Eerste jaar van de bachelor Levensmiddelentechnologie

In het eerste jaar van de bachelor wordt de basis gelegd voor de rest van de opleiding. Het bevat veel algemene basisvakken, zoals wiskunde, scheikunde, natuurkunde en biologie. Naast deze vakken zijn er enkele levensmiddelentechnologische vakken. Alle vakken worden in het Nederlands gegeven.


Periode 1

Inleiding in de levensmiddelentechnologie

In de eerste periode volg je het introductievak van de opleiding. Hierin maak je kennis met de verschillen domeinen in de levensmiddelentechnologie en ga je op excursie naar een bedrijf. Ook krijg je een cursus in computervaardigheden en oriënteer je je op het vakgebied.

Celbiologie
In dit vak staat de biologie van de cel centraal. Je leert over de structuur en functie van lichaamscellen, celorganellen en biomoleculen. Hierbij leer je over de intra- en extracellulaire communicatie, om inzicht te krijgen van de regulatie van cel functie in het lichaam.

Periode 2

Algemene chemie 1

Dit vak is een inleidend vak op de algemene en fysische chemie. Onderwerpen als thermale beweging, krachten, evenwichten, adsorptie, zuren en bases en de kinetiek van reacties komen aan bod.

Organische chemie 1
In dit vak gaat het over de organische chemie: de structuur van moleculen, reactiemechanismen, stereochemie en interacties tussen moleculen. Hiernaast komen verschillende (analyse)technieken aan bod, waarna je ze uitvoert in een practicum.

Algemene chemie 2
Dit vak is een vervolg op algemene chemie 1, waarbij je dieper ingaat op de fysische en chemie eigenschappen van atomen, ionen en moleculen. Hiernaast komen onder andere interacties tussen moleculen, redoxreacties, en spectrofotometrie aan bod.

Wiskunde 1 of Statistiek 1

Afhankelijk van de wiskunde die je op het vwo had, begin je de eerste periode met Wiskunde 1 of Statistiek 1. Studenten met wiskunde A op het vwo volgen het vak Wiskunde 1, studenten met wiskunde B op het vwo volgen het vak Statistiek 1.

Periode 3

Statistiek 2
In dit vak leer je meer over data-verzameling, kansberekening en het uitvoeren van statistische testen. Ook leer je tijdens computerpractica omgaan met statistische software.

Organische chemie 2
Dit vak is het vervolg van Organische chemie 1, wat verder ingaat op de chemie van koolhydraten, eiwitten, lipiden en nucleïnezuren. Hierbij ga je dieper in op biologische reacties, moleculaire interacties en chemische evenwichten.

Periode 4

Gezondheidsaspecten van voedsel

In dit vak maak je kennis met de chemie en fysiologie van voedingsstoffen en wat de invloed van het bewerken en consumeren hiervan is. Hiernaast leer je wat er gebeurt als voedingsstoffen in het menselijk lichaam opgenomen worden en wat het effect van opname is op de gezondheid en het ontstaan van ziektes.

Periode 5

Wiskunde 2
Dit vak bouwt verder op Wiskunde 1 of wiskunde B op het vwo. Je gaat dieper in op iteraties, differentiëren, integreren en eerste orde differentiaalvergelijkingen. Deze kennis leer je toe te passen bij wiskundige problemen in de technologie.

Wiskunde 3
In het derde wiskundevak komen lineaire vergelijken, vectoren, matrices en functies met meerdere variabelen aan bod.

Microbiologie en toxicologie
Bij dit vak worden genetische, fysiologische, morfologische en ecologische aspecten van micro-organismen behandeld. Daarnaast leer je over de schadelijke effecten die chemicaliën kunnen hebben op mens en milieu. Hierbij komen ook de biologische, farmacologische en biochemische aspecten aan bod. Met practica leer je steriel te werken met micro-organismen.

Periode 6

Fysische chemie voor levensmiddelen
In dit vak leer je hoe je thermodynamica kan gebruiken om verschillende fysische en chemische processen te verklaren in voedsel. Aan de hand van voedselproducten worden begrippen als entropie, fase diagrammen, chemische potentialen uitgelegd.

Productieketens
In dit vak maak je kennis met de productieprocessen in de levensmiddelentechnologie, waarbij je leert waarom deze processen aanwezig zijn in de productieketen. Hiernaast kijk je ook wat de rol van de consument is en hoe beslissingen in de productieketen gemaakt kunnen worden aan de hand van wiskundige modellen.

Presentatievaardigheden
In dit korte vak krijg je theorie over het voorbereiden en geven van een presentatie. Je geeft verschillende presentaties, waarbij je feedback krijgt van andere studenten, zodat je jezelf ontwikkelt in presenteren.

Ga naar de vakken van het tweede jaar

Ga naar de opbouw van het derde jaar

Ga terug naar de opbouw van de studie