"Extra studiefinanciering WU"

Eén jaar financiering Wageningen University voor studenten MCS, MDR, MID, en MME, met recht op Nederlandse studiefinanciering.

De regeling “Extra Studiefinanciering WU” geldt voor studenten met een prestatiebeurs en/of aanvullende beurs van DUO die een diploma behalen in een van de volgende master (MSc) opleidingen: Applied Communication Science (MCS), Development and Rural Innovation (MDR), International Development Studies (MID), Management, Economics and Consumer Studies (MME).

DUO erkent deze tweejarige masteropleidingen slechts als éénjarig. Na het behalen van het masterdiploma zet DUO in totaal slechts 4 jaar basisbeurs en/of aanvullende beurs om in een gift, in plaats van 5 jaar. Ook heb je één jaar minder studentenreisrecht (OV-kaart) en één jaar minder leenrecht.

Je komt in aanmerking voor de regeling als je een vijfde jaar prestatiebeurs en/of aanvullende beurs van DUO zou hebben gekregen als je een master was gaan doen die door DUO wordt erkend als tweejarig. De regeling is bedoeld als compensatie voor het ontbrekende, vijfde DUO-jaar. Wageningen University compenseert alleen de ontbrekende prestatiebeurs en/of aanvullende beurs tot een maximum van 12 maanden. Studentenreisrecht en leenrecht worden niet gecompenseerd.

Controleer, vóórdat je begint met je masterprogramma, je situatie bij DUO om teleurstellingen en misverstanden te voorkomen.

Als je vragen hebt, kun je ook contact opnemen met een studentendecaan via Studentdean@wur.nl.

Studenten die voor de regeling in aanmerking komen, kunnen voor een periode van maximaal 12 maanden het maandbedrag, dat zij in de laatste maand van hun prestatiebeurs aan basisbeurs en/of aanvullende beurs van DUO ontvingen, gecompenseerd krijgen van Wageningen University, mits zij binnen een termijn van maximaal 10 jaar na eerste inschrijving in het hoger onderwijs het diploma van de opleidingen hebben behaald. De volledige tekst van de regeling is te vinden in het studentenstatuut van Wageningen University, zoals gepubliceerd op de website van Wageningen University & Research.

Het in het kader van deze regeling overleggen van het behaalde diploma, ontslaat de student niet van de verplichting om het diploma in te sturen naar de DUO in verband met het omzetten van de prestatielening in een gift.

Voor verdere toelichting zie het studentenstatuut.

Het is raadzaam om bij bijzondere omstandigheden, of bij een beroep op de hardheidsclausule o.a. bij wijziging van thuiswonend naar uitwonend contact op te nemen met het studentendecanaat. Dit kan via email: Studentdean@wur.nl  Je kan ook een afspraak maken met een decaan voor een persoonlijk gesprek via secretary.ssc@wur.nl of via telefoonnummer: 0317-483618.

Het formulier met de bijlagen moet binnen zes maanden na het afstuderen worden ingeleverd bij de Studentenbalie van het Studenten Service Centrum (FORUM) of opgestuurd naar SSC, Postbus 414 6700 AK te Wageningen.

Indien, in verband met deze regeling, een studentendecaan is geraadpleegd, de naam van de studentendecaan op het formulier vermelden en de datum waarop de decaan deze is geraadpleegd.