Cursus Landbouw en waterkwaliteit

Cursus

Cursus Landbouw en waterkwaliteit

Bent u betrokken bij de waterkwaliteit in het landelijk gebied en de invloed van de landbouw hierop? En wilt u meer weten over haalbare maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren? In deze cursus krijgt u inzicht in de bodemprocessen, hun invloed op de waterkwaliteit en de invloed van het agrarisch management op de uit- en afspoeling van nutriënten. Ook is er ruimte voor uw eigen casuïstiek.

Organisator Wageningen Academy
Duur 2 dagen
Locatie Nederland

Deze cursus heeft in september 2019 plaatsgevonden. U kunt alvast interesse tonen in de volgende edtie.

Praktische informatie
Min/Max deelnemers 12 - 25
Beoordeling 4.0 (schaal 1 tot 5)

Programma en onderwerpen

Deze cursus gaat dieper in op de rol van de bodem en de invloed van het agrarisch management op de uit- en afspoeling van nutriënten. Onderdeel hiervan is het denken in kringlopen van nutriënten in relatie tot bodemeigenschappen, agrarische bedrijfsvoering en de meststoffenwet. Eerst krijgt u een overzicht van de landbouw in Nederland en de rol van de bodem daarin. Aansluitend gaat u dieper in op de processen in de bodem, de rol van de belangrijkste kringlopen en welke metingen u kunt (laten) uitvoeren om inzicht te krijgen in de lokale situatie. Ook wordt u bijgepraat over kansen vanuit de beleidscontext en relevante wet- en regelgeving op dit vlak. Een melkveehouder neemt u mee in zijn dagelijkse praktijk. Daarnaast dagen wij u uit om uw kennisvraag of eigen casus aan te dragen en in gesprek met deskundigen en medecursisten samen op zoek te gaan naar antwoorden, nieuwe inzichten of best practices.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor professionals die werkzaam zijn op het grensvlak bodem, water(kwaliteit) en landbouw, zoals: een hydroloog, beleidsmedewerker bodem, water, landbouw en/of landelijke gebied of specialist waterkwaliteit en aquatische ecologie bij een provincie, een waterschap, een drinkwatermaatschappij of een ingenieursbureau.

Resultaat

Na het volgen van deze cursus bent u:
- Op de hoogte van de belangrijkste bodemkringlopen: fosfaat, stikstof, koolstof en organische stof.
- Heeft u inzicht in de agrarische praktijk en afwegingen die een rol spelen in het agrarisch management door bijdragen van agrariërs.
- Op de hoogte van de wet- en regelgeving rond nutriënten, waaronder de meststoffenwet.
- In staat om de invloed van maatregelen in te schatten op de vastlegging en afvoer van organische stof en nutriënten in relatie tot agrarische grondgebruik, grondsoort en waterhuishouding.

  Cursusleiders

  De cursusleiders zijn Dr.ir. G. H. (Gerard) Ros, Nutriënten Management Instituut/Wageningen Environmental Research en Prof.dr.ir. W. (Wim) de Vries, Wageningen Environmental Research.

  Veelgestelde vragen

  > FAQ's

  Meer cursussen en trainingen

  > Agenda

  > Maatwerk

  Nieuwsbrief

  > Aanmelden