Rechtsbescherming studenten: beroep, bezwaar, klacht

Als je als student, voormalig of aankomend student of - extraneus het niet eens bent met een beslissing of een gedraging van een medewerker of dienst van Wageningen University, dan kun je een beroep, bezwaar of klacht indienen. Als je overweegt om een beroep, bezwaar of klacht in te dienen, lees dan eerst onderstaande informatie.

Beroep of bezwaar

1. Voor wie?

Je kunt beroep of bezwaar indienen als je als student of extraneus bij Wageningen University ingeschreven bent, wilt worden of bent geweest.

2. Wanneer dien je een beroep of bezwaar in?

Een beroep of bezwaar dien je in wanneer je het niet eens bent met een beslissing (besluit) van een medewerker of een dienst van Wageningen University. Het moet dan gaan om een beslissing ten opzichte van jou. Tegen een algemene regeling kan je géén beroep of bezwaar indienen.

Vaak is het beter om eerst te proberen om samen met betrokkenen tot een oplossing te komen. Een decaan kan je hierbij helpen. Let er wel op dat je je bezwaar of beroep binnen 6 weken na de beslissing moet indienen. Lees hier meer over onder 4.

Voorbeelden van beslissingen waartegen je beroep of bezwaar kunt instellen zijn:

Beroep: beslissingen van examencommissies en examinatoren • beslissingen op grond van het bindend studieadvies • beslissingen over het met goed gevolg hebben afgelegd van het afsluitende examen • beslissingen over de toelating tot bachelor- resp. masteropleidingen • beslissingen over eisen vooropleiding (voorvereiste vakken dan wel profielen) • beslissingen op basis van een toelatingsonderzoek • beslissingen m.b.t. afstudeerrichtingen van de bachelor • het weigeren of te laat nemen van hier bedoelde beslissingen.

Bezwaar: beslissingen inzake inschrijving, uitschrijving, collegegeld e.d. • beslissingen inzake financiële regelingen t.b.v. studenten, zoals Financiële Ondersteuning Studenten (FOS) • maatregelen zoals ontzegging van de toegang tot de gebouwen of terreinen dan wel uitschrijving • het weigeren of te laat nemen van hier bedoelde beslissingen.

3. Wat gebeurt er met je beroep of bezwaar?

Je beroep of bezwaar komt binnen bij het loket voor beroepen, bezwaren en klachten dat is ondergebracht bij de afdeling Corporate Governance & Legal Services. Na ontvangst van je beroep of bezwaar krijg je een ontvangstbevestiging. Eerst wordt bij de verantwoordelijke voor de beslissing nagegaan of naar aanleiding van je beroep of bezwaar een oplossing in der minne mogelijk is. Als blijkt dat dat niet mogelijk is, dan volgt in beginsel een zitting waarbij het College van Beroep voor de Examens (beroep) of de Geschillenadviescommissie (bezwaar) de betrokken partijen zal horen.

4. Wat is de termijn voor het indienen van een beroep of bezwaar?

Een beroep- of bezwaarschrift moet worden ingediend binnen 6 weken na het bekendmaken van de beslissing.

Als de termijn van 6 weken in gevaar komt, bijvoorbeeld omdat je zelf nog bezig bent met het bereiken van een informele oplossing, dan kan het verstandig zijn om alvast een “pro forma” beroep- of bezwaarschrift in te dienen, waarin je dit aangeeft.

5. Waar vind je meer informatie over beroep en bezwaar?

In het studentenstatuut, onderdeel “rechtsbescherming studenten”.

6. Hoe dien je een beroep of bezwaar in?

Vul het formulier voor beroepen of bezwaren in. Motiveer je beroep of bezwaar zo goed mogelijk (je kunt in het daarvoor bestemde veld doorschrijven ook al lijkt de ruimte beperkt). Voeg de benodigde bijlagen toe en mail het formulier naar legalprotection.students@wur.nl.

7. Nog vragen?

Stuur een mail naar legalprotection.students@wur.nl of maak een afspraak met een decaan.

Klacht

1. Voor wie?

Je kunt een klacht indienen als je als student of extraneus bij Wageningen University ingeschreven bent, wilt worden of bent geweest.

2. Wanneer dien je een klacht in?

Je kunt een klacht indienen als je het niet eens bent met een gedraging van een medewerker of dienst van de faculteit ten opzichte van jou en waartegen geen beroep of bezwaar openstaat.

Het uitgangspunt bij klachten is dat je voor het indienen van een klacht bij het loket voor beroepen, bezwaren en klachten eerst zelf samen met betrokkenen naar een oplossing zoekt. Een decaan kan je hierbij helpen.

NB:

  • klachten of storingen m.b.t. gebouwen en terreinen (verlichting, zonwering, schoonmaak en dergelijke) dien je in bij servicedesk.facilities@wur.nl

3. Wat gebeurt er met je klacht?

Je klacht komt binnen bij het loket voor beroepen, bezwaren en klachten dat is ondergebracht bij de afdeling Corporate Governance & Legal Services. Na ontvangst van je klacht krijg je een ontvangstbevestiging en wordt je klacht ter behandeling doorgestuurd naar een klachtencoördinator.

4. Wat is de termijn voor het indienen van een klacht?

Een klacht moet worden ingediend binnen 1 jaar nadat de gedraging waar je over klaagt heeft plaatsgevonden.

5. Waar vind je meer informatie over klachtbehandeling?

In het studentenstatuut, onderdeel “rechtsbescherming studenten”.

6. Hoe dien je een klacht in?

Stuur je klacht naar het loket voor beroepen, bezwaren en klachten via legalprotection.students@wur.nl. Vermeld je naam: op grond van de wet worden anonieme klachten namelijk niet in behandeling genomen.

7. Nog vragen?

Stuur een mail naar legalprotection.students@wur.nl of maak een afspraak met een decaan.