Nieuws

Scholings- en coachingsprogramma Stikstof in de landbouw

Gepubliceerd op
14 oktober 2020

Het scholings- en coaching programma Stikstof in de landbouw is een gezamenlijk programma van de vier groene hogescholen (Aeres Hogeschool, HAS Hogeschool, Inholland, Van Hall Larenstein) en Wageningen University & Research (Wageningen Academy).

Vanuit onze rol als opleiders van de toekomstige generatie agrariërs zien wij het als onze taak om agrarische ondernemers te ondersteunen in de transitie naar een duurzame en toekomstbestendige sector. Wij willen boeren helpen om op een onafhankelijke manier, afgewogen keuzes te kunnen maken richting verantwoord ondernemerschap op het gebied van stikstofreductie.

De inzet van de expertise die wij als kennisinstellingen in huis hebben ligt voor de hand. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten heeft zich hierover ook uitgesproken in een brief aan de Tweede Kamer:

…Boeren kunnen daarnaast gebruik maken van de cursussen en trainingen die nu al door de groene onderwijsinstellingen worden aangeboden. Daarnaast zullen de groene hogescholen en Wageningen Academy in het licht van de stikstofproblematiek op de praktijk gerichte cursussen en trainingen ontwikkelen.


(Voortgang stikstofproblematiek: maatregelen landbouw en verdere impuls gebiedsgerichte aanpak landbouw en stikstof’ d.d. 7 februari 2020)

Scholingsaanbod

Het scholingsaanbod omvat masterclasses en verdiepende cursussen specifiek voor agrarische ondernemers en een opleidingstraject voor coaches voor het begeleiden van individuele ondernemers en netwerken. Het praktijkgerichte aanbod richt zich op het – op bedrijfsniveau – omgaan met brongerichte reductie van ammoniak en broeikasgassen, door o.a. te kijken naar: stalmaatregelen, mesttoepassingen, weidemanagement, bodembeheer en bedrijfsmanagement.

Masterclass Stikstof in de landbouw
Deelname is gratis, 1 dagdeel. 27 oktober 2020 te Dronten of op 29 oktober 2020 te Den Bosch.

Cursus Stikstof in de landbouw (in ontwikkeling)

Verdiepende, feitelijke kennis over de mogelijkheden om door middel van een bedrijfsspecifieke aanpak bij te dragen aan de benodigde emissiereductie. 3 Dagdelen, meer informatie volgt.

Bedrijfscoaches Stikstof (in ontwikkeling)

Opleiden van bedrijfscoaches om agrarische ondernemers te begeleiden in een bedrijfsspecifieke aanpak en mogelijke verdienmodellen. 8 Dagdelen, meer informatie volgt.