Financiële Ondersteuning Studenten (FOS)

Regeling Financiële Ondersteuning Studenten (FOS)

Studenten die gemengde studiefinanciering van DUO ontvangen (d.w.z. basisbeurs en eventuele aanvullende beurs) kunnen bij studie vertraging door bijzondere omstandigheden, waaronder erkende bestuursactiviteiten, een beroep doen op de regeling ‘financiële ondersteuning studenten‘ (de FOS-regeling) van Wageningen University. Ook studenten die geen Nederlandse studiefinanciering meer hebben, of nooit hebben gehad, komen voor deze regeling in aanmerking, althans voor zover het de regeling bestuursforfait betreft. De volledige tekst van de FOS regeling staat in het studentenstatuut. Bij de studentendecanen is nadere informatie beschikbaar.

Bijzondere omstandigheden in de zin van de FOS-regeling
Onderstaande bijzondere omstandigheden worden wettelijk erkend. a. Overmacht in de zin van: - ziekte (waaronder ook psychische overmacht), - bijzondere familieomstandigheden, - handicap (waaronder chronische ziekte en dyslexie), zie hiervoor ook het studentenstatuut, - zwangerschap, - een onvoldoende studeerbare opleiding, b. Lidmaatschap van de studentenraad (SR), het bestuur van een onderwijsinstituut en van een opleidingscommissie en (van besturen) van bepaalde door het College van Bestuur vast te stellen (studenten-)organisaties (bestuursforfait).

Topsport

NOC-NSF

Studenten die volgens de normen van het NOC/ NSF als topsporters beschouwd worden, kunnen via de FOS-regeling studievertraging door topsport vergoed krijgen tot een maximum van 12 maanden over de gehele studieperiode in Wageningen (BSc- + MSc-opleiding). Zij moeten zich hiertoe melden bij het hoofd van het Universitair Sportcentrum De Bongerd en daarna bij het studentendecanaat.

Tijdige melding vanwege aanspraak op grond van overmacht
Om aanspraak te maken op de FOS-regeling op grond van overmacht moet de student zich binnen twee maanden na aanvang van de bijzondere omstandigheid melden bij de studentendecaan, -arts of -psycholoog. Melding bij de studentendecaan is aan de orde als het gaat om bijzondere familie-omstandigheden, zwangerschap of onvoldoende studeerbare opleiding; bij de studentenarts als het gaat om ziekte en bij de studentenpsycholoog als het gaat om psychische overmacht of dyslexie. Indien het startpunt van de vertragende omstandigheid niet duidelijk te markeren is, dient melding plaats te vinden zodra duidelijk is dat men minstens één maand studievertraging oploopt of gaat oplopen.

Aanspraak op grond van toegekend bestuursforfait
Om aanspraak te kunnen maken op de FOS-regeling op grond van bestuursactiviteiten moet aan de organisatie ten behoeve waarvan de bestuursactiviteiten worden verricht, voor het betreffende academisch jaar bestuursforfait zijn toegekend. Voor toekenning van het forfait moeten de organisaties een aanvraag moeten indienen. Uiterlijk op 1 juni voor start van het studiejaar geeft het College van Bestuur uitsluitsel over de omvang van de toekenning aan de organisatie. De procedures voor de verdeling van bestuursmaanden over (deel)besturen en commissies, en over leden per bestuur of commissie staat samengevat onder Studenteninformatie/formulieren studentenadministratie in de file ‘formats voor verdeling …’. Er gelden maxima van totaal 12, 16, of 20 bestuursmaanden per student over de gehele periode van inschrijving bij WU, afhankelijk van het soort bestuursfuncties dat wordt bekleed.

Aanvraag FOS-tegemoetkoming
De aanvraag voor FOS-tegemoetkoming aan de individuele student moet worden ingediend vóór 31 augustus van het studiejaar volgend op het studiejaar waarin studievertraging door overmacht of topsport werd opgelopen, of -bij bestuursfuncties- aan het einde van de periode waarin de bestuursactiviteit werd verricht. Studenten kunnen een aanvraagformulier verkrijgen en ingevuld inleveren bij de Centrale Studentenadministratie. Bij bestuursfuncties moeten de individuele uitkeringsaanvragen gebundeld via de organisatie worden ingestuurd. De studentendecanen nemen de aanvragen in behandeling. De formele afhandeling van de aanvraag voor van FOS-tegemoetkoming aan de individuele student gebeurt in de vorm van een e-mail of brief namens het College van Bestuur.

Bedragen en uitbetaling
De hoogte van de FOS-uitkering bestaat uit een maandelijks bedrag dat even hoog is als de student in de vorm van een beurs en evt. aanvullende beurs aan studiefinanciering ontvangt, in de laatste maand voorafgaand aan de maand, waarin de uitkering wordt gedaan. De vergoeding wordt ineens uitbetaald na afloop van het studiejaar waarin de studievertraging is opgelopen of de bestuursactiviteit is verricht, of op een later moment als de student dat wenst. Studenten die recht hebben op 12 maanden aaneengesloten bestuursforfait kunnen ook uitbetaling in maandtermijnen gedurende de bestuursperiode aanvragen. De FOS tegemoetkoming is geen inkomen en is dus belastingvrij. Studenten die nooit recht hebben gehad op Nederlandse gemengde studiefinanciering ontvangen als maandelijks bedrag de basisbeurs uitwonend plus de maximale aanvullende beurs. Dit is per januari 2008 totaal €483,40. Daarnaast betalen zij over de periode van langer verblijf vanwege erkende bestuursactiviteiten het Europese tarief collegegeld en krijgen zij voor zover het aan de orde is de kosten voor de verlenging van de verblijfsvergunning vergoed.

Bezwaar en beroep

Binnen 6 weken na dagtekening van de beslissing over de toekenning van een FOS-uitkering kan bezwaar worden aangetekend bij het College van Bestuur van Wageningen University. Tegen een negatieve beslissing op een bezwaarschrift kan binnen zes weken beroep bij het college van beroep voor het hoger onderwijs worden ingesteld.