Cursus

Opleiding bedrijfscoach stikstof

De opleiding bedrijfscoach Stikstof is specifiek gericht op agrarische adviseurs die als bedrijfscoach stikstof aan de slag willen. Een bedrijfscoach stikstof kan agrarische ondernemers ondersteunen in het nemen van stikstof reducerende maatregelen.

Organisator Wageningen University & Research (Wageningen Academy), HAS Hogeschool & Aeres Hogeschool
Datum

do 20 mei 2021

Duur 5 dagen, middag & avond
Locatie Andere setup
Prijs € 2.000,00

Voor wie is deze cursus?

Denk- en werkniveau op minimaal hbo-niveau.

Programma en onderwerpen

De opleiding bestaat uit een mix van kennis en vaardigheden zodat de stikstofcoach agrarisch ondernemers kan ondersteunen in het nemen van stikstof reducerende maatregelen. Het programma bestaat uit een mix van online zelfstudie, online bijeenkomsten en fysiek onderwijs indien de dan geldende corona maatregelen dat toelaten.

Kennis

 • Inzicht in de stikstofkringloop van de verschillende sectoren
 • Inzicht in de stikstofdilemma’s op sector-, regionaal en bedrijfsniveau
 • Inzicht in relevante wet- en regelgeving t.a.v. stikstof
 • Inzicht in praktijkgerichte handelingsmogelijkheden (emissiereductie, stalmaatregelen, mesttoepassingen, weidemanagement, bodembeheer, bouwplan bemesting) en de toepassing op het bedrijf
 • Inzicht in wijzigingen in bedrijfsmanagement (bedrijfsstrategie, omschakeling naar kringlooplandbouw, extensivering, verplaatsing, natuur-inclusieve landbouw, stoppen) die invloed hebben op stikstofreductie
 • Inzicht in en het globaal kunnen berekenen van de financiële gevolgen van wijzigingen in het bedrijfsmanagement

Naast het opdoen van kennis ligt de focus op het toepassen van de theorie in de praktijk van de bedrijfscoach stikstof. De deelnemers werken onder andere aan de volgende vaardigheden:

Vaardigheden

 • Kan onderscheid maken in het type ondernemer
 • Kan emoties ten aanzien van het stikstofbeleid bij de agrarisch ondernemer herkennen, erkennen en hier constructief mee omgaan
 • Kan bovengenoemde kennis overdragen aan een agrarisch ondernemer en deze aanzetten tot verandering
 • Kan aan de hand van het type ondernemer, type bedrijf en regio de juiste handelingsperspectieven uiteenzetten en prioriteren voor het specifieke bedrijf
 • Kan beoordelen of de agrarische ondernemer de voorgestelde maatregelen gaat uitvoeren
 • Kan een plan van aanpak schrijven voor een individueel bedrijf waarin prioritering is aangebracht in de voorgestelde maatregelen in een meerjarenplanning K
 • Kan een stikstofadviesrapport (waarin een meerjarenplan ten aanzien van verduurzamen opgenomen is) schrijven en verdedigen ten aanzien van een beoordelingscommissie en de daarin gemaakte keuzes onderbouwen


Online kennis opdoen (3 dagdelen)
De relevante kennis over stikstof wordt aangeboden in de vorm van zes online theorie-modules over stikstof in het algemeen, voer bodem, stal, mest en verdienmodellen. De modules bestaan uit artikelen, filmpjes en presentaties en zijn ontwikkeld door docenten van Aeres Hogeschool, HAS Hogeschool, WUR en bedrijfsleven en andere instellingen. In drie opeenvolgende online bijeenkomsten wordt de theorie onder leiding van docenten behandeld en wordt er ingegaan op de specifieke toepassingsmogelijkheden voor agrarische bedrijven. Daarna volgt een online module die dieper ingaat op verdienmodellen.

Toepassing in de praktijk (4 dagdelen)
In dit onderdeel wordt er gewerkt aan het toepassen van de kennis in de advies- en coachpraktijk.. De toepassing van de stof in een veilige leeromgeving, maar met echte casussen staat hier centraal. Je kunt denken aan het voeren van gesprekken middels rollenspelen, oefenen met het omgaan van weerstand, het analyseren van een bedrijf en ondernemer onder leiding van deskundigen, het schrijven van een stikstofplan en het bespreken daarvan met de ondernemer etcetera.

Examen en assessment (1 dagdeel)
De opleiding wordt afgesloten met een examen over de theorie en een assessment van de adviesvaardigheden op basis van een schriftelijke opdracht.

Meer informatie & inschrijven

Voor verdere informatie en inschrijven kunt terecht bij de HAS Hogeschool, klik hier.