Project

Praktijkleren in het vmbo: varianten, monitoring en effectmeting

Dit project richt zich op de ontwikkeling van effectieve vormen van praktijkleren in het vmbo.

Doelstelling project

In dit WURKS-I project staan de volgende onderzoeksvragen centraal:

  • Welke varianten van praktijkleren zijn er te onderscheiden in het vmbo? (een eerste beschrijving van deze varianten zal medio 2011 opgeleverd worden in een brochure “Matrix voor praktijkleren” van de hieronder genoemde werkgroep LPC-ECS; in dit WURKS-I project vindt nadere verdieping plaats).
  • Welke invulling kennen deze varianten in termen van onderwijskundige aspecten (b.v. doelstellingen/beoogde (leer)resultaten, beginsituatie, inrichting leeromgeving, rollen en taken van betrokken actoren, beoordeling)?
  • Welke relaties zijn er tussen de onderwijskundige vormgeving van de verschillende varianten van praktijkleren en de leerprocessen en leerresultaten (ontwikkelde vaardigheden c.q. competenties en loopbaanoriëntatie) van de leerlingen?

Het doel van het project is derhalve om onderwijskundige inrichtingsprincipes, leerprocessen en leerresultaten expliciet te maken teneinde ondersteuning te kunnen bieden bij de effectieve inrichting van praktijkleren in het vmbo.

Betrokken partijen project

Vmbo scholen: Alle AOC vmbo scholen en scholen van de Vereniging Buitengewoon Groen zijn benaderd om mee te doen aan het onderzoek.

LPC: Er vindt samenwerking plaats tussen de LPC en ECS: de LPC begeleiden de scholen op het terrein van praktijkleren en ECS doet de monitoring en effectmeting. Voor een deel van het onderzoek wordt gebruik gemaakt van de ontwikkelde Matrix voor praktijkleren in het vmbo. Dit is een product van de samenwerking tussen LPC en ECS.

Stand van zaken project/ gerealiseerde producten/resultaten

  • De eerste stap in het onderzoek was de afname van een survey: De vragenlijst die gebruikt is, is ‘Competentiegericht onderwijs in het vmbo’ (SLO 2010). De algemene onderliggende variabelen die in deze vragenlijst gebruikt zijn, komen uit onderwijsmodellen van  De Corte, Geerlings, Lagerweij, Peters en Vandenberghe (1976) en Van den Akker (2003). De gegevens worden op dit moment geanalyseerd.
  • In de periode maart – oktober 2012 worden diepte interviews afgenomen aan de hand van de ontwikkelde Matrix voor praktijkleren in het vmbo.

Nog op te leveren producten/resultaten

Het onderzoek dient te resulteren in praktische aanwijzingen voor groene vmbo-scholen (gebaseerd op empirisch onderzoek) voor een optimale inrichting van praktijkleren. Deze zullen worden verwoord in praktische producten en publicaties gericht op docenten in het groene vmbo.