Studentinformatie

Study Programme Approval

Alle studenten dienen uiterlijk 6 maanden voor afstuderen hun (bachelor of master) studieprogramma ter goedkeuring aan de examencommissie voor te leggen. Het indienen van het vakkenpakket gebeurt in SPA (Study Programme Approval).

Ga naar SPA via SSC-online, vul hier je programma in en dien het in.

De secretaris van de desbetreffende examencommissie ontvangt je voorstel via je studieadviseur in SPA (Study Programme Approval). De examencommissie beslist over de goedkeuring van het examenprogramma.

De beslissing van de examencommissie gebeurt op grond van een kwalitatieve en kwantitatieve toetsing van het individuele programma. De toetsing van het vrije keuzegedeelte beperkt zich tot de bewaking van het niveau van de afzonderlijke tentamens in relatie met hun onderlinge samenhang.

Alvorens door de desbetreffende examencommissie een gemotiveerd besluit genomen wordt om goedkeuring te onthouden, wordt de student in de gelegenheid gesteld om zijn standpunt toe te lichten.

De desbetreffende examencommissie beslist binnen zes weken na ontvangst van het verzoek, of, indien die termijn afloopt binnen een academische vakantie, binnen veertien dagen na afloop daarvan. De examencommissie kan de beslissing voor ten hoogste veertien dagen verdagen. Van de verdaging wordt vóór de afloop van de in de eerste volzin genoemde termijn schriftelijk mededeling gedaan aan de student.

De student wordt binnen acht weken van de beslissing in kennis gesteld. Indien de desbetreffende examencommissie niet tijdig heeft beslist of indien de student niet tijdig in kennis is gesteld, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.

Een wijziging van een reeds ter goedkeuring voorgelegd programma moet door de student tijdig worden aangevraagd. Dit houdt in: minstens zes weken voor de beoogde examendatum.

Je wordt dringend geadviseerd goedkeuring van een studieprogramma aan te vragen vóór je tentamens aflegt in vrije keuzeonderdelen. Het risico dat keuzeonderdelen die al zijn afgelegd niet goedgekeurd worden, komt volledig voor eigen rekening.