Vergelijk binnen Wageningen

Bij Wageningen University & Research zijn er verschillend opleidingen die zich met het zelfde domein bezig houden als Bodem, Water, Atmosfeer. Maar er zijn ook duidelijke verschillen tussen deze opleidingen en Bodem, Water, Atmosfeer. We hebben het even voor je op een rijtje gezet!

BSc Bos- en Natuurbeheer

De opleiding Bos- en Natuurbeheer gaat over het begrijpen en beheren van bos- en natuurgebieden én de maatschappelijke invloeden die op bos- en natuurgebieden inwerken. Daarom is er aandacht voor zowel de natuurwetenschappelijke als de maatschappijwetenschappelijke aspecten van het beheer van bos en natuur.

Wat is het verschil met Bodem, Water, Atmosfeer?

De opleiding Bodem, Water, Atmosfeer besteedt ook aandacht aan bos- en natuurgebieden (als een mogelijke landgebruiksvorm). Een belangrijk verschil in insteek is dat Bos- en Natuurbeheer vooral naar de ecologische en maatschappelijke aspecten kijkt (bijv. ontwikkeling soortenrijkdom en hoe mensen met de natuur omgaan) en Bodem, Water, Atmosfeer kijkt naar de natuurwetenschappelijke aspecten (bijv. waterstroming in/bij een natuurgebied).

BSc Bos- en Natuurbeheer

BSc Internationaal Land- en Waterbeheer

De opleiding Internationaal Land- en Waterbeheer is zowel een sociaaleconomische als technische opleiding die zich vooral richt op díe delen van de wereld waar de natuurlijke hulpbronnen steeds schaarser worden. Door kennis van klimaat, bodem, water en sociaaleconomische omstandigheden te combineren wordt een bijdrage geleverd aan de inpassing van verbeterde irrigatiestelsels, spaarbekkens, terrassen, en bodembescherming.

Wat is het verschil met Bodem, Water, Atmosfeer?

De opleiding Bodem, Water, Atmosfeer is gericht op de interactie tussen fysische en chemische processen in de domeinen ‘bodem en ondergrond’, ‘grond- en oppervlaktewater’, en ‘atmosfeer’. Bij de opleiding Bodem, Water, Atmosfeer werk je vanuit een natuurwetenschappelijk perspectief aan maatschappelijk relevante thema’s als overstromingsrisico’s en erosie. Maar de maatschappij en sociaaleconomische factoren spelen geen rol binnen de opleiding.

BSc Internationaal Land- en Waterbeheer

BSc Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning

De opleiding Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning is gericht op het als planner en ontwerper bijdragen aan de ontwikkeling van het toekomstige landschap. Dit doe je in een creatief proces, met een technische basiskennis van ecologie, bodem, hydrologie en economie.

Wat is het verschil met Bodem, Water, Atmosfeer?

Bodem, Water, Atmosfeer kijkt naar het landschap vanuit een natuurwetenschappelijk perspectief. Het is een echte Bèta-opleiding. Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke planning gebruikt wel natuurwetenschappelijke kennis als basis, maar ook sociaal economische spelen een belangrijke rol in de opleiding. En bij Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning ontwerp je in een creatief proces uiteindelijk het landschap van de toekomst.

BSc Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning

BSc Milieuwetenschappen

Bij Milieuwetenschappen staat het milieu centraal. Hoe kunnen we zorgen voor een schone leefomgeving? Daarbij wordt een integrale aanpak gehanteerd, vanaf de bron tot aan de gevolgen, inclusief de technologische aspecten (milieutechnologie) en de maatschappelijke kant (milieubeleid en milieumanagement).

Wat is het verschil met Bodem, Water, Atmosfeer?

Bodem, Water, Atmosfeer heeft de kennis van de processen in de bodem, het water en de atmosfeer centraal staan. De milieuaspecten komen vooral terug in landschapsvorming, stromingsprocessen of transport van opgeloste stoffen vanuit een natuurwetenschappelijke benadering. Je houdt je wel bezig met berekeningen en modelleren aan milieuproblemen. Maar de maatschappelijke kanten als milieubeleid- en management komen niet terug in de opleiding Bodem, Water, Atmosfeer.

BSc Milieuwetenschappen

Vergelijk met opleidingen van andere instellingen