Update

Coronarichtlijnen en -updates

Op deze pagina plaatsen we de laatste updates die relevant zijn voor een groot deel van onze studenten, medewerkers en partners.

Gedetailleerde berichtgeving komt via leidinggevenden of per mail. Wageningen University & Research volgt de maatregelen geadviseerd en gecommuniceerd door het kabinet, het RIVM en de GGD en volgt het reisbeleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Meer informatie over het coronavirus staat op de Overzichtspagina

De FAQ-lijst geeft antwoord op vele vragen

Onderstaande updates worden verwerkt in de FAQ

Bekijk je de pagina op je telefoon? Scroll naar beneden voor de maatregelen die tot nader orde bij WUR gelden.

Corona update 12 mei

In verband met Hemelvaartsdag verschijnt de update deze week een dag eerder.

De persconferentie van gisteren schetste een voorzichtig optimisme. Het is balanceren tussen ‘managen van de verwachtingen’, en het inzetten van concrete acties gebaseerd op feiten en cijfers. De vraag welke versoepelingen na deze week mogelijk zijn is dan ook nog niet beantwoord.

Naar alle waarschijnlijkheid kunnen we in de volgende update concreet aangeven wat de versoepelingen in ‘stap 2’ van het openingsscenario van de rijksoverheid voor bijvoorbeeld de WUR campusfaciliteiten betekenen. Dan pas is duidelijk óf en welke versoepelingen worden doorgevoerd.

Uitwisselingsprogramma’s en reizen

Wat wel concreet is benoemd is aandacht voor de regels met betrekking tot reizen van en naar het buitenland, nu het algemeen negatief reisadvies per 15 mei vervalt. Duidelijkheid over de ruimte die dit biedt is belangrijk voor WUR studenten die komend semester in het buitenland willen studeren en internationale studenten die naar WUR willen komen.

Wij vinden dat studenten absoluut de gelegenheid moeten hebben om aan uitwisselingsprogramma’s mee te doen. De komende tijd zal blijken in hoeverre het inderdaad mogelijk is om uitwisselingsprogramma’s doorgang te laten vinden. Studenten en docenten ontvangen daarover bericht wanneer meer bekend is.

Voor medewerkers geldt dat WUR het reisbeleid afstemt op de adviezen van Rijksoverheid. De informatie in de corona FAQ’s wordt hier zeer binnenkort op aangepast.

Perspectief voor medewerkers: WUR routekaart

De versoepelingen die nu al zijn doorgevoerd zijn nu vooral gericht op onderwijs. In het algemeen geldt dat WUR de openingsscenario’s van de rijksoverheid volgt. De vertaling daarvan naar WUR is gemaakt in een WUR routekaart. We zien dat ondanks kleine versoepelingen we nog steeds niveau 4, het hoogste risiconiveau moeten aanhouden. Thuiswerken blijft dus de norm, net als het volgen van alle basismaatregelen: afstand houden, mondkapje, testen. Pas wanneer we kunnen terugstappen naar niveau 2 – op aangeven van de overheid – wordt het weer mogelijk om terug te keren naar (meer) werken op WUR locaties. Wanneer dat gaat zijn is nu nog niet aan te geven.

Zelftesten

Medewerkers die nu al op WUR locaties werken, kunnen gratis COVID-19 zelftesten bestellen via www.zelftestonderwijs.nl (inloggen met WUR-login). Dit geldt ook voor studenten. De testen worden beschikbaar gesteld door de rijksoverheid.

Zelftesten maken het mogelijk om personen te identificeren, die wel besmet zijn met het COVID-19 virus maar (nog) geen symptomen ervaren. De testen moeten bijdragen om verspreiding van het virus in Nederland te beperken.

De test wordt niet gebruikt als ‘toegangsbewijs voor de campus’ en het gebruik ervan is strikt op vrijwillige basis. Desalniettemin raden we medewerkers die werken op WUR locaties aan om van deze gratis optie gebruik te maken.

Working@WUR

In onze interne communicatie vragen we medewerkers actief mee te denken over Working@WUR, waarin een nieuwe balans tussen remote en op locatie werken centraal staat. Dit programma is vooral gericht op een toekomstige situatie waar er geen of zeer beperkt sprake is van COVID-19 restricties, maar maakt wel gebruik van de ervaringen die voortkomen uit het afgelopen jaar.

Update 6 mei

Ook deze week een korte update, in verband met de meivakantie.

Gisteren was het Bevrijdingsdag. Voor de tweede keer zonder de gebruikelijke landelijke festiviteiten, wel mét het ontsteken van het Nationaal Bevrijdingsvuur in Wageningen. De coronamaatregelen blijven voorlopig hun stempel drukken op wat kan doorgaan, en wat niet. Toch is er ook ruimte voor optimisme. De dalende trend van besmettingen en de stijging van het aantal gezette vaccinaties maken dat we voorzichtig kunnen uitkijken naar een andere situatie na de zomer.

Dat doen we ook in het onderwijs: we bereiden we ons voor op een openingsscenario van het onderwijs in het nieuwe academisch jaar waarin de 1,5 meter maatregel vervalt. Wel geldt in dit scenario een maximale groepsgrootte van 75 personen. Daarmee handelen we in lijn met het advies van ministerie van OCW en VSNU, dat door alle Nederlandse universiteiten wordt opgevolgd. Door dit ruim voor de zomer vast te leggen, is goede organisatie en voorbereiding mogelijk. Docenten en studenten ontvangen daarover zo spoedig mogelijk bericht. 

Volgende week start onderwijsperiode 6 (10 mei), en komen er weer meer studenten naar de campus doordat meer onderwijs op de campus gegeven mag worden. De verwachting is wel dat op korte termijn verdere versoepelingen nog even op zich laten wachten. We blijven de ontwikkelingen wekelijks volgen en vertalen naar wat mogelijk is op WUR locaties, zodat we ook perspectief bieden aan medewerkers in onderzoek en ondersteuning.

Update 29 april

Deze en volgende week is het meivakantie. Met een prachtig zonnige koningsdag deze week, genieten veel collega’s van wat welverdiende vrije dagen. Studenten gebruiken deze week om zich voor te bereiden op de examenweek als afsluiting van periode 5. Daarom deze week een korte update.

De Taskforce onderwijs gebruikt de tijd om de voorbereidingen van een tijdslijn en scenario’s af te ronden en besluiten te nemen over welk scenario ingezet wordt voor de onderwijssituatie per academisch jaar 21/22. Docenten ontvangen daarover zeer binnenkort informatie.

We zijn ook in afwachting van de verdere instructie van het ministerie van OCW en VSNU over de verstrekking van zelftesten. Daar is ten opzichte van vorige week nog geen aanvullende informatie op gekomen.

Tot slot willen we benadrukken dat we begrip hebben voor medewerkers, die stress of onrust ervaren door de langdurige onzekerheid waar we mee te maken hebben. De beperkte versoepelingen hebben met name effect op het onderwijs, maar alle andere algemene COVID-19 maatregelen blijven tot nader orde in stand. Als WUR willen we collega’s die hiervan last ondervinden een goed en zorgvuldig vangnet bieden. Dat begint vaak met een signaal aan een leidinggevende, zodat samen kan worden gekeken naar wat nodig is om ook deze periode weer door te komen.

Update 22 april

De persconferentie van dinsdag 20 april gaf duidelijkheid over de verwachtte versoepelingen van enkele coronamaatregelen: de avondklok vervalt, winkelen kan weer zonder afspraak, terrassen mogen open tussen 12 en 18u én het hoger onderwijs kan definitief één dag per week de deuren openen voor studenten. Als we ons ook aan alle basisregels houden: anderhalve meter afstand houden, handen wassen, het dragen van een mondkapje en PCR-testen bij klachten, leveren deze versoepelingen volgens het kabinet een aanvaardbaar risico in de weg terug naar een normale situatie.

Wat het effect is van de versoepelingen voor WUR lees je hieronder.

Onderwijs open per periode 6

In periode 6 (vanaf 10 mei) kunnen we studenten meer onderwijs en onderwijsgerelateerde activiteiten op de campus aanbieden. De situatie is dan vergelijkbaar met de situatie van afgelopen herfst, voor de kerstvakantie. Het is belangrijk om in gedachten te houden dat er heel goed verschillen kunnen zijn tussen studenten over hoe vaak ze onderwijs volgen op de campus. Studenten

hebben daar al bericht over ontvangen, docenten ontvangen begin volgende week alle nodige informatie. ‘De WUR Shop gaat met aangepaste openingstijden (10-14u) open vanaf 28 april.

Voor onder meer studieverenigingen bieden de versoepelingen ook weer ruimte om kleinschalige studiegerelateerde activiteiten te organiseren, zoals vóór de lockdown van 15 december was toegestaan. Zij ontvangen daarover rechtstreeks informatie.

PhD verdediging in de aula

Vanaf 13 mei kunnen ook PhD verdedigingen in de aula plaatsvinden, met maximaal 15 gasten in het publiek. Tegelijk blijft het mogelijk om de PhD-verdedigingen ook blended of geheel digitaal te organiseren. Voorlopig zijn fysieke bijeenkomsten nog zonder een feestelijke borrel ter afsluiting, en met in achtname van de basismaatregelen. Zie ook de FAQ en protocol voor meer informatie.

Zelftesten

Zelftesten zijn bij WUR een aanvulling op de bestaande coronamaatregelen. We benadrukken dat deze zelftesten op vrijwillige basis zijn, en zijn bedoeld om coronabesmettingen in de maatschappij snel op te sporen. De overheid biedt WUR deze zelftesten voor studenten en medewerkers gratis aan. Bestellen kan vanaf begin mei, via een speciale website: zelftestonderwijs.nl. Wanneer de aanvragen het aanbod overstijgt kan het zijn dat niet alle aanvragen gehonoreerd kunnen worden. De zelftest vervangt niet de test van de GGD. Meer informatie volgt zodra die beschikbaar is. Zie ook Corona FAQ.

Welzijn voorop

Leiden de versoepelingen bij de één tot wat opluchting, bij de ander kan het aanleiding zijn voor onrust. WUR wil iedereen een veilige studeer- en werkomgeving bieden en stelt ook bij deze eerste versoepelingen het welzijn van studenten en medewerkers voorop.

FAQ geactualiseerd

In de Corona FAQ lees je de meest actuele vragen en antwoorden, gebaseerd op de nu geldende afspraken en maatregelen.

Update 15 april 2021

Hoe graag we ook willen: de versoepelingen van de coronamaatregelen laten nog even op zich wachten. We bereiden ons erop voor dat per onderwijsperiode 6 weer meer studenten on campus onderwijs kunnen volgen. Deze week heeft het kabinet aangekondigd dat zij daar volgende week een definitief besluit over nemen.

Een ander aspect waar we op korte termijn duidelijkheid over willen geven is het zelftesten. De overheid wil vanaf begin mei op grotere schaal zelftesten gratis beschikbaar stellen voor studenten en medewerkers. Het afnemen van een zelftest is niet voorwaardelijk voor toegang tot het onderwijs. Meer informatie volgt zodra hierover een definitief besluit is genomen.

Routine melding positieve COVID-19 test

WUR hanteert de routine dat wanneer iemand positief getest is op het COVID-19 virus en in aanraking is geweest met anderen op de campus, hiervan melding wordt gemaakt bij een leidinggevende of docent zodat personen in de omgeving hierop kunnen reageren, door in quarantaine te gaan en zich te laten testen. Melden gebeurt altijd op vrijwillige basis, en op aangeven van die persoon zelf. Wanneer de coronamaatregelen goed zijn nageleefd en de voorwaarde van anderhalve meter is aangehouden, is het conform de richtlijnen van rijksoverheid niet nodig om en groupe in quarantaine te gaan.  

FAQ

De corona FAQ pagina wordt veel geraadpleegd en regelmatig bijgewerkt. Staat jouw vraag er niet bij? Laat het weten op info.corona@wur.nl, dan kunnen we deze toevoegen. 

Update 8 april 2021

We bevinden ons in een periode waarin het verdere verloop van de pandemie door de overheid en adviesorganen steeds meer optimistisch wordt ingeschat. Maar er is geen enkele zekerheid of garantie. Wij zijn daarom voortdurend in gesprek met onze collega’s van andere universiteiten, en stemmen af met het ministerie van OCW, met VSNU maar ook met GGD en regionaal openbaar vervoer om snel te kunnen anticiperen op aanpassingen in de maatregelen. In deze updates, en via berichten aan medewerkers en studenten geven we zodra het kan meer duidelijkheid over de ontwikkeling.

Zelftesten in het hoger onderwijs

Het ministerie van OCW geeft definitief aan dat studenten per 26 april (voor WUR: vanaf onderwijsperiode 6) weer gemiddeld een dag per week onderwijs op de campus kunnen volgen. Per opleiding wordt gekeken, hoe dit in de praktijk wordt ingericht. Studenten en docenten ontvangen daarover meer informatie. WUR werkt de komende weken aan de organisatie van (pilots met) COVID-19 zelftesten. Voor het onderwijs geldt dat WUR de komende weken vooral werkt aan de organisatie, op kleine schaal, van pilots met COVID-19 zelftesten, om straks snel te kunnen opschalen. Totdat anders wordt aangekondigd blijven alle maatregelen, inclusief de afstand van 1,5 meter van kracht, ook wanneer zelftests worden ingezet. Wanneer studenten en (onderwijzend) personeel gebruik maken van de zelftesten die door de overheid aan het onderwijs worden aangeboden, kan een aanzienlijk aantal asymptomatische patiënten worden opgespoord, en daarmee de verspreiding van het virus ingeperkt. Zelftesten dragen daarmee verder bij aan de veiligheid op de campus en daarbuiten. Ze kunnen en zullen niet worden gebruikt als ‘toegangsbewijs voor de campus’ .

Working@WUR, scenario’s voor de (nabije) toekomst

Net zoals er met scenario’s wordt gewerkt hoe het onderwijs in het nieuwe collegejaar te organiseren, doen we dat ook voor medewerkers, waarbij de balans tussen het thuis/online werken en op WUR locaties centraal staat. In Working@WUR werken HR en FB dat verder uit, zoals begin van de week op Intranet is aangekondigd. Met de vraag ‘Heb jij er al over nagedacht’? doen zij in het intranetartikel de uitnodiging aan medewerkers om het gesprek over de aanpassing van thuiswerken naar terug naar de werkvloer en de toekomstige invulling van het remote werken met elkaar te bespreken. Welke maatregelen daar bij horen wordt bepaald door de dan geldende situatie.

Update 1 april 2021

Ook zo genoten van het mooie lenteweer van de afgelopen dagen? Die pauze toch gebruikt om even een extra ommetjete maken zonder jas, of een Teams meeting op het balkon? De bloeiende Japanse kers en magnolia in de buurttuinen en al die voorjaarsbloemen op de campus geven deze periode de nodige kleur.

De coronamaatregelen blijven voorlopig onverminderd van kracht. In de laatste aflevering van Zondag met Lubach benadrukt Arjan Lubach ook nog een keer: “houd je aan de maatregelen, ook deze laatste maanden”. Dat betekent dat iedereen die op de campus komt gewoon anderhalve meter afstand houdt, vaker de handen wast en mondkapjes draagt waar dat verplicht is. Het gaat gelukkig en vanzelfsprekend heel vaak goed!

Het werk gaat ondertussen gewoon door. Bijvoorbeeld de voorbereiding op een nieuwe academisch jaar met de wetenschap dat tussen nu en september nog veel gaat veranderen. Daarom werkt WUR aan een schaalbaar voorbereidingsscenario waarin die onzekerheden kunnen worden opgevangen.

Maar er zijn ook concrete aanpassingen te organiseren: het (zelf)sneltesten in het onderwijs gaat op korte termijn (bij WUR vanaf onderwijsperiode 6) van start. Dat doen we als experiment op een aantal specifieke plaatsen, om ervaring op te doen voor het nieuwe academisch jaar. De pilots moeten ook informatie geven over hoe we iets meer onderwijs op de campus en in het veld mogelijk kunnen maken, bijvoorbeeld voor meerdaagse excursies. Zodra daar meer duidelijkheid over is informeren we daarover. Voor ééndaagse excursies is al iets meer ruimte: met in acht name van de maatregelen kunnen groepen van 30 personen weer op pad. Docenten en studenten ontvangen daarover bericht.

Met het ingaan van de avondklok om 22u per gisteren betekent dat de openingstijden van veel van onze gebouwen zijn aangepast, waaronder Forum, zodat studenten langer gebruik kunnen maken van studieplekken.

Archief Coronarichtlijnen en -updates