Examencommissies

Wageningen University & Research kent vier examencommissies. Deze zijn elk verantwoordelijk voor de examenaangelegenheden van één van de vier groepen van opleidingen. De “joint degrees” hebben hun eigen aparte examencommissies.

De vier examencommissies van Wageningen University & Research zijn:

De examencommissie beoordeelt het examenpakket, verleent vrijstellingen en stelt de uitslag vast van de examens van de opleidingen. De examencommissie heeft ook een taak in het borgen van de kwaliteit van tentaminering en examinering. Aanspreekpunt voor een examencommissie is de secretaris.

De examencommissies zijn bij wet (WHW) ingesteld, en hebben onafhankelijke beslissingsbevoegdheid. Besluiten van de examencommissie zijn voor beroep vatbaar.

Taken en bevoegdheden

Het werkterrein en de werkwijze van de Examencommissies is beschreven in de Regels en Richtlijnen (zie Regelingen rond onderwijs en onderzoek).

De examencommissies van Wageningen University & Research zijn verantwoordelijk voor besluiten over (verder op de pagina worden de onderwerpen toegelicht):

 • het Bindend StudieAdvies (BSA)
 • het met goed gevolg afgelegd hebben van bachelor- en masterexamens (zie: Vaststellen examenresultaat)
 • goedkeuringsverzoeken van studiepakketten (zie: Procedure goedkeuring studiepakket)
 • verzoeken om vakken buiten WU op te mogen nemen in studiepakketten (zie: Goedkeuring externe vakken)
 • omzetten van buiten WU behaalde studieresultaten (zie: omzetten extern behaalde credits en cijfers)
 • goedkeuringsverzoeken van minoren
 • verzoeken om vrijstelling van vakken of onderdelen daarvan
 • verzoeken om vrije bachelor- of vrije masterprogramma’s af te mogen leggen
 • verzoeken om over te stappen van oude naar nieuwe programma’s en overstappen tussen reguliere programma’s
 • verlengen van de geldigheid van deeltoetsen (OER 51d).
 • aanvraag goedkeuring 2e BSc-opleiding/diploma
 • aanvraag goedkeuring 2e MSc-opleiding/diploma/specialisatie
 • fraudezaken

Een deel van deze taken wordt in belangrijke mate voorbereid door bijvoorbeeld de studieadviseur of de toelatingscommissie; zie daarvoor de details bij elk onderwerp hieronder.

Verder hoort tot het werkterrein van de examencommissies:

 • voorbereiden van de wijzigingen in het Onderwijs- en Examenreglement
 • aanwijzen en adviseren van examinatoren
 • richtlijnen en aanwijzingen geven aan examinatoren met betrekking tot de beoordeling van degene die het tentamen aflegt en met betrekking tot de vaststelling van de uitslag
 • kwaliteitsborging van tentamens

De algemene rechten en plichten met betrekking tot onderwijs, tentamens en examens zijn vastgelegd in het Studentenstatuut en in de Onderwijs- en Examenregeling (OER).

College van beroep voor de examens

E-mail: legalprotection.students@wur.nl

Vaststellen examenresultaat

De examencommissies van Wageningen University & Research komen 12 keer per jaar bijeen om examenresultaten vast te stellen. Tevens wordt beoordeeld of een kandidaat voldoet aan de kwalificatie 'met lof'.

Procedure goedkeuring studiepakket

Een student moet uiterlijk een half jaar voor het afstuderen het studiepakket (= examenprogramma) ter toetsing voorleggen aan de examencommissie. Het studiepakket moet worden aangemaakt in Osiris en gaat na overleg met en accordering door de studieadviseur ter beoordeling naar de Examencommissie.

Goedkeuring externe vakken

Externe vakken (waaronder minoren etc.) vereisen goedkeuring van je studieadviseur en van de Examencommissie, om deel uit te kunnen maken van je examenprogramma. Zie “Applying for approval of external courses” voor de procedure.

Conversie en erkenning van extern behaalde credits

Met voorafgaande goedkeuring van de examencommissie kunnen vakken van buitenlandse hoger onderwijsinstellingen worden opgenomen in het individuele examenprogramma van Wageningen Universiteit. Vanaf 2024-2025 worden de tijdens een uitwisseling behaalde studiepunten op het Wageningse diplomasupplement weergegeven met het cijfer van de buitenlandse universiteit. Alleen voor cursussen die deel uitmaken van een double degree worden de cijfers van de partneruniversiteit omgezet volgens vooraf gedefinieerde conversietabellen. Zie “Recognition of external credits” voor meer informatie over de procedures en de overgangsregelingen. Zie “Conversion of external credits and grades” voor de procedures die gelden tot en met augustus 2024.

Zie “Adding external courses to your study programme” voor de procedure om elders gevolgde vakken op te nemen in je examenprogramma.

Goedkeuringsverzoeken van minoren

Bachelor-minoren: de bachelor-minoren die in de studiegids beschreven staan worden met het goedkeuren van de electives meegenomen.  “Zelf samengestelde minoren worden met motivatie en met een advies van de studieadviseur, ter goedkeuring aangeboden aan de secretaris van de examencommissie samen met de goedkeuringsaanvraag voor de electives in OSIRIS of per e-mail.

Master-minoren: een master-minor is per definitie een zelf samengestelde minor van minimaal 18 credits en wordt altijd met een advies van de studie-adviseur ter goedkeuring aan de secretaris van de examencommissie voorgelegd samen met de goedkeuringsaanvraag voor de electives in OSIRIS of per e-mail.

Vrijstelling van vakken of onderdelen daarvan

Een student kan vrijstelling van tentamen aanvragen indien er sprake is van eerder opgedane kennis en competenties die (nagenoeg) overeenkomen met de leerdoelen van een in het examenprogramma opgenomen vak. De student dient een verzoek in per e-mail aan de examencommissie, met het nodige bewijsmateriaal zoals een cijferlijst en het advies van de desbetreffende examinator. Een vrijstelling kan uitsluitend verleend worden door de Examencommissie.

Vrije bachelor- of vrije masterprogramma’s

Een student kan een gemotiveerd verzoek indienen om examen af te leggen in een zelf samengesteld vrij bachelor- of vrij masterprogramma. Zo’n programma moet vooraf goedgekeurd worden door de examencommissie. Voor de beschrijving van de te doorlopen procedure verwijzen we naar “Regeling Vrije Bachelor- en Masterprogramma Wageningen University & Research”.

Overstappen van oude naar nieuwe programma’s

In gevallen dat een student te kampen heeft met studievertraging, kan het wenselijk zijn om over te stappen naar een nieuw programma (nieuwe studiegids). Reeds behaalde vakken kunnen meegenomen worden en nieuwe vakken kunnen worden toegevoegd. Zo’n samengesteld programma zal altijd in samenwerking met de studieadviseur moeten worden opgesteld. Het wordt vervolgens, met het advies van laatstgenoemde, ter goedkeuring aan de examencommissie voorgelegd via e-mail.

Aanvraag van afstuderen in 2 BSc-opleidingen of 2 MSc-opleidingen

In bepaalde gevallen kan een student een 2e BSc-opleiding of een 2e MSc-opleiding willen afronden waarbij er sprake is van een zekere overlap tussen de twee parallelle opleidingen. Goedkeuring hiervoor kan aangevraagd worden (met advies van studieadviseur) door middel van een gemotiveerd verzoek en met indiening van de twee examenprogramma’s waarin duidelijk is aangegeven waar sprake is van overlap, en waaruit de unieke delen bestaan (OER, Hoofdstuk 3, Paragraaf 5).

Fraudezaken

Fraude (waaronder plagiaat) wordt zwaar aangerekend. Indien een examinator fraude constateert deelt hij/zij dit mee aan de student in kwestie en meldt hij/zij dit bij de secretaris van de examencommissie. Afhankelijk van de ernst van de gepleegde fraude worden door de examencommissie sancties opgelegd (Regels&Richtlijnen, art. 21 en 22).