Studentinformatie

Betaling van collegegeld 2016-2017

De betaling van je collegegeld regel je via Studielink of via een inschrijfformulier. Je kunt daarbij kiezen uit verschillende betalingswijzen. Hoe regel je de betaling van je collegegeld?

Eerstejaars Bachelor studenten:

Eerstejaars Bachelor studenten kunnen via Studielink (http://www.studielink.nl) een verzoek tot inschrijving 2016-2017 indienen vanaf 1 oktober 2015. Vanaf 1 mei 2016 kun je in Studielink je betalingsgegevens invullen. Meer informatie over betalingsmethoden: zie hieronder.

Als je in Studielink geen gebruik maakt (of kunt maken) van de optie 'digitaal machtigen' ontvang je van het Student Service Centre een brief waarop de hoogte van het te betalen collegegeld staat en de wijze van betaling. Volg de instructies die in de brief staan om de betaling van je collegegeld te regelen.

Ouderejaars Bachelor en Master studenten die willen herinschrijven voor hetzelfde studieprogramma:

Ouderejaars bachelor- en master studenten kunnen via Studielink (http://www.studielink.nl) zich herinschrijven voor een opleiding in de periode 1 mei – 31 augustus 2016. Je kunt dan ook je betalingsgegevens invullen.

Als je in Studielink geen gebruik maakt (of kunt maken) van de optie 'digitaal machtigen' ontvang je van het Student Service Centre een brief waarop de hoogte van het te betalen collegegeld staat en de wijze van betaling. Volg de instructies die in de brief staan om de betaling van je collegegeld te regelen.

Eerstejaars Master studenten:

Inschrijven voor de eerste keer in een Master opleiding kan bij Wageningen University niet via Studielink. Aankomende Master studenten die in Nederland wonen, krijgen vanaf juni 2016 een inschrijfpakket toegestuurd. In het inschrijfpakket zit een inschrijfformulier met op de achterkant het betalingsformulier, inclusief machtigingsformulier. Studenten met een adres buiten Nederland, krijgen het inschrijfpakket bij aankomst in Wageningen.

Voor meer informatie over het invullen van het betalingsformulier en het regelen van de betaling van je collegegeld: zie het 'Student Registration Handbook' voor 1e jaars masterstudenten.

Betalingswijzen

Machtiging tot automatische incasso vanaf een Europese SEPA rekening

Voorwaarden om via machtiging tot incasso (in termijnen of ineens) te betalen vanaf een Europese SEPA¹ rekening:

 • Het door jou te betalen collegegeld is het wettelijk collegegeld, instellingscollegegeld 1 of instellingscollegegeld 2.
 • Je kunt niet van de machtiging gebruik maken als je instellingscollegegeld 3 moet betalen.
 • De afgegeven machtiging geldt voor een SEPA bankrekening (géén SEPA spaarrekening).
 • De machtiging moet uiterlijk 31 augustus 2016 digitaal in Studielink zijn bevestigd dan wel ingeleverd bij het Student Service Centre in geval van een papieren machtiging. De papieren machtiging moet volledig ingevuld en ondertekend zijn.
 • Tussentijdse verandering van bankrekeningnummer is niet mogelijk.
 • De afgegeven machtiging kan niet tussentijds worden ingetrokken.
 • De bankrekening waarvoor de machtiging is afgegeven kan niet tussentijds worden opgeheven of gewijzigd. Wordt de rekening tussentijds gewijzigd dan moet het resterende bedrag in één keer aan WU worden betaald.
 • Bij machtiging tot incasso in termijnen wordt €24,- administratiekosten in rekening gebracht.

¹ SEPA=Single European Payments Area, welke bestaat uit de 28 EU landen plus IJsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, Zwitserland.

Wij adviseren je dringend om, indien mogelijk, te kiezen voor betaling via een machtiging tot incasso en deze vóór 1 september 2016 te bevestigen in Studielink of in te leveren bij het SSC (in geval van papieren inschrijfformulier).

Bij betaling via digitale machtiging in Studielink geldt het moment van bevestiging door jou in Studielink van de digitale betaling als tijdstip waarop je aan de betalingsverplichting hebt voldaan. Bij een papieren machtiging geldt het tijdstip waarop je het volledig ingevulde en ondertekende machtigingsformulier inlevert bij het Studenten Service Centre als moment dat aan de betalingsverplichting is voldaan. Regel op tijd je betaling en zorg dat je op tijd ingeschreven bent zodat je bijtijds je WUR account krijgt en je gebruik kunt maken van bepaalde faciliteiten nodig voor je studie zoals EDUweb en vakaanmelden.

Bij een machtiging tot incasso ineens, wordt het verschuldigde bedrag op 23 september 2016 in een keer van je rekening afgeschreven.

Kies je voor machtiging tot incasso in vijf termijnen dan wordt het verschuldigde collegegeld (wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld 1 of 2) in vijf gelijke termijnen van de opgegeven bankrekening afgeschreven. De vijf data van afschrijving zijn 23 september, 25 oktober en 23 december 2016 en 24 februari en 23 april 2017.

Bij betaling in termijnen wordt €24,- administratiekosten in rekening gebracht. Deze kosten worden met de eerste termijn eind september geïnd.

Overmaking van collegegeld ineens van een rekening

Bij overmaken vanaf een Nederlandse bankrekening:

 • Maak het gehele bedrag over naar rekeningnummer NL28RABO0397026080 van Wageningen University, onder vermelding van: ‘Collegegeld 2016/2017’ + naam en geboortedatum van de student.

Bij overmaken vanaf een buitenlandse bankrekening:

 • Heb je een rekening ontvangen van Wageningen University voor het te betalen collegegeld, volg dan de instructies m.b.t. de betalingswijze zoals vermeld op de rekening.
 • Heb je geen rekening van Wageningen University ontvangen en wil je van een buitenlandse bankrekening betalen, dan kun je het gehele te betalen bedrag aan collegegeld overmaken naar rekeningnummer NL28RABO0397026080 van Wageningen University bij de Rabobank Nederland (SWIFT: RABONL2U). Vermeld bij je betaling: ‘Collegegeld 2016/2017’ + naam en geboortedatum van de student.

Inschrijving vindt pas plaats, nadat het bedrag op de rekening van Wageningen University is bijgeschreven.

Pinbetaling bij de studentenbalie van het Student Service Centre

Pinnen aan de balie van het SSC kan met een Nederlandse en Europese bankpas waarmee gepind kan worden. Het gehele te betalen bedrag moet worden gepind.

Vrijstelling betaling collegegeld met Bewijs Betaald Collegegeld

Je kunt vrijstelling van betaling collegegeld krijgen als je je voor een tweede opleiding inschrijft bij Wageningen University en je reeds staat ingeschreven als student bij een andere Nederlandse universiteit of hogeschool voor een CROHO geregistreerde opleiding. Om vrijstelling te kunnen krijgen moet je:

 1. in aanmerking komen voor wettelijk collegegeld
 2. een geldig Bewijs Betaald Collegegeld van die andere instelling bij WU inleveren, waarmee je aantoont dat je bij je 1e instelling wettelijk collegegeld hebt betaald

Kom je niet in aanmerking voor wettelijk collegegeld, dan krijg je geen vrijstelling van betaling collegegeld ook al betaal je collegegeld bij de andere instelling. Om je in te schrijven voor een tweede studie bij WU, zul je in dat geval aan WU het volledige WU-instellingscollegegeld moeten betalen.