Project

Voedselverspilling

Om voedselverspilling te verminderen worden wetgevingen die belemmeringen veroorzaken aangepakt en worden manieren bedacht om reststromen optimaler te gebruiken.

Doelstelling

In 2010/2011 is in het kader van het verminderen van voedselverspilling onderzocht of wet- en regelgeving voedselverspilling in de hand werkt. Volgens bedrijven leidt de huidige wetgeving op sommige punten tot voedselverspilling. Daarnaast zijn juist ook veel andere belemmeringen aan het licht gekomen.

Vanaf september 2011 is ingezet op twee onderwerpen: 1) een aanpak van belemmeringen rond de wetgeving op het terrein van voedselinformatieverschaffing en 2) het inventariseren van reststromen die mogelijk optimaler benut kunnen worden. Hiervoor is gekozen omdat het grote stromen betreft en omdat in andere projecten verminderen van voedselverspilling in de horeca en catering volop aandacht krijgt.

Eind 2011 zijn in een (begeleidingscommissie)bijeenkomst de  aanbevelingen besproken, en mogelijk aanvullende oplossingen geïdentificeerd. De oplossingen die het meest kansrijk zijn, worden uitgevoerd in 2012. Dit project heeft tot doel de aanbevelingen uit het rapport ‘Verminderen Voedselverspilling’ te concretiseren. Terugdringen van voedselverspilling is één van de belangrijke aandachtspunten in het verder verduurzamen van de voedselvoorziening.

Werkwijze

Activiteit 1: De informatie richting bedrijven en consumenten rondom de houdbaarheidsdata verduidelijken en breder communiceren

  1. Onderzoek naar mogelijkheden gebruik THT data.
  2. Onderzoek in hoeverre het afschaffen van de verplichte THT-datum voor verse en niet -bederfelijke producten mogelijk is.
Activiteit 2: ‘Lessons learnt’ uit uitgevoerde projecten destilleren en communiceren als inspiratie
De afgelopen jaren zijn er erg veel projecten uitgevoerd bij bedrijven om voedselverspilling te verminderen (breder dan alleen op vlak THT). Het lijkt ons goed om inspirerende voorbeelden op een rijtje te zetten en te communiceren naar relevante bedrijven die deze informatie kunnen gaan toepassen in hun bedrijfsactiviteiten.

Resultaten

Het project heeft geresulteerd in een notitie voor de Tweede Kamer met de volgende belangrijkste conclusies:

  • Nieuwe EU-wetgeving zal in 2014 van kracht worden,  waardoor in Nederland bij verpakte producten gekozen moet worden voor de THT- òf de TGT-datum of geen datum.
  • Ongeveer 15% van wat de Nederlandse consument weggooit is gerelateerd aan overschrijding van de houdbaarheidsdatum.
  • De communicatie over productdatuminformatie richting consument is grotendeels consistent
  • De fabrikant(producent) kan productaansprakelijk worden gesteld bij een verkeerd vastgestelde houdbaarheidsdatum; de retailer die onder private label verkoopt wordt als producent beschouwd omdat hij zijn naam aan het product verbindt
  • Wanneer de HBHD verlengd zou worden is het zeer aannemelijk  dat de  voedselverspilling kleiner is

Publicaties