Casus Multifunctioneel landschap

In Nederland is op een klein oppervlak ruimte nodig voor wonen, werken, mobiliteit, natuur en recreatie. Door toekomstige maatschappelijke veranderingen en het energievraagstuk zal de ruimtevraag alleen maar toenemen. Een meervoudig ruimtegebruik en het combineren van meerdere functies in een gebied worden hierbij gezien als belangrijke concepten. De landschapsarchitect en ruimtelijk planoloog houden zich dan ook bezig met het ontwerpen, plannen en ruimtelijk onderbrengen van verschillende functies in de leefomgeving.

Opdracht

De leerlingen gaan aan de slag met het herinrichten van een landelijk gebied in de omgeving van Wageningen: het Binnenveld. Dit gebied wordt gekarakteriseerd door een hoge ruimtelijke druk vanuit het omliggende bebouwde gebied. De leerlingen wordt gevraagd om middels een ontwerp tot een oplossing te komen voor de heersende problematiek. De uitdaging is om te komen tot een functioneel, aantrekkelijk en duurzaam ontwerp voor het gebied waarmee de betrokken actoren het eens zijn.

Afronding

Aan het einde van het project presenteren de leerlingen hun plan aan de hand van een poster met het ontwerp, bijbehorende referentiebeelden en een rapport met de bijbehorende argumentatie voor de gemaakte ontwerpkeuzes.

Poster

  • Het ontwerp is inclusief bijbehorende referentiebeelden, eventueel doorsnedes.
  • Verbeelding van ruimtelijke functiecombinaties tussen landbouw, natuur, recreatie en water.

Rapport

  • Verwoording van (de onderdelen van) het ontwerp.
  • Beargumentering van de gemaakte ontwerpkeuzes, bijvoorbeeld waarom je er voor hebt gekozen een nieuw landgoed op juist die plek te realiseren.

Startdag

Startersdagen worden ingepland in overleg met de school. Wanneer je vragen hebt kan je contact met ons opnemen via het contactformulier op deze webpagina.