is mondiaal toepasbaar en is met name toepasbaar vanuit een ecologisch-sociale motivatie. Echter, de uitdagingen die BwN kent bieden zeer goede perspectieven om de voedsel (uit zee) productie en de netwerken daaromheen in te zetten om grootschalig tot oplossingen te komen tegen klimaatveranderingsdruk en voedselvoorziening. De potentiele kansen vanuit seafood productie worden in deze studie verkend.

Het onderzoek zal zich primair richten op aansluiting bij lopende initiatieven in Indonesiƫ en Bangladesh. De (lopende) pilot projecten rond BwN zullen worden versterkt door op basis van beschikbare productiviteit data van mangroven, vis, en schelpdieren een analyse te maken van de potentiele perspectieven voor voedselproductie in BwN systemen. Hierbij zal in eerste instantie vanuit een lokale (praktische) data worden verkend, waarna dit door vertaald wordt naar de perspectieven voor mondiale voedselproductie.

Deze verkenning zal inzichtelijk maken welke informatie- en kennis er nog ontbreken om voldoende onderbouwing te geven aan de perspectieven van BwN en voedsel. De kansen worden waar mogelijk benut om naar de ambities om via charitiatieve fondsen projectmatig aan te slag te gaan. Dit is mede een onderdeel van de kennisontwikkeling.

Voedselvoorziening en klimaatadaptatie staan beiden in de prioriteiten lijst van de uitvoeringagenda. Dit onderzoek draagt bij aan een koppeling tussen SEM (System Earth Management) en Global Food and Nutrition Security. Hiermee wordt vorm gegeven aan vergroting van de kansen van het Building with Nature principe in een bredere benadering vanuit voedselproductie/voedselzekerheid.

Publicaties