Project

Regioleren: methodieken en effecten

Doel van het project is het expliciteren van onderwijskundige inrichtingsprincipes, leerprocessen en leerresultaten van regioleren teneinde aanbevelingen te kunnen formuleren voor en ondersteuning te kunnen bieden aan de effectieve inrichting van regionale leerarrangementen.

Om deze doelstelling te bereiken zullen de volgende onderzoeksvragen worden beantwoord:

 • Wat zijn de effecten van regionale leerarrangementen in termen van de competentieontwikkeling van leerlingen en studenten (op verschillende onderwijsniveaus en afgezet tegen de beoogde effecten)?
 • Wat is de relatie tussen de onderwijskundige inrichting van deze varianten van regioleren (b.v. doelstellingen en beoogde leerresultaten, beginsituatie van de deelnemers, groepssamenstelling, type opdracht, rollen en taken van betrokken actoren, beoordeling) en de leereffecten ervan?
 • Welke leerprocessen moeten gestimuleerd worden om de beoogde competentieontwikkeling van leerlingen en studenten te maximaliseren en welke ondersteuning is hierbij nodig van docenten?

Stand van zaken project

In de periode maart 2011 tot en met februari 2012 zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:

 • Ontwikkeling competentiemeter (pre-test en post-test) incl. open vragen en evaluatievragen  op basis van input studenten en docenten.
 • Afname competentiemeting bij negen projecten, binnen ieder project diverse projectgroepen. Aantal ingevulde vragenlijsten variërend van 4 tot 64 per project.
 • Interviews (7 voltooid) met docenten en experts.Samenwerking met Stoas studenten (project ‘’coachen regioleren’’ en project ‘’coachen van werkgroepen’’).
 • Resultaten (SPSS-analyses) beschikbaar van drie projecten.

Nog op te leveren producten/resultaten

Voor het tweede projectjaar staan de volgende activiteiten gepland:

 • Opleveren resultaten competentiemeting van resterende 6 projecten.
 • Verdere validering van de competentiemeting middels workshops met experts en docenten. Meten we de juiste competenties en werkprocessen?
 • Competentiemeting bij tweede serie projecten.
 • Onderwijskundige karakterisering van het regioleer-arrangement resulterend in praktische aanwijzingen voor de effectieve inrichting van regio-leerarrangementen.
 • Vergelijkende analyses van de competentiemetingen tbv uitspraken over de inrichting van regio-leerarrangementen.
 • Aandacht voor begeleiding en beoordeling van regio-leerarrangementen.