Algen voor het leven

Wij gebruiken zoveel brandstof, dat het einde van de olievoorraad in zicht komt. De lesmodule Algen voor het leven gaat over fotosynthese en hoe alternatieve brandstoffen als biodiesel ingezet kunnen worden. Fotosynthese is het proces waarmee planten zonne-energie omzetten in een vorm waar alle organismen, dus ook mensen, van profiteren.

We willen op vakantie naar verre landen en rijden auto. Naast het probleem van het het naderende tekort, zorgt het grote verbruik van fossiele brandstoffen ook voor vervuiling en de uitstoot van veel CO2, het belangrijkste broeikasgas. Bij het zoeken naar oplossingen voor deze problemen roept men fotosynthese te hulp: meer biobrandstoffen door het kweken van algen en het aanplanten van bomen om CO2 op te nemen. Dit levert echter vragen op.

Leerlingenmateriaal De lesmodule is op deze pagina te vinden. De docentenhandleiding en levende algen kunt u aanvragen via dit formulier.
Doelgroep vwo 5 en 6 NG/NT profiel
Studielast 20 contacturen en 20 zelfstudie-uren
Experimenten In deze module voor biologie worden drie experimenten gedaan. In het eerste experiment onderzoeken leerlingen de invloed van verschillende variabelen op de groei van algen in een zelfgebouwde bioreactor. Het tweede experiment gaat over de eigenschappen van verschillende bladgroenpigmenten. Het derde experiment heeft betrekking op de productie van biodiesel uit plantaardige olie.
Nieuwe ontwikkelingen De alg Chlorella sorokiniana die nodig is voor de module Brandstof voor het Leven kan gratis besteld worden via dit formulier. Reken op een levertijd van zo'n 4 weken. De algen worden in een buisje geleverd
Hebt u interesse in een excursie naar een algenbedrijf? Neem dan contact met ons op via foodvalleynetwerk@wur.nl.
Context / Concept Kennis over fotosynthese, assimilatie/dissimilatie, CO2 berekeningen, bioreactor bouwen.
Voorkennis Onderbouw kennis op het gebied van biologie.
Toetsing Schriftelijke toetsen en praktische opdrachten.
Verwante opleidingen > Plantenwetenschappen
> Biotechnologie
> Biologie