Een digitale inspiratiekaart voor de vergroening van buurten in Amsterdam

Project

Een digitale inspiratiekaart voor de vergroening van buurten in Amsterdam

Uit eerder onderzoek van de Wetenschapswinkel van WUR in 2018 bleek dat het vergroenen van buurten een relatief hoge maatschappelijke én economische meerwaarde oplevert voor de stad Amsterdam. Met name de aanleg van kleinschalig groen op pleinen in buurten wordt benoemd als een ‘no regret’ optie, waarbij de baten ruimschoots opwegen tegen de kosten van dit groen. Ook wordt benadrukt dat investeren in groen een positieve invloed heeft op vele maatschappelijke thema’s, zoals gezondheid, waterbestendigheid, biodiversiteit, hittestress en sociale cohesie.

In Amsterdam zijn diverse organisaties actief die zich inzetten voor het vergroenen van de stad. Een breed scala aan initiatiefnemers, organisaties en ondernemers spant zich in om buurtgroen te ontwikkelen en te beheren. Ook de gemeente Amsterdam is actief betrokken bij het ondersteunen van deze vergroening, onder andere via het programma Groen in de Buurt en verschillende subsidieregelingen. Deze organisaties én de gemeente zijn op zoek naar aanknopingspunten om de bovenstaande vergroeningsopgave van de stad te bevorderen. Om deze reden is de Wetenschapswinkel van WUR in samenwerking met het Groen Platform Amsterdam bezig met de  ontwikkeling van een inspiratiekaart waarop locaties voor vergroening van de stad worden geïdentificeerd.

Onderzoeksvragen:

In dit project wordt gezamenlijk met diverse partijen uit Amsterdam gewerkt aan de ontwikkeling van een inspiratiekaart voor vergroening van de stad. Hiervoor zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld:

  1. Welke criteria en randvoorwaarden zijn van belang voor het bepalen van kansrijke locaties voor de vergroening van Amsterdam?
  2. Op welke locaties kan er aan de hand van deze criteria en voorwaarden het meeste impact gemaakt worden?
  3. Welke aanbevelingen kunnen er op basis hiervan gedaan worden voor gemeentelijk beleid en hoe kunnen we handvatten geven aan bewoners en organisaties?